Kaupunkirakenne­lautakunta

Kaupunkirakennelautakunnan erityisenä tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennus- ja maaomaisuuden hoidosta, maapolitiikasta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisesta, kulttuuriympäristöjen vaalimisesta, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta.

Lautakunta vastaa maankäytöllisten edellytysten luomisesta yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Lautakunnan tehtävänä on vastata maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, kaupungin vastuulla olevista asuntoasioista, kiinteistö-
insinöörin palveluista, mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin ylläpidosta, karttatuotannosta ja torikaupan järjestelyistä. Lautakunta huolehtii myös kaupungin tilahallinnasta kuten toimitilojen ja rakennusten hankinnasta, myymisestä, vuokrauksesta sekä toimitilahankkeiden koordinoinnista. Kaupunkirakennelautakunta toimii Kotkan kaupungissa paikkatietoinfrastruktuurilain (421/2009) mukaisena paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena.

Kaupunkirakennelautakunta hoitaa vesihuoltolain kunnalle kuuluvat tehtävät ja toimii maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:ssä tarkoitettuna hulevesien hallinnan järjestämisestä ja mainitun lain 103 m §:ssä tarkoitettuna toteuttamisesta vastaavana viranomaisena.
Lisäksi kaupunkirakennelautakunta hoitaa jätelain nojalla ne kunnalle kuuluvat tehtävät, jotka eivät kuulu alueelliselle viranomaiselle eivätkä valvontaviranomaiselle. Lautakunta huolehtii myös ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä. Kaupunkirakennelautakunta toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena sekä yksityistielain mukaisena kaupungin tielautakuntana.

Kaupunkirakennelautakunta

 1. päättää kaupungin lausunnon antamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa tarkoitetuissa poikkeamis- ja rakennuslupa-asioissa;
 2. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n 1 momentin tarkoittamasta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ellei asia kuulu muun toimielimen ratkaistavaksi;
 3. päättää kiinteistöjen vuokraukseen liittyvistä asioista;
 4. päättää kiinteistöjen, rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja niihin liittyvien osuuksien ja oikeuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, lunastamisesta ja muusta luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, kun omaisuuden arvo on enintään 300.000 euroa;
 5. päättää katualueiden haltuunotosta;
 6. päättää siirtolapuutarha-alueiden ja viljelypalstojen vuokraamisesta ja hoidosta;
 7. päättää yleisten alueiden vuokralle antamisesta tai käytettäväksi luovuttamisesta;
 8. päättää pidennyksen myöntämisestä kaupungin puolesta sopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiseen;
 9. hyväksyy liikenteen, urheilualueiden ja puistojen yleissuunnitelmat, ulkoilureittisuunnitelmat sekä muut yleisten alueiden suunnitelmat ja hulevesisuunnitelmat sekä antaa niitä koskevat lausunnot muulle viranomaiselle;
 10. päättää katusuunnitelmista, kadun kunnossapitoluokituksesta sekä kadunpidosta;
 11. päättää kiinteistötoimituksiin liittyvistä kaupungin suostumuksista ja lausunnoista;
 12. päättää luonnonvarojen, kasvillisuuden, ylijäämämaiden, louheen ja mullan sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myynnistä ja  ostamisesta sekä metsäsuunnitelmien hyväksymisestä ja metsien hoidosta;
 13. päättää kaupungin alueilla tapahtuvasta metsästyksestä, riistanhoidosta ja kalastuksesta;
 14. päättää pienvenesatamista, venepaikoista ja vesiväylistä;
 15. päättää kaupungille maanomistajana kuuluvista luvista ja suostumuksista tai niiden hakemisesta;
 16. päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä;
 17. päättää rakentamiskehotuksen antamisesta, mikäli valtuusto on tehnyt päätöksen rakentamiskehotuksen käyttöönotosta;
 18. päättää erillisen tonttijaon hyväksymisestä, tonttijaon muuttamisesta ja kumoamisesta;
 19. päättää asemakaavan mukaisen kaupunginosan ja kortteleiden numeroinnin sekä kadun ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta;
 20. päättää asemakaavan tai tuulivoimayleiskaavan valmistelun käynnistämisestä kaavoitushakemuksen pohjalta;
 21. päättää asemakaavan valmistelun lopettamisesta;
 22. päättää kaupungin puolesta tehtävistä rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksista siltä osin kuin se ei kuulu muulle kaupungin viranomaiselle;
 23. päättää maankäyttösopimuksista ja asemakaavan toteuttamissopimuksista, joiden arvo kaupungille on enintään 500.000 euroa;
 24. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta kehittämiskorvauksesta ja katualueen korvauksesta;
 25. päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain mukaiset asiat ja antaa niitä koskevat määräykset;
 26. määrää kiinteistörekisterinpitäjänä toimivan kiinteistöinsinöörin;
 27. päättää kaupungille kuuluvista asuntoasioista;
 28. päättää kaupungille kuuluvista pelastustoimen asioista siltä osin kuin ne eivät kuulu alueelliselle pelastustoimelle;
 29. päättää tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisista kunnan tehtävistä;
 30. päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokraamisesta ja vuokrasuhdetta koskevista asioista;
 31. päättää kaupungin omistamien rakennusten purkamisesta ja purkamisluvan hakemisesta;
 32. päättää rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnospiirustuksista sekä pääpiirustuksista;
 33. päättää kaavoituksesta perittävien maksujen periaatteista sekä hulevesien hallinnasta perittävät maksut;
 34. päättää liikenteenohjauslaitteiden sijoittamisesta ja liikennejärjestelyistä; päättää sammutusveden hankinnasta ja huolehtii niiden ottopaikoista pelastuslaissa edellytetyllä tavalla;