Kotkan ilma oli joulukuussa hyvälaatuista

Julkaistu 08.01.2021

Kotkan ilma oli joulukuussa kaikilla kolmella mittausasemalla vuorokausitasolla hyvälaatuista eikä se heikentynyt huonoksi edes lyhytaikaisesti. Ilmanlaadulle asetetut ohje- ja raja-arvot eivät myöskään ylittyneet minkään mitattavan ilmansaasteen osalta.

Etelä-Kymenlaakson ilmanlaadun yhteistarkkailu päättyi nykymuodossaan 31.12.2020. Tammikuusta 2021 alkaen Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut -yksikkö seuraa ilmanlaatua ainoastaan yhdellä, siirrettävällä mittausasemalla, joka sijaitsee kesään asti Metsäkulmalla.

Kotkan suurimmat ilmaa kuormittavat teollisuuslaitokset seuraavat puolestaan ilmanlaatua keskinäisen sopimuksensa mukaisesti nykyisellä Kotkansaaren mittausasemalla. Siellä seurataan mittauksin pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta.

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuutta teollisuus seuraa reaaliaikaisella leviämismallinnuksella kolmessa pisteessä; Rauhalassa, Metsäkulmalla ja Kotkansaarella. Eriytetty tarkkailu muuttaa ilmanlaadun raportointia siten, että jatkossa Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut ja toiminnanharjoittajat laativat erilliset kuukausi- ja vuosiraportit omista ilmanlaadun mittaus- ja laskentatuloksistaan.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla 3‒21 μg/m3 kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. Mittaustuloksista lasketut PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat 10 μg/m3 tuntumassa, samaa tasoa kuin marraskuussa.

Pienhiukkasten (PM2.5) mittaustuloksissa ei esiintynyt WHO:n vuorokausiohjearvon, 25 μg/m3, ylittäneitä pitoisuuksia. PM2.5:n korkein vuorokausipitoisuus oli Kotkansaarella 7 μg/m3 ja Metsäkulmalla 10 μg/m3. Ne olivat lähellä alueellista taustatasoa.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet olivat edelleen melko matalalla tasolla Metsäkulman mittausasemalla. NO2:n tunti– ja vuorokausiohjearvoihin verrattavat pitoisuudet olivat vajaan viidenneksen vastaavista ohjearvoista. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 7 μg/m3, kun NO2:n vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiarvot vaihtelivat 0‒1 μgS/m3, kun vuorokausiohjearvo on 10 μgS/m3. Hajutunteja (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) esiintyi vähänlaisesti. Kotkansaaren mittaustuloksissa niitä oli kuusi.