Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista.

Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustasoa ankaramman puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 mennessä. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään ympäristönsuojelulaissa ja hajajätevesiasetuksessa. Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään.

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava vapaamuotoinen kirjallinen selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje.  Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojelun palveluyksikölle.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,
  • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa tulee hakea Kotkan kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksiköltä, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Löydät poikkeusluvan hakemuslomakkeet täältä. Hakemuksen käsittelystä peritään Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 110 € (hyväksytty ympäristölautakunnassa 4.4.2019 § 43).