Kotka jatkaa täyttölupamenettelyä

Julkaistu 25.10.2021

Kotkan kaupunki jatkaa jo vuosia voimassa ollutta virkojen ja toimien täyttölupamenettelyä. Kaupunginhallitus päätti asiasta 25.10.

Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on rekrytointien keskitetympi hallinta. Täyttölupakäytännön mukaisesti avoimeksi tuleva virka tai tehtävä täytetään vain välttämättömissä tilanteissa ja tehtävät organisoidaan ensisijaisesti muilla tavoin. Samalla arvioidaan, mitä toimintoja tai tehtäviä voi jättää tekemättä ja mitä toimintoja lopetetaan kokonaan.

Kaikissa vakinaisissa ja määräaikaisissa rekrytoinneissa tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttölupahakemukset viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää henkilöstöjohtaja.

Täyttölupa myönnetään perustellusta syystä. Täyttölupien käsittelyn yhteydessä kiinnitetään huomiota siihen, että eläköityvien henkilöiden osalta täyttö voidaan välttää tehtävien uudelleen järjestelyn kautta tai sisäisin siirroin.

Täyttölupamenettelyn ulkopuolelle jäävät:

  • varhaiskasvatuksen vastuualueen henkilökunta henkilöstömitoituksien osalta,
  • opetustoimen vastuualueen perusopetuksen ja lukion opetushenkilökunta,
  • hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen maahanmuuttajapalveluiden työntekijät, joiden palkkauskustannukset valtio korvaa kokonaisuudessaan,
  • teknisten palveluiden vastuualueen puhtauspalveluiden palveluyksikön henkilökunta henkilöstömitoituksien osalta ja
  • työllistämismäärärahojen kautta rekrytointi

Lisäksi:

  • Liikuntapalveluiden yksikön uimahallien uinninvalvontatehtävien osalta liikuntayksikkö voi äkillisissä sairaustapauksissa palkata sijaisen enintään viideksi päiväksi ilman täyttölupamenettelyä, kun uimahallin avoinna pitäminen sitä edellyttää.
  • Opetustoimen vastuualueella koulunkäynnin ohjaajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi päiväksi silloin, kun kyseessä on lain edellyttämä palvelun tarve, oppilaiden opetusta ja iltapäivätoimintaa ei pystytä järjestämään lain edellyttämällä tavalla tai lasten fyysinen turvallisuus vaarantuu ilman koulunkäynnin ohjaajan palkkaamista.
  • Varhaiskasvatuksen vastuualueella varhaiskasvatuksen ohjaajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi päiväksi silloin, kun kyseessä on lain edellyttämä palvelun tarve tai lasten fyysinen turvallisuus vaarantuu ilman ohjaajan palkkaamista.
  • Teknisten palveluiden vastuualueella kiinteistönhoitajalle voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi päiväksi silloin, kun kyseessä on pakollinen tarve tai yleinen turvallisuus tai kiinteistöjen ylläpitäminen sitä vaativat.
  • Ympäristöpalvelujen yksikössä eläinlääkäreille voidaan ilman täyttölupamenettelyä palkata määräaikainen sijainen enintään viideksi päiväksi silloin, kun kyseessä on pakollinen tarve tai yleinen turvallisuus tai päivystysvarmuuden ylläpitäminen sitä vaativat.

Täyttölupamenettelystä vapautettujenkin kohdalla vastaavan esimiehen tulee ensisijaisesti välttää sijaisten ja uuden vakinaisen henkilökunnan palkkaamista.

Talousarvio valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan kaupunginjohtajan esitystä Kotkan ensi vuoden talousarvioksi ja hyväksyi sen yksimielisesti. Hallitus lähetti esityksen kaupunginvaltuustolle, joka käsittelee sitä 15. marraskuuta.

Kotkan ensi vuoden talousarvio perustuu nykyiseen tuloveroprosenttiin, joka on 21,5 eli kaupunginhallitus ei esitä kaupunginvaltuustolle veroprosentin muutosta.

Kaupunginhallitus ei ole esittämässä muutoksia myöskään kiinteistöverojen prosentteihin vuodelle 2022, mutta on antamassa esitystä kiinteistöverotuksen arvostamisperusteiden muutoksista vielä kuluvan vuoden aikana.
Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroja, mutta verorasitus jakaantuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaiset alarajat ja veroprosentit on esitetty alla olevassa taulukossa:

 

 

 

 

Valtuusto voi lisäksi kiinteistöverolain mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin välille 0,00 – 2,00 %. Kotkan kaupungin edellä tarkoitettu veroprosentti on 0,50 % vuonna 2021.

Kiinteistöverolain mukaan rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erikseen veroprosentti, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Kotkassa tätä prosenttia ei ole määrätty.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi kaupungin henkilöstösuunnitelman 2022 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset.