Lautakunta hyväksyi Keltakallion asemakaavaehdotuksen – kaava on nyt nähtävillä

Julkaistu 07.10.2020

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Keltakallion teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 6.10. ja asetti samalla ehdotuksen nähtäville 7.10.-13.11. väliseksi ajaksi. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn kaavaehdotus tulee loppuvuonna 2020.

Asemakaava pohjautuu tuoreeseen Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040 ja oikeusvaikutteiseen seudun strategiseen yleiskaavaan, joissa alue on osoitettu teollisuustoimintaan.
Keltakallion asemakaavalla Kotka haluaa vastata tilaa vaativien ja laajenemismahdollisuuksia omaavien teollisuustonttien lisääntyvään kysyntään. Asemakaava edistää maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista vastaamalla uusien globaalien teollisuudenalojen, kuten akkuteollisuuden tarpeisiin.

”Teollisuusalueen rakentuminen on Kotkalle tärkeää ja se mahdollistaa jopa satojen työpaikkojen sijoittumisen alueelle teollisuudenhaarasta riippuen”, arvioi kaupunginjohtaja Esa Sirviö.
Työllistävä vaikutus ulottuu laitosten suunnittelusta ja rakentamisesta tuotantotoimintaan sekä alihankkijoihin ja mahdollisesti tarvittavaan uudenlaiseen koulutukseen.

Suunnittelualue sijaitsee Keltakallion nykyisen teollisuusalueen pohjoispuolella ja sen pinta-ala on noin 145 hehtaaria.
”Kaupunki on hankkinut maa-alueet omistukseensa maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta”, kertoo hanketta valmisteleva asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen.

Hyvä sijainti ja saavutettavuus

Alue kytkeytyy erittäin hyvin olemassa olevaan infrastruktuuriin; E18 moottoritie on vajaan kilometrin päässä ja se on saavutettavissa kahden liittymän kautta, aluetta sivuaa 110kV:n voimalinja, maakaasuputkisto sekä pohjoisen puolella raideyhteys Kotkasta Kouvolaan ja Haminaan.
Voimalinjaa on tarkoitus siirtää Keltakalliontien jatkeen suuntaiseksi, mikä mahdollistaa samalla paremmin jo aiemmin kaavoitetun teollisuusalueen käyttöä.

Alueen kaavamerkintä on T/kem eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
Vanhan Viipurintien varrella olevaa asutusta vasten kaavassa on merkitty suojavihervyöhyke, jolle tulee rakentaa melu- ja näkemäeste. Alueelle tulevaisuudessa sijoittuvat teollisuuslaitokset hakevat kukin omaa toimintaansa varten tarvittavat ympäristöluvat, joissa niiden ympäristökuormitusta säätelevät ehdot asetetaan lainsäädännön mukaisesti.

Asemakaavaa laaditaan yleisenä teollisuusalueen asemakaavana. Akkumateriaalitehtaan sijoittuminen alueelle on yksi mahdollinen käyttö, mikäli alue todetaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä siihen sopivaksi.
Arvioinnin teettää Finnish Battery Chemicals Oy neljälle eri paikkakunnilla sijaitsevalle alueelle, joista Kotkan Keltakallion alue on yksi. YVA-menettely valmistuu alkuvuonna 2021, jolloin yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa siitä perustellun päätelmänsä. Kaavahanke perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtyihin laajoihin selvityksiin. Lisäksi alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma ja tehty arkeologinen inventointi.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua kaavoituksen verkkosivuilla osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

YVA-asiakirjoihin voi tutustua YM:n verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/FBCakkumateriaalituotantoYVA.

Liitteenä Asemakaavaehdotus, Keltakallio ja Kaavamääräykset, Keltakallio