Kaupunginhallitus hyväksyi luottamushenkilöorganisaation muutokset

Julkaistu 07.09.2020

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi 7.9. esityksen kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon tehtävistä muutoksista. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto 21.9.

Esityksen mukaan kaupungin elinvoimalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja uuden elinvoimavaliokunnan kesken.

Uusi perustettava elinvoimavaliokunta on luonteeltaan valmisteleva valiokunta, jonka kokoonpano muodostuu esityksen mukaan valtuustoryhmien puheenjohtajista, mahdollisesti muista valtuutetuista sekä lautakuntien puheenjohtajista läsnäolo- ja puheoikeudella.

Valiokunta käsittelee laajoja, usean lautakunnan yhteisiä asioita. Valiokunta voi ohjata valmistelua tai antaa lausuntoja päätöksentekoa varten. Valiokunta toimii valmistelevana toimielimenä ja se ei silloin tee varsinaisia päätöksiä asioista.

Hyvinvointilautakunta jakautuu kahtia

Esityksessä nykyinen hyvinvointilautakunta jakaantuu kahteen osaan; hyvinvointilautakuntaan sekä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät asiat lisätään osaksi kaupunkirakennelautakunnan tehtäviä.

Muutoksen tarkoituksena on kehittää valtuuston, lautakuntien ja viranhaltijajohdon vuorovaikutusta ja asiakokonaisuuksien johtamista laajojen asiakokonaisuuksien osalta.
Elinvoimavaliokunta voisi käsitellä esimerkiksi strategiaan ja toimintaohjelmiin liittyviä asioita sekä ohjata esimerkiksi työllisyyteen, kaupunkimarkkinointiin ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä asioita. Lautakuntien tehtävänjakoa muuttamalla halutaan tasata lautakuntien välistä tehtävämäärää.

Mikäli myös kaupunginvaltuusto tekee esityksen mukaisen periaatepäätöksen, sen jälkeen aloitetaan muutoksen yksityiskohtaisempi valmistelu mm. elinvoimavaliokunnan tehtävien, hallintosäännön ja viranhaltijaorganisaation osalta.

Muutos perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen (KV 11.11.2019), jonka mukaan päätöksenteko-organisaation uudistaminen valmistellaan siten, että muutos voidaan ottaa voimaan uuden valtuuston aloittaessa kesällä 2021.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat