Kotka selvittää sähkökauppojen välityspalkkiota ja tekee tutkintapyynnön ex-kaupunginjohtajasta

Julkaistu 18.05.2020

Kotkan kaupunki on ryhtynyt selvittämään kesällä 2017 tehtyihin Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakejärjestelyihin liittyvää välityspalkkiota. Kaupunki on saanut vasta tänä keväänä noin 700 000 euron laskun asiantuntijapalveluista, joita ilmoitetaan käytetyn osakejärjestelyjen yhteydessä.

Asiantuntijapalveluista on 7.10.2016 päivätty toimeksiantosopimus, jonka on Kotkan kaupungin puolesta allekirjoittanut silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.

Kotkan kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtaja Esa Sirviön tekemään viipymättä tutkintapyynnön poliisille koskien osakekauppoihin liittyviä toimeksiantosopimuksia. Kaupunginjohtaja pyytää kaupunginhallituksen valtuuttamana poliisia tutkimaan, onko sopimuksen allekirjoittajalla ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.

Kaupunginhallitus epäilee, että entinen kaupunginjohtaja Lindelöf on syyllistynyt rikoslain 40. luvun tarkoittamaan virkarikokseen solmiessaan kaksi lähes saman sisältöistä ja kaupunginhallituksen käsityksen mukaan päällekkäistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita on edustanut sama henkilö. Lindelöfin 7.10.2016 allekirjoittama sopimus on tehty ilman kaupunginhallituksen siihen antamaa valtuutusta tai hyväksyntää.

Kaupunginhallitus pyytää poliisia tutkimaan, onko asiassa syyllistytty virheelliseen menettelyyn, kun sopimusta ei ole valmisteltu kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Sopimukseen liittyvän mahdollisen riita-asian käsittelyä varten otetaan kaupungin ulkopuolinen lakimies välittömästi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata hallintolain 34 §:n nojalla osakejärjestelyjen neuvotteluissa mukana olleille kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaalle ja entiselle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Braskille tilaisuuden antaa selvitys asian johdosta.

Kaupat tehtiin kesällä 2017

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakejärjestelyt toteutettiin kesällä 2017. Osakejärjestelyihin liittyvät neuvottelut eri osapuolien kanssa käytiin vuosina 2015-2016 ja ratkaisuun osakejärjestelyjen muodosta ja eri sopimuksista päästiin 2017 alussa.

Kaupunki sai vasta tänä keväänä osakejärjestelyihin liittyvän maksuvaatimuksen ja nyt kaupungin talousyksikkö on selvittänyt sopimuksen taustaa sekä laskun esittäneeltä taholta että eräältä toiselta asiantuntijapalveluita toimittaneelta taholta. Lisäksi on käyty keskusteluja entisen kaupunginjohtaja Lindelöfin kanssa.

Selvittelyn perusteella on voitu havaita, että laskun taustasta ei ole saatu riittävästi tietoa, jotta lasku voitaisiin riidattomasti maksaa ao. velkovalle taholle. Tämän vuoksi on varauduttu riitauttamaan lasku ja ryhtymään sen mukaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin laskun suhteen. Kaupunki on varautunut ottamaan kaupungin ulkopuolisen lakimiehen asiaa hoitamaan.

Laskussa viitatulla toimeksiantosopimuksella on sovittu välityspalkkiosta/järjestelypalkkiosta, jonka arvo on sidottu sähkökaupasta saatavaan kauppahintaan ja joka toteutuu riippumatta siitä, kenelle osakkeet myydään sopimuksen voimassaoloaikana.

Sopimus on ollut voimassa 30.9.2017 saakka ja laskutus on suoritettu vasta nyt. Epäselvyyttä asiaan tuo myös se, että Kotkan kaupunki on jo suorittanut asiantuntijapalveluista korvauksen eräälle toiselle yritykselle heti osakelunastuksen jälkeen.

Sopimusten solmimisen aikaan on ollut voimassa kaupunginhallituksen johtosääntö, joka on hyväksytty valtuustossa 29.2.2016.  Sen lisäksi on ollut voimassa kaupunginhallituksen alaisten konsernipalvelujen toimintasääntö (hyväksytty 21.10.2013), joka sisältää kaupunginhallituksen johtosäännön perusteella tekemät delegoinnit. Lisäksi kaupungin hankintoja on koskenut 26.9.2011 kaupunginhallituksessa hyväksytyt hankintaohjeet, joissa kuvataan hankintalain edellyttämä hankintamenettely ja annetaan sitä koskevat ohjeet.

Alustavassa tarkastuksessa on havaittu, ettei toimeksiantosopimuksessa 7.10.2016 tarkoitetusta hankinnasta ole löytynyt hankintapäätöstä. Laskun perusteella hankinnan arvo on 701 873,96 euroa (alv 0 %). Laskun mukaan toimeksiantoa laskutetaan rahoituspalvelun myyntinä. Hankinnan arvioidun arvon perusteella hankinta olisi tullut saattaa kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.