Ratahankeyhtiö kiinnostaa – edellytyksenä linjaus Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta itään

Julkaistu 17.08.2020

Kotkan kaupunki on kiinnostunut Liikenne- ja viestintäministeriön kaavaileman ratahankeyhtiön perustamisesta ja suunnittelun pääomittamisesta alustavasti 21,4 miljoonalla eurolla sillä edellytyksellä, että ratalinjausta suunnitellaan elinkeinoelämää ja henkilöliikennettä palvelevana sekaliikenneratana Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta itään.
Kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty sekä kaikki radan vaikutuspiirissä olevat tahot ovat selvillä.
Kaupunginvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan 17.8.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on aloittanut keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisen edellytyksistä. Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24.6.
Tilaisuudessa keskusteltiin hankeyhtiövalmistelun aloittamisen reunaehdoista Väyläviraston laatiman selvityksen pohjalta. Väyläviraston selvitys Itä- Suomen junaliikenteen kehittämisestä julkaistiin 28.5.
LVM kartoittaa kuntien alustavaa halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen.

Itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla kuin perusteilla olevien Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden neuvottelut. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Kaikkia suuria raideliikenneinvestointeja edistetään talouspoliittinen ministerivaliokunnan 10.9.2019 puoltamien linjausten mukaisesti.

Edellytyksenä aiemmissa neuvotteluissa on ollut, että hankeyhtiöön tulisi omistajiksi eli osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Edelleen valtion tulisi omistaa hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Kuntien tulee ilmoittaa 31.8.2020 mennessä kiinnostuksensa suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen. Vastausten pyytämisellä on tarkoitus kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa sitoutumista hankeyhtiön perustamiseen aikaisempia hankeyhtiöneuvotteluita vastaavilla periaatteilla.

LVM:n alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksessa noin 110 miljoonaa euroa, joka jakautuisi 51 % valtion 49 % kunnille ja muille osakkaille. Itäisen rantaradan osalta kunnille ja muille toimijoille kohdistuva alustava rahoitus olisi tästä 54 miljoonaa euroa.
Rahoitus jakautuisi mukana olevien kuntien ja elinkeinoelämän toimijoiden kesken siten, että kuntien osuus olisi 39 miljoonaa ja yksityisten rahoittajien 15 miljoonaa. Rahoituksen oletetaan jaksottuvan 6-10 vuodelle riippuen suunnitteluajasta.

Itäisen rantaradan toimijat pääomittaisivat hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan seuraavilla osuuksilla:

  • Loviisa 6,0 miljoonaa euroa
  • Pyhtää 2,1 miljoonaa euroa
  • Kotka 21,4 miljoonaa euroa
  • Hamina 8,2 miljoonaa euroa
  • Virolahti 1,3 miljoonaa euroa
  • Yksityiset ja/tai julkiset muut rahoittajat 15 miljoonaa euroa

I5-halli turvapuiston sijoituspaikaksi

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että kaupunki ostaa Kantasatamassa sijaitsevan I5-hallin Kotkan Satamatalot Oy:ltä tasearvolla 936 694 €.  Halliin sijoitetaan logistiikan turvapuisto, jota kaupunki valmistelee yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin, Kotka-Haminan koulutuskuntayhtymä Ekamin, Steveco Oy:n ja Hamina-Kotka Satama Oy:n kanssa.

Halli mahdollistaa muista Suomen turvapuistoista poiketen ympärivuotisen toiminnan. Suuri tila luo puitteet ja samalla kilpailuetua. Samaan tilaan sijoitettuina matkustajaterminaali, tullin ja rajan toiminnat sekä näitä tukevat yhteiset tilat hyödyntävät toisiaan, että luovat synergiaetua.
Suojaista tilaa tarvitaan satama- ja logistiikkasidonnaisten työturvallisuus- ja dominovaikutteisten SEVESO-direktiivin velvoittamien häiriötilanteiden harjoitteluun.

Harjoittelua toteutetaan kaupungin, XAMKin ensihoitokoulutuksen, Ekamin merenkulun koulutuksen, turvallisuusviranomaisten, satamayhtiön ja -operaattoreiden kanssa. Taustalla on 03/2019 käräjäoikeuden päätös satama- ja teollisuusalueiden työturvallisuuden kehittämisestä yhteisenä työssäkäyntialueena.

Satamalogistiikan turvapuisto tukee merenkulun tutkimusta, tukee merenkulun tutkimus- ja koulutusklusterin muodostumista ja on näin kaupunkistrategian mukainen väylä uusiin mahdollisuuksiin.

Kulttuurisuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös Kotkan kaupungin kulttuurisuunnitelman vuosille 2020-2025 ja Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2024. Lisäksi valtuusto merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen kertomuksen vuodelta 2019 ja hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019.

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen on luettavissa osoitteessa http://hallijulkaisu.kotka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=10885

Valtuuston kokous Höyrypanimolla
Kotkan kaupunginvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti Höyrypanimolla.