Vanhustenhuollon jäämistövaroista maksettavat avustukset

Vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista avustusta voivat hakea ensisijaisesti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, 1.1.2022 alkaen sähköisesti Timmi-järjestelmässä.

Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen.

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan päättämien jakokriteerien mukaisesti (HYLA 14.12.2021 § 108).
1. Hakijana tulee olla Kotkassa toimiva rekisteröity yhdistys tai järjestö.
2. Harkinnanvaraisesti avustusta voidaan myöntää myös esim. jollekin Kotkassa toimivalle yhteisölle.
3. Samalle yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle voidaan myöntää avustusta vanhusten virkistystoimintaan enintään kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana.
4. Jäämistövaroista myönnettävä vuokra-avustus voi olla enintään 80 % todellisista vuokrakustannuksista.
5. Avustusta voidaan myöntää toistuvana ja/tai määräaikaisena.
6. Toistuvan tai määräaikaisen avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää, mikäli rahaston varoja ei enää ole käytettävissä.
7. Avustusten hakuaika on jatkuva.
8. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia yleisohjeita avustuksista.
9. Erityisestä syystä voidaan poiketa yllä mainituista perusteista. Peruste on kirjattava ja perusteltava avustusta koskevaan päätökseen.