Kyberturvallisuuden osaaminen vahvistuu merkittävästi Kotkassa

Julkaistu 23.05.2022

Kotkan kaupunki haluaa nousta yhdeksi kyberturvallisuuden kärkikaupungeista Suomessa. Tavoitteena on tehdä Kotkaa tunnetuksi kyberturvallisuuden koulutuksen, TKI-toiminnan ja yrittäjyyden keskittymänä.

Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Kymenlaakson korkeakouluyhdistys käynnistävät uuden Aalto-yliopiston kanssa perustettavan kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin. Kaupunginvaltuuston 23.5. tekemällä päätöksellä professuurin rahoitus varmistui ja professuurin perustaminen ja rekrytointi voi Aalto-yliopistossa käynnistyä. Professori tulee kasvattamaan alan tutkimusta Kotkan kampuksella.

Kaupunki kutsuu myös koolle asiantuntijoista koostuvan kansallisen ohjausryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran heinäkuussa. Lisäksi kaupungin hyväksymässä kyberturvallisuuden tiekartassa on useita erilaisia toimenpiteitä.
Tavoitteena on kehittää Kotkaan kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä, jonka lähtökohtana on korkean tason tutkimus ja joka profiloituu maakunnan vahvuudeksi tunnistettuun logistiikkaosaamiseen. Erinomaisena pohjana kyberturvallisuuden kehittämiselle Kotkassa toimivat Xamkin vetovoimaiset koulutusohjelmat (kyberturvallisuuden insinööri sekä YAMK) sekä alan tutkimus- kehittämis- ja yritystoiminta.

Kyberturvallisuuden toimialan kehittäminen tukee Kotkan ja Kymenlaakson kehityksen käännettä. Suuryritykset ovat investoineet parin viime vuoden aikana yli 2 miljardia euroa Etelä-Kymenlaaksoon. Kymenlaakson tutkimus- ja kehittämismenoissa on viime vuosina myös huomattavaa kasvua, vaikka maakuntien välisessä T&K-menojen määrällisessä tarkastelussa Kymenlaakson T&K-menot ovat edelleen matalat. ICT- ja kyberturvallisuuden osaamiseen ja T&K-toimintaan panostaminen vahvistaa Kotkan asemaa kilpailussa investoinneista ja tulevaisuuden kasvupotentiaalista.
Kyberturvallisuus liittyy kasvavassa määrin yritysten ja organisaatioiden riskienhallintaan ja sen merkitys on huomattavasti kasvanut Ukrainan sodan myötä. Turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen ja näiden kehittämiseen liittyvät panostukset ovat tärkeitä alueellisten sekä kansallisten tavoitteiden edistämiseksi sekä kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

Vahvistuvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan välityksellä saadaan tutkimustuloksia, osaamista ja osaajia hyödyttämään yrityksiä ja teollisuutta, alueen toimijoita, kyberturvallisuusteollisuutta, ammattikorkeakoulua ja viranomaisia.
Laaja-alaisen alustan tutkimukselle tarjoavat Kymenlaaksossa toimivat yritykset. Logistiikan ja merenkulun aloilla tehdään jo nyt tutkimusta Xamkin ja poikkitieteelliseen merenkulun ja meriympäristön tutkimukseen keskittyvän Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen (Merikotka) toimesta. Kotkassa toimii myös akkuklusterin kehittämiseen liittyvä LUT:n energian varastoinnin professuuri sekä Kaakkois-Suomen turvapuisto, joiden toimintaa kyberturvallisuus liittyy.

Kotka investoi parhaillaan mittavasti osaamisen kehittämiseen ja keskustan elinvoimaan.
Kantasatamaan rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uutta kampusaluetta ja tapahtumakeskus Satama Areenaa. Julkiset investoinnit rohkaisevat myös yksityistä sektoria investoimaan alueelle sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Näin syntyy Kotkaa vahvistava kierre, joka perustuu vahvaan ja tiiviiseen yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen.

”Kymenlaakson osaamista ja innovaatiokykyä vahvistaisi merkittävästi, jos saisimme oman yliopistokeskuksen. Siinä meidän täytyy Kouvolan kanssa vahvistaa yhteistä edunvalvontaa ja vahvistaa yhteyksiämme maamme yliopistoihin”, kaupunginjohtaja Esa Sirviö painottaa.

Kaupunkistrategia Kotka 2030 hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi myös ehdotuksen Kotka 2030 -kaupunkistrategiasta.

Kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin muutamia lisäyksiä strategisiin toimenpiteisiin liittyviin mittareihin.

Poijuun 1, jonka strateginen tavoite on Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki, lisättiin mittareiksi ”Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa”, jonka tulos saadaan varhaiskasvatuksen asiakaskyselystä ja ”Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa”, jonka tulokset saadaan perusopetuksen ja toisen asteen kouluterveystutkimuksista.

Poijuun 1 lisättiin myös uudeksi mittariksi ”Osallistumisaste eli varhaiskasvatuksessa olevien lasten prosenttiosuus verrattuna varhaiskasvatusikäisten lasten määrään Kotkassa (1-5 -vuotiaat)”.

Poijuun 2, jonka strategisena tavoitteena on Pohjolan puistopääkaupunki, lisättiin mittari ”Kotka Pohjolan puistopääkaupunki” -brändin tunnettavuus, jota mitataan kyselyllä.

Lisäksi Poijuun 3, jonka strateginen tavoite on Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki, lisättiin mittari ”Päihdekysely – päihteettömien osuus”.

Kaupunkistrategia liitteenä: Kotka 2030 kaupunkistrategia

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat