Kotka käyttää etuosto-oikeuttaan ja lunastaa maa-alueen Tavastilasta

Julkaistu 25.03.2024

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan 30.1.2024 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, jossa Kyösti Heikki Suutarin kuolinpesä on myynyt Tornator Oyj:lle Tavastilassa sijaitsevan kiinteistön (285-428-1-181) kauppahintaan 820 000 €.

Kiinteistön pinta-ala on 165,34 hehtaaria. Kauppaan ei ole sisältynyt kiinteistön osuuksia yhteisiin alueisiin, jotka myyjä on pidättänyt itsellään. Kiinteistö on kaksipalstainen ja palstat sijaitsevat molemmin puolin Kotka-Hamina-rautatietä. Kiinteistö on metsätalousmaata. Kiinteistöllä ei sijaitse rakennuksia eikä kauppaan ole sisältynyt irtainta omaisuutta.

Kiinteistön kauppahinta on 820 000 €. Neliöhinnaksi muodostuu siten noin 0,5 €, mikä vastaa alueen yleistä maa- ja metsätalousmaan hintaa ja on samalla alle puolet kaupungin yleisesti käyttämästä raakamaan hinnasta.

Etuoston kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Kymenlaakson maakuntakaavan ns. valkoisella alueella, jonka käyttötarkoitus täsmentyy alemman tason kaavoissa. Alueen eteläpuoli on osoitettu Kymenlaakson maakuntakaavassa TP työpaikka-alueeksi ja merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Maakuntakaavan TP-alueeseen liittyy pohjoiseen ja samalla etuoston kohteena olevaan alueeseen päin suuntautuva nuolimerkintä, joka osoittaa Rantahaan työpaikkaalueen laajenemissuunnan.

Kotka-Hamina-seudun strategisessa yleiskaavassa etuoston kohteena oleva alue on osoitettu teollisuus-, logistiikka-, tilaa vaativien työpaikka- ja / tai satamatoimintojen laajenemisalueeksi tai – suunnaksi. Alueelle saa sijoittaa myös tilaa vaativia ja raskasta liikennettä aiheuttavia työpaikkatoimintoja. Alueen laajuus tarkentuu asemakaavoituksessa.

Kysyntä suurille teollisuustonteille on voimakasta

Kotkan kaupunki pyrkii lisäämään maanomistustaan suunnitelmallisesti, ennakoivasti ja pitkäjänteisesti erityisesti yleiskaavoituksen osoittamilta kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen asemakaavoitusta. Etuoston kohteena oleva kiinteistö sijoittuu alueelle, jota on suunniteltu tulevaisuuden teollisuus- ja muuksi työpaikka-alueeksi erityisesti tilaa vievälle toiminnalle.

Kotka on asemakaavoittanut viime vuosina laajalti uutta teollisuusaluetta erityisesti akkuteollisuuden sijoittumisen mahdollistamiseksi. Kysyntä suurille teollisuustonteille on kuitenkin ollut niin voimakasta, että uusista sijoittuvista hankkeista on jo vaikea neuvotella vapaiden alueiden loppuessa.

Rantahaan alue on Keltakallion jälkeen seudun strategisen yleiskaavan osoittamista teollisuuden sijoittumiskohteista paras ja realistisin. Tämän vuoksi kaupungin on varauduttava Rantahaan alueiden hankkimiseen ja kaavoittamiseen tulevina vuosina. Kyseessä oleva etuosto on tarpeen, koska kohdealue on erittäin laaja ja sijaitsee niin keskeisesti alueeseen nähden, että ilman kyseisen alueen omistusta mahdollisuudet toteuttaa teollisuusalue jäävät heikoiksi.

Hovinsaaren päiväkodin hankesuunnittelu käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Hovinsaaren päiväkodin tarveselvityksen ja käynnistää päiväkodin hankesuunnittelun.

Hovinsaaren nykyinen päiväkoti toimii osoitteessa Valkamakatu 7 Hovinsaarella. Päiväkodin tila on vuokrattu Kotkan Asunnot Oy:ltä. Tila on suunniteltu päiväkodiksi ja se on otettu käyttöön 1980-luvulla. Päiväkodissa ei ole tehty peruskorjausta, joten se on alkuperäisessä kunnossa.

Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa nykyisen päiväkodin peruskorjausta aloitettiin selvittää ja tilassa tehtiin rakennetutkimuksia vuosina 2020–21. Rakennetutkimuksissa tuli esille, että päiväkoti tarvitsee mittavat rakenteelliset korjaukset, että toimintaa nykyisessä tilassa voidaan pysyvästi jatkaa.

Hovinsaaren päiväkodin toiminnan jatkuminen liitettiin syksyllä 2022 käynnistettyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan joulukuussa 2023, että Hovisaaren päiväkodille etsitään korvaavat tilat. Tavoitteena on toiminnan jatkuminen keskeytyksettä Hovinsaarella. Päiväkotiin ehdotetaan varattavaksi tilat kolmelle lapsiryhmälle. Tavoitehinta-arvio Hovinsaaren päiväkodin kiinteistölle taseinvestointina toteutettuna on n. 2 850 000 € (alv 0 %) ja kalustokustannukset arviolta 250 000 €.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitystä, jonka se hyväksyi.

Hankesuunnittelun käynnistämistä koskevan päätöksen tueksi kaupunginhallitus pyytää vielä tarveselvitystyöryhmää laatimaan esitetyn vaihtoehdon 2 osalta lisäselvityksen liigatasoisen rakennettavan liikuntasalin vaihtoehtoisista sijoituspaikoista huomioiden sijoitusvaihtoehtoihin liittyvät erilaiset synergiahyödyt. Selvitys pyydetään laatimaan aikataulussa, joka mahdollistaa kaupunginhallitukselle hankesuunnittelun käynnistämisestä päättämisen viimeistään kesäkuussa.

Vaihtoehdossa 2 ehdotetaan, että Karhuvuoreen rakennettaisiin koulun käyttöön liikuntasali, jonka hinta on noin 5,7 miljoonaa euroa ja lisäksi uudisrakennuksena isompi areena/liikuntahalli/sali muualle liittyen mahdollisesti olemassa oleviin hankkeisiin. Uudisrakennuksen hinta olisi noin 15,6 miljoonaa euroa ja se toteutettaisiin ennen vanhan urheilutalon purkua.

Vuonna 2019 käynnistetyn tarveselvityksen laadinnan taustalla ovat olleet Karhuvuoren urheilutalon tekninen kunto ja havaitut korjaustarpeet, rakennuksen ikä yleisesti sekä erityisesti laajan käyttäjäkunnan rakennuksen eri tiloissa tällä hetkellä täytettävät tarpeet ja niiden kehitysnäkymiin vastaaminen tulevaisuudessa osana Kotkan liikuntapalveluiden palveluverkkoa.

Tilinpäätös hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Kotkan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähetti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tiedote tilinpäätöksestä on liitteineen luettavissa osoitteessa https://www.kotka.fi/2024/03/kotka-teki-282-miljoonan-euron-ylijaamaisen-tuloksen/

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat