Asiasanat: lupa

 • Ympäristöluvan varainen toiminta

  Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen…

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan…

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä…

 • Maa-ainesten otto

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta…

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

  Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa…

 • Meluilmoitus

  Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus tehdään…

 • Aumausilmoitus

  Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan…

 • Maastoliikennelain mukainen lupa

  Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman…

 • Maa-ainesten ottamislupa

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta…

 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

  Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristötarkastajat valmistelevat ympäristölupia lautakunnan ratkaistavaksi ja käsittelevät rekisteröinti-ilmoituksia. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Ennen…

 • Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

  Kotkan ympäristöpalveluiden yksikkö on ottanut käyttöön lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste -asiointipalvelun. Lupapiste kattaa ympäristöön vaikuttavan toiminnan lupien hakemisen ja palvelu…