Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistön talousjätevedet on käsiteltävä ja johdettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään yleensä kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöllä on oltava kohteeseen soveltuva kaikissa olosuhteissa toimiva jätevesien puhdistuslaitteisto, jonka puhdistusteho vastaa laissa säädettyjä puhdistustehovaatimuksia. Jokaisella kiinteistöllä on oltava selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on mahdollista hakea Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Hakemus -lomakkeet

Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen, vanhan laajentaminen tai tehostaminen

Mikäli kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai olemassa olevan jätevesijärjestelmän toimintaa tehostetaan, esimerkiksi kiinteistön vesivarustelutason parantamisen myötä, tulee jätevesijärjestelmästä laatia suunnitelma ja lisäksi työlle tulee hakea Kotkan rakennusvalvonnalta lupa.

Lue lisää Ympäristö.fi -sivuilta