Liite 13 Viranomaisneuvottelumuistio 26.3.2019

M U I S T I O 11.4.2019

MRL 66§:n sekä MRA 26§:n mukainen Viranomaisneuvottelu

KOTKANSAAREN SISÄÄNTULOTIE, KAAVA 0718

Aika: 26.3.2019 klo 12:00
Paikka: Kotkan kaupungintalo, kokoushuone 4
LÄSNÄ:
Tuija Mustonen Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Petteri Kukkola Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Juha Tiainen (Skype-yhteys) Väylävirasto
Ilpo Tolonen Kymenlaakson pelastuslaitos
Heikki Laaksonen Kotkan kaupunki, puistotoimi
Marja Kukkonen Kotka kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Patricia Broas Kotka kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Jarkko Puro Kotka kaupunki, kaupunkisuunnittelu
JAKELU: Osallistujat ja kutsutut

1. Kaavan valmistelija (Patricia Broas) esitteli kaavamuutoksen lähtötietoja, jotka perustuvat Kotkan
keskustan osayleiskaavaa valmistelevaan työhön. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
osayleiskaavan mukainen uusi sisääntulotie, jonka suunnitelmaa on selvitetty Sisääntuloteiden
yleissuunnitelmassa sekä tarkennettua suunnitelmaa Satamakadun yleissuunnitelmassa.
Kaava-alueeseen kuuluvat paitsi tarvittavat katualueet myös katualueisiin rajautuvat
korttelialueet. Patricia esitteli Senaatin teettämiä luonnoksia uuden Satamakadun varrelle tulevasta
korttelista sekä luonnoksia ns. Teboilin tontista. Tarkoitus on valmistella kaavaluonnos
nähtäville kevään/kesän aikana.

2. Juha Tiainen kertoi, että Väylän kanssa on neuvoteltu sisääntulotien yleissuunnitteluvaiheessa
ja että sisääntulotien mahdollistavasta raiteiden poistosta on sovittu. Kustannuksista ei ole
sovittu. Juha huomautti, että sähköradan vaatimuksia tulee huomioida ja että suunnitelmassa
on tiettyjä kapeita kohtia joita pitäisi vielä käydä läpi Väylän kanssa. Tehty yleissuunnitelma
tarjoaa kuitenkin riittävät yleistiedot asemakaavoitusta varten. Suunnittelun seuraavassa vaiheessa
täytyy epäselvät kohdat selvittää yhdessä Väylän kanssa. Sovittiin, että pyritään kevään
aikana järjestämään kaupungin ja Väylän välinen suunnittelutapaaminen. Juha Tiainen
on yhteyshenkilönä Väylän puolella.

3. ELY-keskuksen Petteri Kukkola kertoi keskusteluista siitä, miten pääväylät ja hallinnolliset rajat
määritellään jatkossa. Petteri muistutti, että Väylän Matti Ryynäsen kannanotossa maaliskuussa
on ilmoitettu Väylän kanta: maantieyhteys jatkossa on Mussalon sataman suuntaan
jolloin Haukkavuoren haaraumasta kaupunkiin – uusi silta mukaan lukien – tulisi olemaan katua.
Maantien päätekohta ei siis tulisi olemaan uudessa Satamakadun liittymässä. Kannanoton
mukaan sisääntulotien rampin alue tulee siis kaavoittaa katualueeksi, eikä LT-alueeksi. Keskusteltiin
asiasta ja Petteri totesi lopuksi, että perusteet määritelmille ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa
ja että sisääntulotien muutosten tarve tulee maankäytön tarpeista.

4. ELY-keskuksen Tuija Mustonen muistutti, että suunnitellut muutokset maisemaan on tutkittava.
Lisäksi tulee selvittää ratapihan mahdolliset luontoarvot. Heikki Laaksonen huomautti, että Senaatin
suunnitelman mukaiset paikoitusjärjestelyt eivät mahdollista kasvillisuutta sisäpihoilla.

5. Pelastuslaitoksen Ilpo Tolonen kertoi Kotkamillsin toimintaperiaatteen muutoksesta, jonka mukaan
tehtaan toiminta on pilkottu osiin ja sen myötä se asettuu alempaan turvaluokitukseen.
Tehtaan vaara on kuitenkin edelleen sama kuin aiemmin. Sisääntulotien alue kuuluu – kuten
suuri osa Kotkasaarta – seveso-vyöhykkeeseen ja alueella ei saisi kasvaa vaaralle alttiiksi joutuvien
ihmisten määrä. Ilpo huomautti, että uusien suunnitelmien mukaan väkimäärä on lisääntymässä
alueella. Patricia kertoi, että tehtaan osalta on laadittu turvallistamissuunnitelma, jonka
toteutuminen on ehto Kantasataman alueen käyttöönotolle. Turvallistamistoimenpiteet lisäisivät
myös sisääntulotien kaava-alueen turvallisuutta. Ilpo esitti, että asuintalojen kaavamääräyksissä
olisi hyvä olla vaatimus järjestelmästä, joka sulkee ilmastoinnin heti, jos ulkoilmassa on
vaarallista kemikaalia.

Muistion laati Patricia Broas

Takaisin edelliselle sivulle