Valtuusto päätti purkaa Kantasataman maankäyttösopimuksen

Julkaistu 21.09.2020

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.9. purkaa Kantasataman maankäyttösopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Sopimus on solmittu Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n ja Kotkan kaupungin välille heinäkuussa 2015. Sopimuksen tarkoituksena on ollut toteuttaa Kantasatamaan laaja kaupallinen kehityshanke kaupungin ja kehitysyhtiön yhteistyönä. Puitteet suunnittelulle asetettiin samaan aikaan hyväksytyssä asemakaavassa.

Kotka Old Port -nimen saanut hanke tähtäsi ensimmäisessä vaiheessa outlet-keskuksen ja hotellin toteutukseen, ja jatkossa kaupan, matkailupalvelujen, viihtymisen ja asumisen toimintojen tuomiseen alueelle noin kymmenen vuoden aikana. Ensimmäisen vaiheen kaupallinen valmistelu ja suunnittelu vietiin pitkälle, mutta hankkeen rahoitus osoittautui lopulta liian korkeaksi kynnykseksi toteutukselle.

”Kumpikin osapuoli on tehnyt parhaansa maankäyttösopimuksen toteuttamiseksi ja alueen kehittämiseksi. Sopimus ei kuitenkaan enää anna pohjaa jatkotyölle. Kaupunki ottaa nyt itselleen koko vastuun Kantasataman tulevaisuudesta.”, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen perustelee.

Kehitysyhtiö on vastustanut sopimuksen yksipuolista purkamista ja vedonnut muun muassa alueen kehittämiseksi tekemiinsä investointeihin. Kaupunki kuitenkin katsoo, että sillä on sopimuksessa selkeästi osoitettu oikeus purkaa sopimus, mikäli rakennushankkeet eivät etene.

”Sopimuksen purkamisesta on neuvoteltu kehitysyhtiön kanssa. Kun yhteiseen loppuratkaisuun ei ole päästy, kaupungin on nyt aika siirtyä eteenpäin”, kaupunginjohtaja Esa Sirviö toteaa.

Kantasataman alueen kehittäminen kytkeytyy vahvasti Kotkan kaupunkistrategian toteuttamiseen. Alueelle toteutettavat Xamkin Kotkan kampus, kaupungin tapahtumakeskus, turvapuisto ja matkustajaterminaali sekä hotellihanke edistävät strategisia tavoitteita kokonaisvaltaisesti.

Luottamushenkilöorganisaatio muuttuu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös esityksen kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaan kaupungin elinvoimalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja uuden elinvoimavaliokunnan kesken.

Uusi perustettava elinvoimavaliokunta on luonteeltaan valmisteleva valiokunta, jonka kokoonpano muodostuu lautakuntien, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 1. puheenjohtajista läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi jäseninä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat lisättynä varsinaisilla valtuutetuilla, poliittiset voimasuhteet huomioiden.

Valiokunta käsittelee laajoja, usean lautakunnan yhteisiä asioita. Valiokunta voi ohjata valmistelua tai antaa lausuntoja päätöksentekoa varten. Valiokunta toimii valmistelevana toimielimenä ja se ei silloin tee varsinaisia päätöksiä asioista.

Esityksessä nykyinen hyvinvointilautakunta jakaantuu kahteen osaan; hyvinvointilautakuntaan sekä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.

Muutoksen tarkoituksena on kehittää valtuuston, lautakuntien ja viranhaltijajohdon vuorovaikutusta ja asiakokonaisuuksien johtamista laajojen asiakokonaisuuksien osalta.

Elinvoimavaliokunta voi käsitellä esimerkiksi strategiaan ja toimintaohjelmiin liittyviä asioita sekä ohjata esimerkiksi työllisyyteen, kaupunkimarkkinointiin ja elinkeinopolitiikkaan sekä ympäristö-, ilmasto- ja kestävään kehitykseen liittyviä strategisia asioita. Lautakuntien tehtävänjakoa muuttamalla halutaan tasata lautakuntien välistä tehtävämäärää.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen nyt aloitetaan muutoksen yksityiskohtaisempi valmistelu mm. elinvoimavaliokunnan tehtävien, hallintosäännön ja viranhaltijaorganisaation osalta.

Muutos perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen (KV 11.11.2019), jonka mukaan päätöksenteko-organisaation uudistaminen valmistellaan siten, että muutos voidaan ottaa voimaan uuden valtuuston aloittaessa kesällä 2021.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat