Jätehuolto

Ympäristökeskus valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista.


Jätehuollon käytännön järjestelyistä ja yhdyskuntajätteiden lajitteluun, keräilyyn ja käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta vastaa kunnallistekninen osasto sekä Kymenlaakson Jäte Oy.

Kymenlaakson Jäte Oy

 

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Vähäjätteisille kiinteistöille voidaan myöntää harvennuksia jäteastian tyhjennysväleihin sekä lupa yhteisten jäteastioiden käyttöön.

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon vuosimaksun suuruuteen voi anoa muutosta jätelain 30 §:n, ns. kohtuullistamissäädöksen perusteella. Kohtuullistamista anottaessa on annettava selvitys kiinteistön käytöstä ja kunnosta.

Harvennukset jäteastian tyhjennysväleihin ja kohtuullistamiset vapaa-ajan asunnon jätemaksuihin käsittelee nykyisin Kymen jätelautakunta.

Kymen jätelautakunta

Jätehuoltomääräyksissä on myös kaikkia kiinteistöjä koskevia lajitteluvelvoitteita. Niiden mukaan on hyötykäyttökelpoinen lasi, metalli ja keräyskelpoinen paperi ja pahvi toimitettava keräyspisteisiin ja ongelmajätteet asianmukaisiin keräilypaikkoihin. Lajittelu kannattaa, sillä lajittelemattomasta sekajätteestä voi joutua maksamaan moninkertaisia käsittelymaksuja.

Jätehuoltomääräykset 1.5.2015


Jätehultomääräyksen Hyvä lukija -osio


Jätehuollon valvonta

Ympäristökeskus valvoo ympäristön roskaantumista ja maaperän saastumista. Roskaaja ja maaperän saastuttaja ovat ensisijaisesti itse velvollisia siivoamaan jälkensä ja puhdistamaan saastuttamansa maa-alueen. Jälkien siivoaminen voi tulla todella kalliiksi, joten kannattaa toimia nopeasti.

Jos maaperä saastuu tai jos epäilet sen saastuneen, estä tilanteen paheneminen ja ilmoita asiasta heti ympäristökeskukselle, kiireellisissä tapauksissa pelastuskeskukselle. Pilaantuneen maan puhdistamisesta on tehtävä ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Jätelainsäädäntö


Biojätteen erilliskeräys

Kotkassa ja koko Kymenlaaksossa biojätteen erilliskeräys alkoi 1.10.2005. Keräys koskee rivi- ja kerrostaloja sekä muita sellaisia kiinteistöjä, joilta tulee merkittäviä määriä biojätettä.

Omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan kiinteistöissä biojätteen erilliskeräykseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Paula Vulkko
GSM 040 526 5935