Asiasanat: lupa

 • Kuvassa on Karhulan Jokipuisto
  02.06.2022

  Yleisten alueiden luvat haetaan jatkossa sähköisten järjestelmien kautta

  Kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä julkisilla puisto-, viher- ja katualueilla järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun alueiden tilapäiseen käyttöön tulee aina…

 • Yleisten alueiden käyttöluvat

  Kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä julkisilla puisto-, viher- ja katualueilla järjestettäviin tapahtumiin sekä muuhun alueiden tilapäiseen käyttöön tulee aina…

 • Tutkimuslupa

  Tutkimuslupamenettely ja ohjeet TUTKIMUSLUPAMENETTELY JA OHJEET TUTKIMUSLUVAN HAKIJOILLE 2024 (PDF) Tutkimuslupahakemus e-lomake (vaatii vahvan tunnistautumisen) TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (e-lomake)

 • Ympäristöluvan varainen toiminta

  Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee hakea ympäristölupa. Lupavelvolliset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa. Ympäristölupa-hakemuksen…

 • Vesiliikennelain mukainen lupa

  Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan…

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä…

 • Maa-ainesten otto

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta…

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

  Kiinteistön talousjätevedet on käsiteltävä ja johdettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään…

 • Meluilmoitus

  Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus tehdään…

 • Aumausilmoitus

  Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan…

 • Maastoliikennelain mukainen lupa

  Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman…

 • Maa-ainesten ottamislupa

  Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta…