Kaupunginhallituksen tavoitteena on Karhulan puukoulun purkaminen

Julkaistu 20.12.2021

Kotkan kaupunginhallituksen mukaan kaupungin tavoitteena on Karhulan vanhan puukoulun purkaminen asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan mahdollistaessa purkamisen, koulun hirsirunkoa tarjotaan uudelleen käytettäväksi muualla. Kaupunginhallitus päätti asiasta 20.12.

Karhulan puukoulun tulevaisuutta on käsitelty aiemmin kaupunkirakennelautakunnassa ja elinvoimavaliokunnassa. Kumpikin toimielin toteaa rakennuksen merkittäväksi, mutta suosittaa sen purkamista korkean korjauskustannuksen, rakennuksen epävarman käytön, taloudellisen riskin ja korjauksen jälkeen jäljelle jäävän sisäilmariskin vuoksi.

Rakennusvalvonnan ennakkoarvion mukaan koulurakennuksen purkuluvan tulee perustua asemakaavoitukseen. Karhulan osayleiskaava toteaa rakennuksen merkittäväksi, joten nykyisen, 1988 valmistuneen asemakaavan perusteella purkulupaa ei voida ratkaista.

Päätöksenteossa voidaan siksi tässä vaiheessa linjata vain kaupungin tavoite rakennuksen tulevaisuuden suhteen. Tavoite tulee asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Lopullinen ratkaisu määrittyy kuitenkin asemakaavan tullessa lainvoimaiseksi.

Kuntakohtainen palvelusopimus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös Kymsoten kanssa tehtävän palvelusopimuksen vuodelle 2022.

Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen, kun Carina Jäntti (Ps) esitti, että kaupunginhallitus palauttaa palvelusopimuksen valmisteluun siten, että sopimuksessa

 1. tehostetun palveluasumisen paikkoja ei vähennetä ja tavallista palveluasumista tulee lisätä
 2. palveluasumisen kriteereitä ei kiristetä ja
 3. Kymsote selvittää kotona asumisen laadun kotihoitoa käyttäville ikäihmisille tehtävällä kyselyllä, jotta saadaan todellista hyvinvointia kuvaava mittari, sekä ihmisille, joilla palveluiden kriteerit eivät täyty ja jotka ovat hakeneet kotihoidon palveluita.

Lisäksi Joona Mielonen (Vas) ja Maaret Lommi (Kd) esittivät, että palvelusopimus palautetaan uudelleenvalmisteluun, sillä sen lastensuojelun kehittämistä koskeva kohta on ristiriidassa Kymsoten yhtymävaltuuston tekemän päätöksen kanssa. Sopimus on neuvoteltava uusiksi niin, että Taimelan vastaanottokotia ei lakkauteta.

Palautusesitykset yhdistettiin ja ne hävisivät äänestyksen lukemin 7-5.

Kymsoten kanssa tehdyn perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.

Kymsoten jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä Kymsoten viranhaltijoiden kanssa valmistelleet palvelusopimusta.

Yhteisellä valmistelulla on pyritty löytämään yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymän väliseen yhteistyöhön, yhteiseen kehittämistoimintaan, kuntien maksuosuuksiin, kuntayhtymän talousarvioon sisältyvien kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvään yhteistyöhön sekä palvelujen ja talouden seurantaan, laskutukseen, tiedottamiseen sekä sopimuksen tarkistusmenettelyyn. Palvelusopimuksen liitteissä on tarkennettu palvelukuvauksia sekä mittareita ja palvelujen seurantaa.

Kuntakohtainen_palvelusopimus liitteenä.

Kotka korottaa yritysten ja yhdistysten kuntalisää

Kotkan kaupunki korottaa yrityksille ja yhdistyksille myönnettävää kuntalisää ensi vuonna 110 000 euroon. Kaupunginhallitus päätti asiasta 20.12.

Vuonna 2020 määrärahavaraus oli 70 000 € ja tänä vuonna 90 000 €. Vuosien 2020-2021 käyttö on osoittanut tarpeen määrärahan kasvattamiselle.

Tukityöllistämisen määrärahoja ehdotetaan edelleen käytettävän erityisesti seuraavien ryhmien työllistämiseen:

 1. Velvoitetyöllistetyt, jotka TE-toimisto osoittaa kunnalle
 2. Pitkäaikaistyöttömät (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, Kelan listalla olevat)
 3. Nuoret alle 30-vuotiaat
 4. Maahanmuuttajat

Yhdistykset voivat saada kuntalisää enintään 500 €/kk ja yritykset enintään 350 €/kk. Yritysten kuntalisän säännöistä on poistettu ehto palkata alle 30 vuotias henkilö. Jatkossa yritykset voivat palkata kuntalisän avulla myös yli 30-vuotiaan kotkalaisen palkkatukeen oikeutetun henkilön. Molemmissa säännöissä on edelleen säädökset myös nuorten kuntalisän maksamiseen.

Nuorille kesätyöseteli myös ensi kesänä

Kotka jatkaa ensi vuonna myös nuorten kesätyösetelikäytäntöä.

Kesätyösetelin ajatuksena on, että nuori saa kaupungilta kesätyösetelin ja etsii setelin avulla itselleen kesätyöpaikan. Kesätyösetelin kohderyhmänä ovat vuosittain 15-16-vuotiaat kotkalaiset nuoret.

Kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle nuoren palkkaamisesta. Kesäsetelityön tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja työajan olla 30 tuntia viikossa tai vähintään yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana.

Nuori hakee kesätyösetelin Kotkan Ohjaamosta, jonne setelit tulevat jaettavaksi huhtikuun alussa. Kun kesätyöseteli haetaan Ohjaamosta, se varataan kahden viikon ajaksi, jonka aikana nuoren pitää ilmoittaa Ohjaamoon työllistävän työnantajan nimi. Jos nuori ei ilmoita työpaikasta, kesätyösetelivaraus

loppuu ja kesätyöseteli siirtyy seuraavalle hakijalle.

Kesätyösetelillä voit työllistyä Kotkassa toimivaan:

 • yritykseen,
 • yhdistykseen,
 • järjestöön,
 • seuraan tai
 • säätiöön.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle vähintään 370 euron bruttopalkkaa.

Vuodelle 2022 on varattu kesätyösetelille määrärahaa 15 000 €. Tällä summalla varaudutaan 50 kesätyösetelin jakamiseen.

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2022-2023.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Laki edellyttää, että työnantaja, jonka henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, laatii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

Suunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana on oltava erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista.

Työnantajan on arvioitava myös yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Kotkan kaupungin tasa-arvotilannetta selvitettiin henkilöstölle syksyllä 2021 tehdyllä kyselyllä, jossa pyydettiin arvioimaan naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyviä kokemuksia työpaikalla. Kyselyllä kartoitettiin myös yhdenvertaisuuteen laajemmin liittyviä kokemuksia.

Tulosten perusteella päivitettiin kaupungin Tasa-arvosuunnitelma_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma

Sunilan alueen kehittäminen etenee

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä hankkeen ”Sunilan matkailupalveluiden kehittäminen ja tiekartta maailmanperintökohteeksi” käynnistämisen sekä alueen rakennuskantaan liittyvät selvitykset.

Sunilan Unesco-maailmanperintökohdestatuksen edistämiseksi käynnistetään suunnittelutyö. Osana kokonaisuutta kehitetään Sunilan matkailupalveluita.

Toimenpiteitä viedään eteenpäin vuonna 2022 pääasiassa Kymenlaakson liiton myöntämällä hankerahoituksella. Sunilan matkailupalveluiden kehittäminen ja tiekartta maailmanperintökohteeksi -hankkeelle on myönnetty 61 525 euron rahoitus, josta Kotkan omarahoitusosuus on 12 500 euroa.

Hankkeen lisäksi vastuualueet yhdessä (kaupunkikehitys, kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut) osoittavat vuodelle 2022 talousarvioistaan 40 000 euron siemenrahoituksen maailmanperintöhankkeeseen.

Katso tiedote aiheesta https://www.kotka.fi/2021/12/sunilasta-halutaan-unesco-maailmanperintokohde-matkailupalveluita-ja-kantolan-julkisivukorjausta-suunnitellaan/

 

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat