Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset Kotkassa

 

Hakulomakkeet (avautuvat uusiin välilehtiin):

(RTF) Kulttuuriavustushakemus_lomake

(PDF) Kulttuuriavustushakemus_lomake

(RTF) Kulttuuriavustuksen käyttötilitys

(PDF) Kulttuuriavustuksen käyttötilitys

Avustuksenhakijan pieni selviytymisopas

Ruotsinsalmi tiiviisti

 

Elinvoimalautakunta 20.11.2019:

Kotkan kaupunki, kulttuuriavustussääntö 1.1.2020 alkaen

Yleistä kulttuuriavustuksista

Kotkan kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunnan tehtävänä on päättää avustuksista ja avustusten myöntämisperiaatteista koskien niiden määrärahojen jakoa, jotka kaupungin talousarviossa on varattu kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Elinvoimalautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi rekisteröityjen yhteisöjen sekä yksittäisten taide- ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen. Vuosittainen jaettavien avustusten määrä riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa.

Lautakunta päättää avustusten jakoon vaikuttavat painopistealueet vuosittain elinvoimatiekartan mukaisesti. 2020 painopisteeksi on päätetty Ruotsinsalmi-teema.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Avustuksia ei voida myöntää samalle hakijalle, ellei tämä ole toimittanut raporttia edellisestä saamastaan kaupungin avustuksesta. Tarkemmin avustuksien myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti jäljempänä.

Avustusten hakemisessa, käsittelyssä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Avustus- ja apuraha-asioiden esittelijä on kulttuurijohtaja.

Mitkä tahot voivat hakea avustusta?

Elinvoimalautakunta myöntää hakemuksesta avustuksia Kotkassa rekisteröidyille yhteisöille, joiden toiminta on sääntöjensä mukaan kulttuuritoimintaa sekä Kotkassa asuville yksittäisille henkilöille ja rekisteröimättömille työryhmille, joiden jäseninä voi olla myös Kotkan ulkopuolella asuvia henkilöitä.

Mitä avustuksia voi hakea?

Löydät näille avustusmuodoille ohjeet omilta alasivuiltaan, jotka aukeavat esim. klikkaamalla avustuslajin nimeä.

Koska avustuksia haetaan ja koska niistä päätetään?

Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain joulukuussa. Päätökset tehdään tammikuussa elinvoimalautakunnan kokouksessa.

Kohdeavustuksia voi hakea koko vuoden. Määräajat avustuksille ovat vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (päätökset toukokuussa), syyskuun loppuun mennessä (päätökset marraskuussa) ja joulukuun loppuun mennessä (päätökset tammikuussa).

Tila-avustuksia voi hakea koko vuoden. Tila-avustuksista päättää kulttuurijohtaja.

Avustusten myöntökriteerit

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon suunnitellusta toiminnassa mm:

 • taiteellinen taso
 • ammattimaisuus ja kiinnostavuus
 • tuotannollinen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus ja realistisuus
 • järjestäjän aiemman toiminnan laatu ja laajuus
 • vaikutukset kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolisuuden lisääntymiseen
 • alueellinen tasapuolisuus
 • toiminnan paikallinen merkitys (kotkalaisuus)
 • yhteistyökumppanien laatu ja määrä
 • vaikutukset asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuuteen osallistua toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
 • elinkeinovaikutukset
 • kumppanuuksien laajuus
 • täyttääkö hakija yleiset hakijan kriteerit (kts. kohta 2)

Yleisohjeita

Kohdeavustusta ei myönnetä takautuvasti hakemuksen jättämisestä.

Avustuksen saajat voivat pyytää sparrausapua kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen henkilökunnalta liittyen esimerkiksi markkinointiin, viestintään tai varainhankintaan.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä kulttuuri- ja tapahtumapalveluille muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai avustuksen käyttöön. Avustuksen saajan tulee myös viipymättä ilmoittaa avustuksen myöntäjälle niistä olennaisista muutoksista, jotka liittyvät avustettavan hankkeen toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai rahoitukseen.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

–           poistot
–           varainhankinnan kustannukset
–           liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
–           varaukset
–           lainojen lyhennykset
–           lainojen korot
–           ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
–           irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
–           oikeudenkäyntikustannukset
–           oikeuden langettamat korvaukset
–           rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot

Avustuksen saajan tulee liittää viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avustuksesta.

Kotkan kaupungin logomateriaalit voi ladata tästä

Avustuksen saajan on sitouduttava toimittamaan hankkeen/toiminnan raportti elinvoimalautakunnalle. Raportin tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, sen onnistumisesta, yleisön määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Avustushakemukset palautetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin sen aukioloaikoina.

Lisää tietoa avustusasioista löytyy Asioi ja osallistu –osiosta

Myönnettiinkö sinulle tai yhdistyksellesi/ työryhmällesi avustusta?

Kulttuuriavustusten maksatusjärjestelyt

Elinvoimalautakunnan myöntämiä kulttuuriavustuksia koskee 30 päivän valitusaika. Myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille yhdessä erässä valitusajan päättymisen jälkeen.