Kaupungin esihenkilöt ovat tyytyväisiä työhyvinvointiinsa

Julkaistu 20.11.2023

Kotkan kaupungin palveluksessa olevat esihenkilöt ovat tyytyväisiä omaan työhyvinvointiinsa.
Tulos selviää esihenkilöille syksyn aikana tehdystä kyselystä. Kotkan kaupungilla työskentelee 110 esihenkilöä ja heistä kyselyyn vastasi 94. Vastausprosentti oli korkea 85,5 ja sen perusteella voidaan sanoa, että kysely antaa luotettavaa tietoa esihenkilöiden tämänhetkisestä työhyvinvoinnin tilanteesta. Kaupunginhallitus merkitsi työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi.

Esihenkilöiden oman arvioinnin mukaan työhyvinvointi on hyvällä tasolla ja moni seikka on parantunut edellisen kerran mitatusta vuoden 2021 tilanteesta. Tulokset ovat vahvasti saman suuntaiset kuin vuonna 2021 ja monen väittämän kohdalla verrokkikuntiin nähden keskitasoiset. Keskiarvoltaan 4,0 tai yli 4:n oli tulokseltaan peräti noin 45 % väittämistä. Vain kolme väittämää jäi keskiarvoltaan alle 3,5:n.

Kotkan kaupungin esimiehistä 87,2 % suosittelisi työpaikkaansa tuttavilleen (vuonna 2021 tulos oli 85,6 %). Vastaajista 80,6 % on sitä mieltä, että organisaatiossa on hyvät edellytykset tehdä omaa esihenkilötyötä. Tulos on edelleen erinomainen, vaikka se on hieman laskenut vuodesta 2021(86,8 %).

92,6 prosenttia esihenkilöistä kokee osaamisensa sopivaksi suhteessa työn vaatimuksiin (92,9 % vuonna 2021) ja yli 90 % esihenkilöistä on vahvasti sitoutunut nykyiseen työhönsä (nyt 91,4 % kun vuoden 2021 tulos oli 93,9 %). Innostuneisuus työstä ja työn ilo on kasvanut edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna (nyt 77,7, % kun vuoden 2021 tulos oli 71,9 %).

Myös oman työhyvinvoinnin kokemus on parantunut merkittävästi (nyt 75,5 % kun vuoden 2021 tulos oli 65,3 %).

Teknisten palveluiden organisaatiota selvitetään

Kaupunginhallitus päätti myös myöntää teknisille palveluille luvan teknisten palveluiden organisaation kehittämisen konsulttipalveluille.

Teknisten palveluiden vastuualueella on tulevina vuosina edessä paljon eläköitymisiä, jotka koskettavat vastuualueorganisaation kaikkia tasoja.

Vastuualueella on ollut useamman vuoden henkilöstöresurssivajetta rekrytointivaikeuksien takia. Riittävän osaamisen omaavan henkilöstön oikea-aikaiseen saatavuuteen on panostettava ja rekrytoinnit tulee tehdä etupainotteisesti, jotta myös hiljaisen tiedon siirtyminen organisaatiossa voidaan turvata. Samaan aikaan tulevaisuuden talouden näkymät edellyttävät toimintaprosessien tarkastelua ja tehostamista siten, että kiristyvän taloustilanteen edessä palvelut pystytään tuottamaan laadukkaasti palvelutasosta tinkimättä. Tämä edellyttää prosessien tarkkaa läpikäymistä ja kriittistä arviointia.

Samaan aikaan organisaation toimintaa tulee tarkastella prosessilähtöisesti niin, että prosessit ohjaavat toimintaa, eikä organisaatiokaavio. Organisointia tulee myös tarvittaessa muuttaa siten, että se palvelee tehokasta toimintaa paremmin.

Vuoden 2024 talousarvion säästötavoitteet saavutettiin vielä kohtuullisin toimin. Vuoden 2025 talousarviovalmistelua varten on käynnistettävä edellä kuvatun mukainen työ, jotta kulurakennetta seuraaville vuosille voidaan arvioida muutoksesta saatavien hyötyjen kautta.

Organisaation ja työprosessien kehittämistä voidaan tehdä usein eri tavoin. Prosessiin tarvitaan ulkopuolista fasilitointia, vertailua ja näkökulmaa. Kehitystyön edetessä selviää tarkemmin, millaisia konsulttipalveluja työn tueksi tarvitaan.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat