Mahdollinen fluoripitoisuuden ylitys talousvedessä

Julkaistu 01.11.2023

Kymen Vesi Oy:n vedentuotantolaitoksella tehdään saneeraustöitä viikolla 45. Saneeraus aloitetaan 7.11.
Laitossaneerauksen tavoite on parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Saneerauksen aikana on mahdollista, että talousveden fluoridipitoisuudelle talousvesiasetuksessa asetettu enimmäispitoisuus hetkellisesti ylittyy.

Vesilaitos pyrkii varajärjestelmiä hyödyntäen varmistamaan, että fluoridipitoisuus pysyy arviolta kolme vuorokautta kestävän saneerauksen ajan koko ajan talousveden raja-arvon alittavalla tasolla. Mikäli töiden aikana ilmene häiriöitä, joihin ei ole voitu ennalta varautua, voi fluoridipitoisuus nousta väliaikaisesti tasolle noin 2,0 mg/l. Laatuvaatimus eli sallittu enimmäispitoisuus talousveden fluoridipitoisuudelle lainsäädännössä on 1,5 mg/l. Muilta osin vedenlaatu pysyy saneerauksen aikana normaalilla tasolla.

Päävesilaitokselta, jossa saneeraus tehdään, jaetaan talousvettä Kotkan, Pyhtään sekä entisen Anjalankosken alueelle Kouvolaan (Keltakangas, Myllykoski, Ummeljoki, Inkeroinen, Anjala). Myös näiden alueiden vesiosuuskunnat (pois lukien Haapasaaren osakaskunta) jakelevat Kymen Vesi Oy:ltä ostettua vettä ja tiedote koskee näin ollen myös osuuskuntien vedenlaatua.

Imeväisikäisille lapsille (0-12 kk) ja raskaana oleville ei suositella juotavaksi talousvettä, jonka fluoridipitoisuus ylittää 1,5 mg/l. Vesilaitoksella seurataan laitokselta lähtevästä vedestä fluoridia jatkuvatoimisella mittarilla, joka antaa hälytyksen pitoisuuden ylittyessä.
Päälaitokselta veden viipymä on entisen Anjalankosken alueelle 20 tuntia, Kotkaan 60 tuntia ja Pyhtäälle 80 tuntia.  Mikäli laitoksella havaitaan fluoridiylitys, lähetetään siitä tekstiviesti asiakkaille. Tällöin riskiryhmään kuuluvat asiakkaat voivat halutessaan varata muutaman päivän tarpeen fluoritonta vettä esimerkiksi vesikannuun fluoridiylityksen ajaksi.

*******

Lisätietoa fluoridista:
fluoridia pidetään ihmiselle välttämättömänä hivenaineena. Pitkäaikainen ja liiallinen fluoridinsaanti aiheuttaa hammasfluoroosia sekä muutoksia hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä (luu on liian kovaa). Liiallisen fluoridin saannin on todettu lisäävän lonkkamurtumien riskiä vanhalla iällä. Vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l, ei pidä käyttää pysyvästi juomavetenä eikä ruoanlaittoon. Enimmäispitoisuuden alittava fluoripitoisuus talousvedessä on kuitenkin hyödyllinen, sillä pienet pitoisuudet vähentävät hammaskariesta.