Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan – Karhulan kehittäminen etenee

Julkaistu 31.05.2021

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karhulan keskustan osayleiskaavan.

Osayleiskaavan (Y25) suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen sisältäen kaupunginosista Karhulan sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Helilän.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Kymijoen Korkeakosken haaraan, idässä Ratakatuun ja Hurukselantiehen, pohjoisessa Kymin kirkkoon ja hautausmaahan sekä etelässä Karhulan teollisuuspuiston kärkeen.

Karhulan keskustan osayleiskaavan tarkoituksena on keskustan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen (mm. asuminen, liikenne, palvelut, työpaikat ja virkistys) yhteen sovittaminen.

Osayleiskaavassa linjataan alueen tulevaa kehitystä ohjaavia periaatteita ja ratkaisutapoja osoittaen mm. keskustan elävyyteen, uudistumiseen ja täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelmään, arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun sekä siniviherrakenteeseen liittyviä tarpeita. Kaavalla on tarkoitus ohjata suunnittelualueella tehtäviä asemakaavamuutoksia.

Osayleiskaavaratkaisulla mahdollistetaan Karhulan keskustan kehittäminen. Karhulan torin ympäristö ja Sammonaukio sekä näihin rajautuvien kortteleiden osia on esitetty keskustatoimintojen alueeksi. Kaava mahdollistaa Karhulan ydinalueen kehittämisen siten, että se on tulevaisuudessakin vetovoimainen kaupan ja palveluiden keskittymä.

Keskustan kehittäminen olemassa olevissa kortteleissa edellyttää innovatiivisia ja rohkeitakin ratkaisuja, kortteleiden toiminnallisuuden yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja erilaisten toimintojen yhteensovittamista. Täydennysrakentamiselle soveltuvien paikkojen osoittamisessa on huomioitu Kotkan kaupungin tavoitteet Karhulan keskustan elinvoiman lisäämisestä sekä mielenkiintoisten asuinpaikkojen mahdollistamisesta olemassa oleva rakennuskanta huomioon ottaen. Täydennysrakentamisella tavoitellaan paitsi keskusta-alueen tiivistämistä ja uudistumista myös kaupunginosan luonteen johdonmukaista vahvistamista.

Karhulan keskustan osayleiskaavan yhteydessä laaditussa liikennesuunnitelmassa on huomioitu jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja ajoneuvoliikenteen olosuhteiden kehittämistarpeet. Siinä korostetaan kaupungin vuonna 2019 hyväksymän Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelman keskeisiä periaatteita.

Karhulan_keskustan_osayleiskaava_(y25),_kaavaselostus 

Tilinpäätös hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5. myös kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020. Lisäksi hyväksyttiin henkilöstökertomus ja tietotilinpäätös vuodelta 2020 sekä tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus 2020.

Tilinpaatos_2020

Henkilostokertomus_2020

Arviointikertomus_2020

Tietotilinpaatos_2020

Lisäksi valtuusto teki periaatepäätöksen Kaakkois-Suomen Turvapuiston perustamisesta Kotkaan. Kaakkois-Suomen Turvapuistoa on valmisteltu 2019 lähtien konseptikehityksen menetelmin, pienin askelin ja osahankkein.

Valmistelutyötä on tehty pienellä työryhmällä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämän ohjausryhmän kanssa.

Hankkeen työturvallisuusfokus nostettiin operatiivisesta strategisemmalle tasolle kokonaisturvallisuuteen, jolloin mukaan lähtevien organisaatioiden määrää ja toiminnan sisältöä saatiin skaalattaviksi.

Työturvallisuus on edelleenkin mukana. Kokonaisturvallisuus, nimensä mukaisesti, kattaa kaikki etuliiteturvallisuudet.

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnalla tähdätään yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen. Kehitystyön tuloksena hanke tukee Kotkan kaupunkistrategian poijuja, kestävää taloutta ja visiota, yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja Suomen kyberturvallisuusstrategiaa.

Valtuusto myös myönsi lisämäärärahan asemakaava-alueen käyttöön ottamiseksi ja esirakentamisen toteuttamiseksi Keltakallion teollisuusalueella ja päätti tehdä esisopimuksen Kotkan kaupungin ja Finnish Battery Chemicals Oy:n välillä tontin vuokraamisesta samalla alueella.

Finnish Battery Chemicals Oy:n tarkoituksena on osana sähköautoakkujen arvoketjua toteuttaa Keltakalliolla katodiaktiivimateriaali eli (CAM) -projekti yhdessä teollisen kumppanin kanssa projektin toteuttamiseksi perustetun projektiyhtiön kautta.

Tarkoituksena on, että projektiyhtiö toteuttaa hankkeen ja mahdollisuuksien mukaan tekee esisopimuksessa mainitun maanvuokrasopimuksen ja sopimusoptiona kiinteistökaupan.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat