Ympäristölauta­kunta

Ympäristölautakunnan tehtävät

Ympäristölautakunta suorittaa eri laeissa rakennusvalvontaviranomaiselle sekä terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaiselle säädetyt tehtävät.

Lisäksi ympäristölautakunta huolehtii elintarvike-, eläinlääkintähuolto- ja muun lainsäädännön mukaan terveyslautakunnalle säädetyt tehtävät.

Lautakunnan huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi lautakunta hoitaa

 • elintarvikehygieniavalvonnan kunnalle kuuluvat tehtävät
 • tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain mukaiset kunnalle kuuluvat valvontatehtävät
 • kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät
 • vesiliikennelain 21 §:ssä ja maastoliikennelain 30 §:ssä tarkoitetut kilpailu- ja harjoitusluvat, elleivät ne kuulu muun viranomaisen ratkaisuvallan piiriin
 • rakentamista koskevat lupa- ja poikkeamislupa-asiat, elleivät ne kuulu muun viranomaisen ratkaisuvallan piiriin
 • rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella pyydettyään tarvittaessa teknisen toimialan maankäyttöosaston lausunnon
 • kaavoitusta koskevat lausunnot, ellei niitä ole siirretty viranhaltijan ratkaisuvaltaan
 • maa-ainesluvat, elleivät ne kuulu muun viranomaisen ratkaisuvallan piiriin
 • kunnan päätösvallassa olevista luonnonmuistomerkeistä päättämisen
 • kaupungin luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden luonnonsuojelullisen hoidon
 • kunnan velvollisuutena olevan talteenotettujen eläinten hoidon järjestäminen
 • metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvät asiat kaupungin omistamilla tai hallitsemilla maa- ja vesialueilla
 • kiinteistön jättämisen järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle sekä jätehuoltomääräysten 13 ja 14 §:n tarkoittamat poikkeusluvat
 • toimialansa valtionosuuksien, -avustusten ja lainojen sekä korvausten hakemisen
 • ympäristökeskuksen palveluista perittävät maksut ja taksat.