Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset Kotkassa, hakumenettely uudistuu!

Kotkan kaupungin avustusjärjestelmä siirtyy sähköiseksi – pilottina kulttuuriavustusten haku syyskuussa

Kotkan kaupungin avustusten hakujärjestelmää uudistetaan, ja paperilomakkeista siirrytään käyttämään sähköistä hakupalvelua. Muutos alkaa pilottivaiheella, jossa kaupungin kulttuuriavustusten haku suoritetaan syyskuun ajan (1.-30.9.2021) yksinomaan sähköisesti.

Kotkan kaupunki jakaa vuosittain eri vastuualueidensa kautta avustuksia kotkalaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja muille toimijoille. Tähän asti muun muassa kulttuurin, nuorisotoimen, hyvinvointipalvelujen ja liikunnan erilaisia avustuksia on haettu paperisilla hakemuskaavakkeilla. Kaikkien avustusten hakeminen tehdään vuoden 2022 alusta lähtien verkossa sähköisillä lomakkeilla. Muutos liittyy kaupunkistrategian E-Kotka -osioon, jonka mukaan kaupungin toimintoja kehitetään saavutettavimmiksi ja tehokkaammiksi.

Timmi-avustushakemukseen pääsee tästä

Timmi_avustushakemus_ohjeet-2

Lisätietoja sähköisestä hausta:

Teknistä tukea hakuprosessiin

Sähköiseen hakuun siirtymisen helpottamiseksi kaupunki järjestää hakemiseen liittyvää opastusta syyskuun ajan muun muassa Ruorissa ja pääkirjastolla. Kirjastolla ja Ruorissa autetaan esim. tietokoneen käytössä ja kirjautumisessa Timmiin.

Hakemuksen sisältöihin liittyen neuvoa voi saada puhelimitse, varaamalla ajan sähköpostitse kulttuuri- ja tapahtumapalveluista osoitteella kulttuuri@kotka.fi.

Avustuksenhakijan pieni selviytymisopas

Kulttuuriavustussääntö 24.8.2021

Hyvinvointilautakunta 24.8.2021

1.       Yleistä

Kotkan kaupungin hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päättää avustuksista ja avustusten myöntämisperiaatteista koskien niiden määrärahojen jakoa, jotka kaupungin talousarviossa on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Hyvinvointilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi rekisteröityjen yhteisöjen sekä yksittäisten taide- ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen. Vuosittainen jaettavien avustusten määrä riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Avustuksia ei voida myöntää samalle hakijalle, ellei tämä ole toimittanut raporttia edellisestä saamastaan kaupungin avustuksesta. Tarkemmin avustuksien myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti jäljempänä.

Avustusten hakemisessa, käsittelyssä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Avustus- ja apuraha-asioiden esittelijä on kulttuurijohtaja.

2.       Mitkä tahot voivat hakea avustusta?

Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia Kotkassa rekisteröidyille yhteisöille, joiden toiminta on sääntöjensä mukaan kulttuuritoimintaa sekä Kotkassa asuville yksittäisille henkilöille ja rekisteröimättömille

työryhmille, joiden jäseninä voi olla myös Kotkan ulkopuolella asuvia henkilöitä.

3.       Mitä avustuksia voi hakea?

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahaa myönnetään yksittäisten ammattitaiteilijoiden taiteellisen työn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan ansioitunut henkilö. Työskentelyapurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen.

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain määrärahojen puitteissa kaksi (2) 16 500 euron suuruista työskentelyapurahaa. Apurahat voidaan tarvittaessa jakaa puolikkaina (8 250 €).

Työskentelyapurahahakemuksen liitteinä on työsuunnitelman lisäksi toimitettava ansioluettelo, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset.

Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain tammikuussa, ja päätökset tehdään helmikuussa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta myönnetään kaupungin alueella toteutettaviin hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja jotka ovat kaikille avoimia. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät.

Kohdeavustusten osana jaetaan kaksi (2) uusien ja ennen järjestämättömien tapahtumien tukemiseen suunnattua 3 000 euron suuruista Kiihdyttämö -avustusta.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemusten määräajat ovat vuosittain tammikuun lopussa, huhtikuun lopussa sekä syyskuun lopussa. Ensimmäiset päätökset kohdeavustuksista päätetään vuosittain hyvinvointilautakunnan kokouksessa helmikuussa. Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemuksen liitteinä tulee yhdistyksen toimittaa hankkeen työsuunnitelma, tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja. Yksittäinen henkilö ja työryhmä toimittavat hakemuksensa liitteenä ansioluettelot, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset.

Kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys hyvinvointilautakunnalle hankkeen toteuttamisvuoden loppuun mennessä. Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan mukaan.

Tila-avustus

Tila-avustusta myönnetään kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien tilojen (Konserttitalo, Nelosteatteri) vuokraamiseen. Tilojen vuokrahintaan voidaan myöntää yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille harkinnanvaraista alennusta tai vuokranmaksusta vapautusta. Yrityksille vuokrahinnan alennusta ei myönnetä. Vuokrahinnan alennusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Vuokrahinnan alennusta haetaan tilavarauksen yhteydessä. Yksittäiset taiteilijat voivat lisäksi hakea tila-avustusta työhuoneidensa vuokrakustannuksiin kohdeavustushakemusten yhteydessä.

4.       Kotkan kaupungin taidepalkinto

Kotkan kaupungin taidepalkinto myönnetään vuosittain joulukuussa hyvinvointilautakunnalle tulleiden kaupunkilaisten ehdotusten perusteella. Taidepalkinnon suuruus on 1 000 euroa, ja se myönnetään tunnustukseksi merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta tai toiminnasta. Palkinto voidaan myöntää Kotkassa syntyneelle tai Kotkassa asuvalle henkilölle, Kotkassa toimivalle järjestölle, yhteisölle, työryhmälle tai yhtyeelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla. Sama taho voi saada palkinnon vain yhden kerran.

Hyvinvointilautakunnan tulee tehdä kaupunginhallitukselle ehdotuksensa palkinnon jakamisesta vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päättää palkinnon saajan lautakunnan esityksen perusteella. Palkinto jaetaan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa.

5.       Koska avustuksia haetaan ja koska niistä päätetään?

Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain tammikuussa. Päätökset tehdään helmikuussa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

Kohdeavustuksia voi hakea koko vuoden. Määräajat avustuksille ovat vuosittain tammikuussa, huhtikuussa (päätökset toukokuussa) ja syyskuussa (päätökset marraskuussa).

Tila-avustuksia voi hakea koko vuoden. Tila-avustuksista päättää kulttuurijohtaja.

6.       Avustusten myöntökriteerit

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon suunnitellusta toiminnassa mm:

 • taiteellinen taso
 • ammattimaisuus ja kiinnostavuus
 • tuotannollinen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus ja realistisuus
 • järjestäjän aiemman toiminnan laatu ja laajuus
 • vaikutukset kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolisuuden lisääntymiseen
 • alueellinen tasapuolisuus
 • toiminnan paikallinen merkitys (kotkalaisuus)
 • yhteistyökumppanien laatu ja määrä
 • vaikutukset asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuuteen osallistua toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
 • elinkeinovaikutukset
 • kumppanuuksien laajuus
 • täyttääkö hakija yleiset hakijan kriteerit (kts. kohta 2)

Yleisohjeita

Kohdeavustusta ei myönnetä takautuvasti hakemuksen jättämisestä.

Avustuksen saajat voivat pyytää sparrausapua kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen henkilökunnalta liittyen esimerkiksi markkinointiin, viestintään tai varainhankintaan.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä kulttuuri- ja tapahtumapalveluille muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai avustuksen käyttöön. Avustuksen saajan tulee myös viipymättä ilmoittaa avustuksen myöntäjälle niistä olennaisista muutoksista, jotka liittyvät avustettavan hankkeen toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai rahoitukseen.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

–      poistot

–      varainhankinnan kustannukset

–      liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset

–      varaukset

–      lainojen lyhennykset

–      lainojen korot

–      ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut

–      irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset

–      oikeudenkäyntikustannukset

–      oikeuden langettamat korvaukset

–      rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot

Avustuksen saajan tulee liittää viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avustuksesta.

Avustuksen saajan on sitouduttava toimittamaan hankkeen/toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle. Raportin tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, sen onnistumisesta, yleisön määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Avustuksen saajan tulee liittää viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avustuksesta.

Kotkan kaupungin logomateriaalit voi ladata tästä

Avustuksen saajan on sitouduttava toimittamaan hankkeen/toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle. Raportin tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, sen onnistumisesta, yleisön määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Lisää tietoa avustusasioista löytyy Asioi ja osallistu –osiosta

Myönnettiinkö sinulle tai yhdistyksellesi/ työryhmällesi avustusta?

Kulttuuriavustusten maksatusjärjestelyt

Hyvinvointilautakunnan myöntämiä kulttuuriavustuksia koskee 30 päivän valitusaika. Myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille yhdessä erässä valitusajan päättymisen jälkeen.