Meluntorjunta

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Kotkassa meluntorjuntaan liittyvät valvontatehtävät kuuluvat ympäristökeskukselle. Tehtävät käsittävät sekä asuntoihin kohdistuvien meluhaittojen että ympäristömeluhaittojen selvittämistä mittaamalla sekä mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä joko terveydensuojelulain ja -asetuksen tai meluntorjuntalain ja -asetuksen nojalla.

Ympäristökeskus pyrkii myös toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että meluasiat huomioidaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eri hankkeiden suunnittelussa. Ympäristöluvissa voidaan toiminnoille antaa ehtoja myös meluntorjunnan osalta.

Kotkassa meluntorjuntaohjelma on tehty vuosille 2003-2007.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle antaa määräyksiä meluhaittojen torjumiseksi.

Meluntorjunta

Lisätietoja

Ympäristöteknikko
Timo Valkonen
GSM 044 702 4809

Terveystarkastaja
Risto Karnaattu
GSM 044 702 4806