Kotka teki 28,2 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen

Julkaistu 25.03.2024

Kotkan kaupungin viime vuoden tulos oli runsaat 28 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Koko kaupunkikonserni, johon kuuluvat myös kaikki kaupungin tytäryhtiöt, teki puolestaan 27,2 miljoonan euron ylijäämän. Konsernin tulokseen vaikuttivat kahdessa tytäryhtiössä tehdyt alaskirjaukset, joilla yhtiöt varautuvat tulevaan.

Emokaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli tilikauden 2023 lopussa 44,1 miljoonaa euroa ja koko konsernissa ylijäämää on taseessa 112,5 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on kuluneen vuoden tulokseen luonnollisesti tyytyväinen.

”Kaupungin taloustilanne on viimeisten vuosien aikana vahvistunut erittäin merkittävällä tavalla. Edessämme kuitenkin on isoja haasteita, jotka osaltaan johtuvat hyvinvointialueuudistuksesta ja siihen liittyvien rahoituserien ennustettavuudesta. Haasteita voi olla tulossa myös tulevasta valtionosuusuudistuksesta, mutta nykytilanteessa olemme valmiimpia ottamaan vastaan myös vaikeampia talousvuosia”, Sirviö toteaa.

Kotkan vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma laadittiin alun alkaen ajatuksella, että tilikaudelta syntyisi ylijäämää noin 6 miljoonaa euroa. Kun hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutukset kuntiin selkeytyivät, myös Kotkan tulevien vuosien talousnäkymät näyttivät yhä huolestuttavammilta. Tämän vuoksi kaupunginvaltuusto teki keväällä muutetun talousarvion, jossa jokaiselle vastuualueelle ja toimintayksikölle etsittiin kolmen prosentin toimintakulusäästöjä.

”Talousarviomuutoksella tavoittelimme ylijäämää, joka tulisi olemaan noin 16,5 miljoonaa euroa. Tiedossamme oli, että hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kuntakenttä tulee kokonaisuudessaan saamaan ns. ”verohäntiä” vuodelta 2022. Nämä erät parantavat kaikkien kuntien viime vuoden tuloksia merkittävällä tavalla, mutta erät ovat omalla tapaa kertaluontoisia, jotka toteutuvat vain vuoden 2023 aikana. Joka tapauksessa Kotkan viime vuoden talouden hallinta onnistui todella hyvin niin kaupungilla kuin konsernissa kokonaisuudessaan”, Sirviö kiittää.

Myös talousjohtaja Pietu Mänttäri on tyytyväinen siihen, että kaupungin eri yksiköiden toimintakatteen hallinta oli loppujen lopuksi parempi kuin mihin keväällä 2023 päätetyllä, muutetulla talousarviolla pyrittiin.

Ympäristölautakunnan osalta toimintakate oli noin 0,24 miljoonaa euroa paremmalla tasolla muutettuun talousarvioon verrattuna ja kaupunkirakennelautakunnan toimintakate jopa noin 4,7 miljoonaa euroa paremmalla tasolla. Tämä johtui erityisesti maa- ja vesialueiden vuokratuloista, joukkoliikenteen myyntituotoista sekä arvioitua pienempänä toteutuneista palveluostoista.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakate oli noin 1,97 miljoonaa euroa parempi muutettuun talousarvioon verrattuna ja kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokonaisuus oli muutettuun talousarvioon nähden noin 0,95 miljoonaa parempi.

Myös kaupunginhallituksen alla olevat toiminnot toteutuivat noin 1,29 miljoonaa euroa paremmalla tasolla muutettuun talousarvioon nähden.

Kotka-konserni vahvassa kunnossa

Koko kaupunkikonsernin tilanteesta kaupunginjohto on myös enemmän kuin mielissään.

”Tilikauden 2023 tulos osoittaa sen, että myös konsernimme on varsin vahvassa kunnossa. Kaupunkikonsernin ylijäämä oli kokonaisuudessaan noin 27,15 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin vuosikate oli 90,87 miljoonaa euroa ja kun konsernipoistot olivat yhteensä noin 58,73 miljoonaa euroa, niin myös konsernitasolla vuosikate kattoi reilusti poistot, jota kuvastaa tunnusluku vuosikate/poistot, joka oli 154,7 %”, kaupunginjohtaja Sirviö toteaa.

”Vaikka Kotkan kaupunkikonsernissa on monenlaisia yhteisöjä, joihin yleismaailmallinen tilanne vaikuttaa erilaisilla tavoilla, niin isossa kuvassa voimme tulkita konserniyhteisöjen lukuja sekä tuloksia siten, että yhteisöjen taloudenpito ja toiminta on toteutunut hyvin pitkälle suunnitellulla tavalla ja tasolla. Konsernijohto voi ja saa olla erittäin tyytyväinen yhteisöjen toimintaan”, Sirviö kehuu kaupungin tytäryhtiöitä.

Hyvän konsernituloksen seurauksena koko kaupunkikonsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen noin 112,46 miljoonaa euroa, mikä lienee Kotkassa yksi kaikkien aikojen suurimpia.

Hyvästä vuodesta huolimatta Kotka on tulevina vuosina myös kovien haasteiden edessä.

”On hyvä tiedostaa, että yksittäisillä yhteisöillä on hyvin erilaisia haasteita ja näkymiä lähitulevaisuudessa. Konsernin lainakanta asukasta kohden oli tilinpäätöshetkellä 9 490 euroa, joka tarkoittaa sitä, että konsernin kokonaislainakanta laski viime vuonna noin 1 109 euroa asukasta kohden. Kun tiedämme, että kaupungilla itsellään tulee lähivuosina olemaan haasteita talouden kanssa, on edessä oleviin haasteisiin pakko ottaa mukaan koko konserni ja taloutta pitää entistä enemmän katsoa konsernikokonaisuutta silmällä pitäen. Konserniyhteisöt ovat myös erityisen merkityksellisiä edessä olevien positiivisten yrityshankkeiden toteutumisen näkökulmasta, ja sen vuoksi koko kaupunkikonsernin pitää myös jatkossa puhaltaa yhdessä tuulta purjeisiimme”, Esa Sirviö muistuttaa.

Muutos TE-palveluissa vaikuttaa talouteen 

Yksi asia, joka tulee varmuudella vaikuttamaan kuntien ja myös Kotkan talouteen, on vuoden 2025 alussa voimaan tuleva TE-palveluiden uudistus.

”Työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät haasteet ovat edelleen hyvin suuret ja tilannetta hankaloittaa lisäksi se, että osalla yrityksistä on pula osaavasta työvoimasta. Alueellamme on myös kansallisesti tuttu kohtaanto-ongelma, jossa työttömien työnhakijoiden osaaminen ei vastaa sitä kysyntää, jota työnantajilla on. Tämä ongelma näyttäytyy vahvasti myös osassa kaupunkikonserniyhtiöitä. Aiempien valtakunnan tason päätöksien perusteella työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen osalta on syntynyt ratkaisu, jonka perusteella työllisyyspalvelut jakautuvat jatkossa kolmelle eri alueelle. Täällä Etelä-Kymenlaaksossa on syntynyt kuntien kesken vastuukuntamalli, jossa järjestämisvastuu on Kotkan kaupungilla. Alueellamme olemme rakentaneet tätä yhteistyötä ja toimintamallia yhdessä muiden kuntien kanssa ja tässä muutoksessa on nähtävissä niin mahdollisuuksia kuin uhkakuvia. Kyseessä on joka tapauksessa muutos, joka omalta osaltaan tulee vaikuttamaan kuntien talouteen usealla eri tavalla”, kaupunginjohtaja Sirviö toteaa.

Liitteinä tilinpäätöskirja ja talousjohtajan TP2023 tiivistelmä.

Tilinpäätös 2023

TP2023 diasarja

Konsernin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen