Keltakallion toisen vaiheen asemakaavaehdotus valmistui kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Julkaistu 20.09.2023

Keltakallion teollisuusalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavoitus Keltakallio II on edennyt ehdotusvaiheeseen. Valmistelun yhteydessä on laadittu perusteellinen selvityskokonaisuus, jossa selvitettiin alueen luontoarvot ja hulevesivalumat, arkeologiaa, liikennettä, maaperää, rakennettavuutta, tasausmahdollisuuksia ja kaava-alueen liittymistä ympäröiviin alueisiin asemakaavaa laajemman alueen yleispiirteisellä tarkastelulla. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan tiistaina 26. syyskuuta.

Kaupungin päämääränä on laajentaa jo voimassa olevaa Keltakallion asemakaavaa siten, että akkuteollisuuden sijoittuminen alueelle mahdollistuu. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn tulevan kaava-alueen pinta-ala on noin 135 hehtaaria. Kaava-alueesta noin 104 hehtaaria on osoitettu teollisuusalueeksi, jolle voi sijoittaa merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia ja varastoivia laitoksia. Lisäksi kaavassa on osoitettu lähes 28 hehtaaria suojavihervyöhykkeitä.

Luontoarvojen säilyminen turvataan

”Alueen luontoselvityksissä havaittiin viitasammakon ja kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähtämispaikkoja, joiden hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaisesti kiellettyä. Löysimme asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä kaavaratkaisun ja luonnonsuojelulain mukaiset menettelyt, joilla voimme varmistaa sekä luontoarvojen säilymisen että vastata kaupungin tavoitteeseen teollisuusalueen laajentamiseksi”, kertoo Kotkan kaupungin yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Kaavaan on osoitettu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä sen luonnontilaisuuden varmistava lähes 7 hehtaarin suojavyöhyke. Kirjoverkkoperhosen osalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti perhosen toukkapesyeet tulee siirtää ennen alueen rakentamisen aloitusta erikseen hyväksyttävän siirtosuunnitelman mukaisesti.

Hulevesitarkastelun pohjalta kaavassa on varauduttu aluevarauksilla vesien viivytysrakenteille ja lisäksi määräyksissä on edellytetty vesien käsittely siten, ettei alapuolisten vesistöjen luontoarvot vaarannu. Määräys ohjaa teknisiä toteutusratkaisuja, jotka määritetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja alueelle sijoittuvien toimintojen lupaprosessien yhteydessä.

Selvitys lisäsi tietoa historiasta

”Kaavaprosessi on lisännyt tietoa myös alueen historiasta. Yhteistyössä Museoviraston kanssa toteutimme arkeologisten kohteiden inventoinnit ja perusteelliset tutkimukset. Kaivausten pohjalta varmistettiin aiemmin tutkimattomat kohteet hiilimiiluiksi, jotka ajoitettiin radiohiiliajoituksella vuosille 1425–1650”, toteaa Korkiakoski.

Museovirasto on todennut lausunnossaan, että Keltakallion alueella tehdyt arkeologiset tutkimukset ovat riittävät, eivätkä tutkitut kohteet ole enää muinaismuistolain perusteella rauhoitettuja. Alueelle voidaan siten osoittaa kaavassa uusi käyttötarkoitus. Hiilimiilut olivat puuhiilen valmistusta varten rakennettuja maahautoja.

Uusia investointeja ja työpaikkoja

Keltakallio II -asemakaavan taloudelliset vaikutukset ovat Kotkan kaupungin näkökulmasta erittäin merkittävät. Positiiviset vaikutukset ovat merkittäviä myös kansallisella tasolla.

”Keltakallion asemakaavan mahdollistama taloudellinen kehitys on Kotkalle ja koko maakunnalle erittäin tärkeää. Esimerkiksi akkuteollisuuden kautta seudulle voidaan luoda metsäteollisuuteen verrattavissa olevaa uuttaa pohjaa alueen talouden tulevaisuuden perustaksi”, toteaa kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Investoinneista saatavat taloudelliset hyödyt muodostuvat muun muassa kaupungille tulevista maanvuokrista. Vuokratulot olisivat satoja tuhansia euroja vuodessa. Näiden ohella alue tuottaa merkittävän määrän kiinteistöveroja. Lisäksi alueelle sijoittuvat toiminnot synnyttävät merkittävän määrän uusia työpaikkoja ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia laajasti paikallisille toimijoille, välillisesti myös muille toimialoille. Positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia on syntymässä niin rakennusvaiheessa kuin tuotannon aikana.

Kotkan kaupunki järjestää asukastilaisuuden asemakaavoituksesta Kulttuuritalo Kyminsuussa torstaina 19. lokakuuta klo 17.30. Tilaisuudesta tiedotetaan kuulutuksen yhteydessä.

Lisätietoja sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Keltakallion teollisuusalueen kehittämisestä verkkosivulla Keltakallion teollisuusalue.