Keltakallion kaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen

Julkaistu 30.03.2022

Keltakallion teollisuusalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan tiistaina 5. huhtikuuta.

Suunniteltava alue laajentaa vuonna 2021 voimaan tullutta teollisuusalueen asemakaavaa, jolla mahdollistettiin mm. akkumateriaalitehtaan sijoittuminen Kotkaan. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn tulevan kaava-alueen pinta-ala on noin 152 hehtaaria. Alue on rakentamatonta ja pääasiassa eri-ikäistä talousmetsää. Pääosa eli noin 120 hehtaaria suunnittelualueesta on osoitettu teollisuusalueeksi, jolle voi sijoittaa merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia ja varastoivia laitoksia.

”Päämäärämme on osoittaa riittävän laaja yhtenäinen teollisuusalue, jolla mahdollistetaan Kotkan kaupungin ja seudun strateginen tavoite saada merkittävä osa akkuteollisuuden arvoketjusta alueelle. Keltakallion alue on yleispiirteisemmissä kaavoissa osoitettu sopivaksi teolliselle toiminnalle”, toteaa Kotkan kaupungin yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Kaavaluonnoksessa on myös huomioitu olemassa olevat yhdyskuntatekniikkaan liittyvät rakenteet. Lisäksi kaava-alueesta merkittävä osa eli noin 25 hehtaaria on osoitettu suojaviheralueeksi. Alueen keskelle on osoitettu katuyhteys Keltakalliontieltä pohjoiseen sekä varaumana linjausmahdollisuudet myös uusille sähkölinjoille sekä ohjeelliselle teollisuusraiteelle.

”Suojaviheralueilla on varauduttu hulevesien hallintaan ja tarvittaessa niillä voidaan toteuttaa myös muita yhdyskuntateknisiä ratkaisuja. Kyseisillä alueilla voidaan tarvittaessa toteuttaa myös melusuojausta tai näkemäesteitä, mutta nämä tarpeet ja niiden yhteensovittaminen tarkentuvat tulevaisuudessa alueelle sijoittuvien toimintojen ja yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä”, sanoo kaavoitusarkkitehti Marja Pelo.

Aiempien vaiheiden selvitykset kattavat jo suuren osan nyt laadittavan kaavan alueesta. Selvityskokonaisuus täydennetään kattamaan koko asemakaavoitettava alue ja kaavoituksen yhteydessä laaditaan arkeologinen inventointi, luonto-, hulevesi-, liikenne-, maaperä- ja rakennettavuusselvitys, tasaussuunnitelma sekä alueen liittymistä ja vaikutuksia ympäröiviin alueisiin arvioiva kokonaissuunnitelma. Selvitysten tulokset huomioidaan kaavan valmistelussa.
Esimerkiksi jo asemakaavaluonnoksessa määrätään hulevesien käsittelystä siten, että Suurojan ja Salminlahden luontoarvot eivät saa vaarantua. Määräys ohjaa teknisiä toteutusratkaisuja, jotka määritetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja alueelle sijoittuvien toimintojen lupaprosessien yhteydessä.

Maanhankintaprosessi etenee

Suunnittelualueella on sekä Kotkan kaupungin että yksityisten maanomistusta. Maanomistajille järjestettiin viime joulukuussa esittely- ja keskustelutilaisuus, jossa kaavoitussuunnitelmaa ja maanhankintaprosessia käsiteltiin. Kaupungin tavoitteena on hankkia omistukseensa asemakaavoitettava alue kokonaisuudessaan kaavoitusprosessin aikana.

”Maanhankintaprosessi on edennyt ja uusien alueiden hankkimisesta kaupungin omistukseen on suurelta osin saatu sovittua. Alue on laaja ja luonnollisesti keskusteluja on edelleen käynnissä. Lopullinen kaavoitettava alue täsmentyy suunnittelun seuraavissa vaiheissa tavoitteiden, selvitysten ja vaikutusten arvioinnin tuottaman tiedon sekä maanhankintaprosessin onnistumisen pohjalta”, avaa Kotkan kaupungin tontti-insinööri Katri Ervasti.

Kaavatyön käynnistämisen yhteydessä kaupunkirakennelautakunta linjasi myös kyseisen alueen maanhankintaperiaatteita. Ervastin mukaan kaupungin tavoitteena on hankkia maa-alueet puustoineen. Tällä pyritään siihen, että pääosin metsätalouteen painottuvan suunnittelualueen hakkuita ei tehdä ennenaikaisesti maan myymisestä johtuvista syistä, vaan tarpeen mukaan rakentamisen edetessä tulevaisuudessa tai metsänhoidollisin perustein.

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä asemakaavaluonnoksen se asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana siitä pyydetään lausuntoja ja siitä voi esittää mielipiteitä. Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet huomioidaan edelleen kaavaehdotuksen valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavaehdotus valmistuu syksyllä 2022.

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, josta tiedotetaan erikseen lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Keltakallion teollisuusalueen kehittämisestä Kotka.fi/keltakallion-teollisuusalue