Tarkastuslautakunnan tehtävät

Lautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto määrää jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja.

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan tehtävänä on

  • seurata yleisesti kaupungin ja tarvittaessa kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta;
  • seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
  • huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
  • tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla;
  • hyväksyä arviointisuunnitelma;
  • antaa kaupunginvaltuustolle kuntalain 71 §:n tarkoittama arviointikertomus sekä tarvittaessa muitakin selvityksiä ja raportteja;
  • antaa lausuntoja konserniyhtiöiden, -yhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä;
  • valvoa, että toiminnasta vastaavat toimielimet, henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta, joihin toiminnan ja talouden arviointi, hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta;
  • päättää lautakuntaa koskevista sopimuksista;
  • päättää muista tarkastuslautakunnan tehtäväalaa koskevista asioista, ellei asia kuulu muulle kaupungin viranomaiselle.