Kotka on tekemässä reilun miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen

Julkaistu 30.11.2020

Kotkan kaupungin kuluvan vuoden ylijäämän ennustetaan olevan noin 1,3 miljoonaa euroa.
Vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden perusteella tehdyn tulosennusteen mukaan ylijäämä olisi siis 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen tammi-lokakuulta tiedoksi.

Verotuloja ennakoivaan kertyvän koko vuodelta 221,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Verotuloennuste on sama kuin syyskuun ennusteessa.

Valtionosuuksia ennakoivaan kertyvän 135,6 miljoonaa euroa, mikä on 14,9 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksien ennuste on kasvanut edellisestä ennusteesta 3,5 miljoonaa euroa.

Ennusteessa on huomioitu hallituksen 7. lisätalousarvio, joka sisälsi 350 miljoonaa euroa tukea koronatestauksen ja jäljityskustannuksiin. Tuki jaetaan kunnille perustuen kahteen laskentavaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tuki jaetaan sairaanhoitopiirien kesken ennen marraskuun 1. päivää tehtyjen testausmäärien suhteessa.

Toisessa vaiheessa sairaanhoitopiirin saama tuki jaetaan alueen kuntien asukasmäärän suhteessa ja maksetaan kunnille euroa/asukas tasasuuruisesti.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin osalta tuki on 7,4 miljoonaa euroa ja 43 euroa/asukas. Kotkan osalta tuki on 2,3 miljoonaa euroa.

Menopuolella suurimmat ylitykset talousarvioon verrattuna syntyvät edelleen hyvinvointilautakunnassa, joka hakee kaupunginvaltuustolta ulkoisen toimintakatteen ylittymiseen 4,3 miljoonan euron lisäystä.

Merkittävin osuus muutoksesta johtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vastaanottotoimintojen kasvusta aiempiin kuukausilaskutuksiin verrattuna, varautumisesta koronan aiheuttamien kustannusten lisääntymiseen sekä mahdollisiin kalliiden hoitojen tasauskustannuksiin. Ennusteessa on varauduttu 9 miljoonan euron pakolliseen varaukseen Kymsoten alijäämän kattamiseksi.

Kaupunkirakennelautakunnan lokakuun kokouksessa haettiin lautakunnan käyttötalouteen tuloarvion tarkennusta yhteensä 1,125 miljoonaa euroa. Tämä tulee joukkoliikenteen lipputulojen pienentymisestä matkustajamäärän vähennyttyä koronan seurauksena sekä talousarviota pienemmistä kaavoitustuloista.

Joukkoliikenteen tuloarvion tarkennuksessa on huomioitu 0,5 miljoonan euron koronatuki. Tämän hetken tilanteen mukainen ennuste ei muuta lautakunnassa jo käsiteltyä tilannetta.

Kaupunginjohtajalle erityistoimivalta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös antaa kaupunginjohtajalle erityistoimivallan, joka koskee päätösvaltaa valtioneuvoston toteaman poikkeusolojen sekä muun ilmenneen häiriötilanteen aikana.

Päätöksen mukaan kaupunginjohtaja voi kaupungin hallintosäännön määräämästä toimivallasta poiketen käyttää päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi, väestön terveyden säilyttämiseksi sekä häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Erityistoimivallan mukainen päätös voi koskea toimenpiteiden yhteensovittamista, taloudellisten tai henkilöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä tehtävää.

Kaupunginjohtajan erityistoimivalta on tarpeellinen nyt kun koronaepidemia jälleen kiihtyy.
Samanlainen erityistoimivalta oli Kotkassa käytössä jo keväällä Covid19-viruksen sairastuttavuuden ollessa suuri. Kesällä tilanne oli rauhallinen ja erityistoimivallan käytöstä luovuttiin.
Nyt sairastavuus on jälleen merkittävästi lisääntynyt ja etenkin viime aikoina kiihtynyt, myös Kotkassa. Koko Kymenlaakso on tällä hetkellä leviämisvaiheessa ja AVI on mm. kieltänyt yli 10 hengen yleisötapahtumat, ellei THL:n antamaa suojaohjeistusta pystytä noudattamaan.

Nopeasti kiihtyvässä epidemiatilanteessa rajoitustoimenpiteet on pantava toimeen noin vuorokaudessa, jotta epidemian leviämistä voidaan hillitä. Rajoitustoimenpiteet määrää paikallinen tartuntatautiviranomainen Kymsote, mutta erityistoimivaltaa käyttämällä kuntakin voi sulkea pikaisesti toimitilojaan ja tehdä muita palvelujen tuottamista koskevia päätöksiä.

Koska tilanne saattaa muuttua päivittäin, on tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus varautuu tilanteeseen ja äkillisiin tilanteen vaikeutumisiin pystytään heti reagoimaan. Sen takia kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttöönotto on tärkeää.

Osallisuusohjelma ja ilmasto-ohjelma valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös kaupungin vastavalmistuneita osallisuusohjelmaa ja ilmasto-ohjelmaa ja lähetti ne molemmat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osallisuusohjelma 2021-2025

Ilmasto-ohjelma 2021-2025