Satamakonttorirakennus ei jää kaupungille

Julkaistu 18.11.2020

Kotkan kaupunki ei aio säilyttää Ruukinkadulla sijaitsevaa satamakonttorirakennusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.11, että kaupunki ei hanki rakennusta tai sen rakennusosia itselleen.

Ruukinkatu 13:ssa sijaitsevan vanhan satamakonttorin säilyttämisestä ja siirtämisestä Kotkassa on tehty valtuustotoivomus samalla, kun korttelin kaavaehdotus on käsitelty. Rakennuksen purkuhankkeen myötä kaupunki on selvittänyt rakennuksen siirrettävyyttä ja sen kustannuksia.
Selvityksen perusteella rakennuksen säilymistä ei pystytä takaamaan siirrolla, eikä kaupungin ole mielekästä hankkia rakennusosia itselleen edelleen kierrätettäväksi.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Kokoomuksen ryhmä esitti, että kaupunginhallitus esittäisi Steveco Oy:lle satamakonttoria purettavaksi rakennusosien säilyttämistä ja mahdollista myöhemmin uudelleen pystyttämistä varten.
Kaupunki vastaisi purkamisen ja rakennusosien varastoimisen kustannuksista, jotka ovat yhteensä noin 85 000 €. Rakennuksen mahdollisesta uudelleen pystyttämisestä ja sen paikasta Kantasataman lähiympäristössä päätettäisiin myöhemmin erikseen. Lisäksi ehdotettiin, että ko. tarkoitusta varten valtuustolle esitetään lisämäärärahan myöntämistä.

Kokoomuksen ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 9-4.

Selvityksiä kolmesta eri näkökulmasta

Asiaa on selvitetty kolmesta näkökulmasta:

  1.  voidaanko rakennus säilyttää nykyisillä sijoillaan
  2.  voidaanko rakennus purkaa, siirtää ja varastoida/luovuttaa eteenpäin
  3.  onko rakennuksessa siirrettävää tai säilytettävää

Rakennuksen säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyttäisi, että kaupunki ostaa tontin Stevecolta, kaavoittaa tontin uudelleen ja myy tontin eteenpäin säilytettävän rakennuksen kanssa. Menettely sisältäisi ensi vaiheessa lähes kahden miljoonan euron investointikustannukset, joista osa saataisiin takaisin tontin myynnin kautta. Toimenpide sisältää lukuisia epävarmuuksia, jotka liittyvät asemakaavamuutoksen käsittelyyn, tontin tai sen osien kauppaan sekä satamakonttorin säilymiseen. Hanke tuottaisi kaiken onnistuessakin yli puolen miljoonan euron kustannusvaikutukset.

Rakennuksen arvioinnin perusteella on epätodennäköistä, että satamakonttori onnistuttaisiin säilyttämään ja myymään uudelle omistajalle. Tämä siirtäisi säilyttämistehtävän kaupungille. Rakennuksen bruttoala on noin 400 m2 (pääkerros 215 m2), joten kaupungin suorittaman perusteellisen kunnostuksen ja osittaisen uudelleenrakentamisen kustannus nousisi luokkaan 0,8 miljoonaa euroa. Korjattu rakennus voisi löytää käyttöä ja vuokralaisia, mutta vuokratuotolla ei pystyttäisi kattamaan korjauksen pääomakustannusta. Tonttikustannusten kanssa kokonaiskulu kaupungille olisi alimmillaan 1,3 miljoonan euron luokassa. Rakennuksesta on Stevecon ja purkuyrityksen välillä sovittu purku-urakka.

Urakka voidaan vaihtaa säilyttävään purkuun, mutta myytävine rakennusosineen säilyttävän purku-urakan kustannus nousee noin 85 000 euron tasoon. Rakennuksen arvioinnin perusteella on epätodennäköistä, että rakennus saataisiin kaupaksi muutoin kuin rakennusosina.

Osista voitaisiin saada takaisin niiden kuljetus- ja varastointikustannus.

Hirsien varastointi on ongelmallista, sillä hirret elävät ja vääntyvät varastoitaessa, eikä niitä saada sovitettua takaisin toisiinsa kuin lyhyen aikaa purkamisen jälkeen. Muuta säilytettävää rakennuksesta ovat graniittinen sokkeli, osa ikkunoista, yhden kaakeliuunin kaakelointi, kaiteiden messinkiosia sekä peiliovia. Sinänsä rakennuksen uudiskäyttöön soveltuva paikka on löydettävissä. Rakennus sijaitsee tällä hetkellä voimakkaassa rinteessä, joten uuden sijoituspaikan topografian tulisi olla myös rinne, jotta talon muoto soveltuisi paikalle. Lisäksi talon ympäristön tulisi mittakaavaltaan ja hengeltään olla yhteensopiva vanhan puurakennuksen kanssa.

Valtuustotoivomuksen esittämä ajatus rakennuksen sijoittamisesta Kantasatamaan ei ole luonteva, eikä myöskään rakennuksen arvolle eduksi. Rakennusta ei myöskään ole suunniteltu avoimiin satamaolosuhteisiin, vaan suojaisempaan paikkaan. Mikäli kaupunki toteuttaisi rakennuksen uudelleenrakentamisen, olisi kokonaiskustannus tontteineen ja talon purkuineen lähellä yhtä miljoonaa euroa.

Rakennuksesta tehtiin 10.11. aistinvarainen arviointi, jossa rakennusrunkoa tarkasteltiin avaamalla seinien pintoja. Rakennuksessa on ollut tulipalo sekä pitkäaikaista vesivuotoa sisään. Rakennusrungon hirret vaikuttivat pääosin kuivilta ja kovilta, mutta rakennuksessa oli vesilammikkoa tai kosteutta kaikissa kerroksissa, palovaurioita, seinän vierestä näkyvä lattiasieni sekä paikoin vaarallisen lahoa lattiaa.

Rakennuksen arvioivat arkkitehdit Jarkko Puro ja Oskari Orenius, joilla on sekä muodollista oppia että henkilökohtaista kokemusta hirsirakenteista ja niiden uudelleen käytöstä sekä myös siirrettävien hirsirakenteiden markkinasta. Arvioijien johtopäätös on, että kaikki vauriot huomioon ottaen rakennuksella on jatkokäyttöä ja kysyntää vain rakennusosien osalta. Nykyisen rakennusrungon asuinkäyttö muodostaisi asukkaille terveysriskin. Samanaikaisesti on selvitetty, onko teknisten palvelujen tai kaupunkisuunnittelun käyttövaroissa säilyttävään purkuun tarvittava raha. Kummallakaan vastuualueella ei tällaista rahaa ole käytettävissä tällä hetkellä.

Kaupunkisuunnittelun johtopäätös tehdystä selvityksestä on, että vanhaa satamakonttoria ei pystytä säilyttämään. Edes mittava investointi säilyttämisen edellytyksiin ei takaa rakennuksen säilymistä käyttökelpoisena. Rakennuksen katoaminen kaupunkikuvasta vähentää ajallista ja historiallista rikkautta kaupunkikeskustassa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat