Liite 15 Asukaskeskustelumuistio

Kotkan Rantabulevardin asukastapaaminen

4.6. klo 17.00-19.00
Keskustelumuistio

TALOYHTIÖT (Satamakatu 11, Satamakatu 13, Asunto Oy Villa Kotka)
Millaisia tavoitteita taloyhtiöillä on?
Minkä asioiden huomiointi on yhtiöille tärkeää?

Näkymien säilyminen
– Uusien asuntojen sijoittelu siten, ettei vanhoista asunnoista olisi suoraa
näkyvyyttä vastakkaiseen asuntoon. Lohkomaisia taloja, joiden ikkunat eivät
ole vastakkain.
– Matalaa ja noppamaista rakentamista, jotta kaikki näkevät meren jostain
suunnasta.
– Merinäkymä tulisi säilyttää kaikissa asunnoissa.
– Taloista on hienot näkymät merelle, mutta alhaalta myös hienot näkymät
kaupunkiin (esimerkiksi näkymä Tornatorintieltä). Uudet talot eivät saisi olla
myöskään näiden näkymien esteenä.
– Näkymissä tärkeää satama sekä vihreys.

Liikenne
– Ennen uuden sisääntulotien rakentamista tulisi nykyiset liikenneongelmat
saada kuriin. Rekat ja muut ajoneuvot ajavat yleisesti ylinopeutta, pihoilta ja
autohallista ajettaessa tielle näkyvyys on erittäin huono.
– Uudet talot saattavat lisätä liikennettä Satamakadulla ennen uuden tien
valmistumista.
– Pitäisi tehdä uusi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) siitä mitkä
vaikutukset rakentamisella on, jos uusi tie viivästyy.
– Mahdolliset pysäköintiongelmat
– Lisääkö uuden tien rakentaminen radan viereen melua? Junat ajavat yötä
päivää, kun puulasteja tuodaan.
– Toivotaan vähemmän melua ja saasteita sekä enemmän kevyttä liikennettä
ja turvallisuutta.
– Liikennemelu aikataulukysymyksenä: jos joudutaan odottamaan 20 vuotta,
niin ei voida laskea rakennuskannan varaan melun torjumisessa.
– Radan viereen on suunniteltu myös kevyen liikenteen väylää.
– Toivotaan Satamakatua asuntokaduksi: kevyen liikenteen ja jalankulun
ratkaisuja.

Ympäristö- ja kulttuuriarvot
– Olemassa olevan viherkaistan säilyminen Satamakadun varrella. Ei hävitetä
kaistaletta ja puita vaan kohdistetaan rakentaminen tukimuurin toiselle
puolelle. Vanhat ja isot puut halutaan säilyttää.
– Ympäristöarvot, kuten kaupunkipuut, graniittimuuri ja punainen talo
huomioitava.
– Villa Kotka (punainen talo) on suojeltava arvorakennus. Sen pitää näkyä ja
sieltä pitää nähdä rantaan ja merelle!
– Villa Kotka (punainen talo) ei vielä suojeltu, mutta tarve on osoitettu
(suojelupäätös vireillä).
– Rakentaminen ei saa pilata kaupunkikuvaa. On säilytettävä puistomaisuus ja
eri aikakausien rakennukset.

Kaupunkikuva
– OAS tavoitteet asumisviihtyisyys, korkeatasoinen kaupunkikuva ja
viheralueiden saavutettavuus toteutettava. Toivotaan matalaa rakentamista
sekä puistoja.
– Asumisviihtyisyyden parantaminen tärkeää.
– Uuden asukkaan kannalta keskeistä liikenteen aiheuttamat häiriöt, kun taas
vanhojen asukkaiden kannalta ympäristöarvot sekä näkymät ja
kulttuurihistorialliset arvot.

KOTKAN KAUPUNKI
Mitä tavoitteita kaupungilla on?
Minkä asioiden huomiointi on kaupungille tärkeää?

– Uusi sisääntulotie päällimmäisin tavoite kaavaprosessin käynnistämisessä.
Liikenneongelmat ovat jo olemassa, tällä pyritään vastaamaan näihin.
Taustalla ei ole hanketta. Kaupungin tavoite on, että kaava mahdollistaa tien
toteuttamisen sitten kun se on mahdollista.
– Painopiste on muussa kuin asuntorakentamisessa, mutta XAMK saattaa
vilkastuttaa myös asuntorakentamista (2000 uutta opiskelijaa).
– Keskustan elävöittäminen.
– Kaupungin täydentyminen mielekkääksi kokonaisuudeksi. ”Teollisesta muutos
kaupungiksi”
– Viihtyisä kaupunkiympäristö voi pitää sisällään paitsi vehreyttä ja
merinäköalan myös rakennettua ympäristöä.
– Osayleiskaavan toteutuminen.

SENAATTI-KIINTEISTÖT
Mitä tavoitteita Senaatilla on?
Minkä asioiden huomiointi on Senaatille tärkeää?

– Valtion näkökulmasta tavoite on, että kaupunkikeskustat ympäri Suomen
säilyvät elinvoimaisina ja asuttuina (kuin PKS, Tampere, Turku)
– Aseman läheisyyden hyödyntäminen, alueille halutaan lisää asukkaita ja
palveluita (Senaatin Asema-alueet)
– Asemakaavan muuttaminen käyttökelpoiseksi keskustan osaksi, joka myös
toteutuu.
– Kiinteistön arvon palauttaminen veronmaksajille.
– Nykyisten rakennusten säilymisen turvaaminen (esim. punainen talo).
Kumppanina Museovirasto.
– Liikenteen sujuvoittaminen ilman lisähäiriöitä sekä melusuojauksen
varmistaminen.
– Parempi kävely-ympäristö. Suojaisaa, vaihtelevaa ja kiinnostavaa ympäristöä,
mikä innostaa liikkumaan muulla kuin autolla.
– Radan ylityksen mahdollistaminen.
– Keskeinen sijainti hyötykäyttöön.
– Kaupunkikuvan ja yhdyskuntarakenteen täydentyminen (eheytyminen) ja
Kotkan keskustan elävöittäminen

KESKUSTELU IDEASUUNNITELMASTA
Kommentit ja huomiot

Näkymien peittyminen
– Näkyvyys tärkeää kaikille taloyhtiöille. Ideasuunnitelma vaikuttaa siltä, että
näkyvyys ei säily lainkaan. ”Muuri on vastassa kaikilla taloyhtiöillä”
– Pilaa punaisen talon näkymät ja ympäristön. Talon koko idea ollut siinä, että
se on hieman korkeammalla ja asukkaat näkevät sieltä suoraan merelle.
Merinäköala on ollut syy muuttaa taloon ja tästä tapeltu.
– Merinäköala on ollut muissakin taloyhtiöissä tärkeä tekijä asunnon ostossa.

Rakentamisen määrä ja tiheys
– Umpikorttelimainen vaikutelma.
– Liian korkeita taloja, liian tiivistä rakentamista.
– Kotkaan ei tarvita tehokasta rakentamista, on tilaa ja varaa rakentaa
puistomaisesti.
– Punaista taloa ei ole huomioitu. Vieressä iso talo ja edessä näkymän
blokkaava iso talo. Talo jää puristuksiin eikä enää näy sisääntuloväylältä.
– Kerrosten määrä poikkeaa vanhasta kannasta.
– Osayleiskaavan tiheä rakentaminen liittyy siihen, että on haettu
kaupunkimaista ympäristöä, reuna-alueesta tulee näin myös kiinteämpi osa
keskustaa.

Ympäristö- ja kulttuuriarvot
– Puiden menettäminen. Käytännössä vanhat puut poistetaan ja istutetaan
uudet puut.
– Monotoninen ja raskas näkymä.
– Suunnitelma ei vastaa OAS tavoitteita (asumisviihtyvyys, korkeatasoinen
kaupunkikuva, luonnon saavutettavuus).

Liikenne
– Huoli siitä, että liikennealue tulee olemaan paljon kiivaampi kuin mitä
suunnitelma antaa ymmärtää.
– Meluntorjunta positiivinen asia.
– Uusi kävelykatu hyvä idea ja lisää kulkua.
– Liittymiä selvitetään vielä. Uuden satamakadun suunnitelmassa ei sallittu juuri
mitään liittymiä, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia.
– Pysäköinti ajateltu kansien alle.

Muita kommentteja
– Kuka näihin taloihin muuttaa?
– Mihin rakennustarve perustuu? Tavoitellaan n. 500 uutta asukasta.
– Hankkeen kanssa ei ole kiirettä, mutta toiveena on, että Kotka pääsisi
rakentumaan mahdollisimman nopeasti.
– Asemakaava on valmisteilla ja siinä määritellään korkeusmaksimit.
– Asemakaavassa ei tulla määräämään tarkkoja rakennuspalikoita, mutta jos on
tiettyjä kohtia, joissa oltava matalaa tai aukko, näitä voitaisiin määritellä.
– Perusteet sille, miksi juuri tälle alueelle halutaan tehdä asuntotihentymää,
kun kaupungissa on rakennuskelpoista maata?

Miten suunnitelmaa voisi muokata paremmaksi?
– Yksi rakennus kokonaan pois tai kerroksia merkittävästi pois.
– ”Pystysuunnassa” oleviin rakennuksiin kerroskorkeutta lisää ja ”poikittaisiin”
vähemmän.
– Satamakatu 11 vastapäinen korkea talo (6 krs) pois, tällöin olisi siedettävät
näkymät.
– Punaisen talon edessä oleva talo pois (esim. Palotornin puiston viereen) ja
viereinen talo pienemmäksi.
– Satamakatu 13 vastapäinen rakennus pois, turmelee alussa mainittujen
tavoitteiden toteutumisen.
– Rakennusmassaa voisi siirtää Palotornin puiston eteen ja vähentää vanhojen
talojen edestä.
– Tällä puolella kaupunkia ei ole harrastusalueita. Näille pitäisi jättää myös tilaa
(puistot, luistinrata, tms.)
– Melu haittaa vähemmän kuin näkymien poistuminen. Poikittaiset rakennukset
ovat kriittisimmät, pitäisi miettiä mahdollisuuksia ohjata rakentamista
kulmiin.
– Radan viereinen rakennusrivi matalammaksi. Ei tarvitse olla tasakorkuinen.
Painopisteet voisivat olla kummassakin päässä.

SEURAAVAT ASKELEET

Asemakaavaluonnos → Luonnoksesta saatava palaute → Kaavaehdotus

– Kyseessä viitteellinen ideasuunnitelma, on oma kysymyksensä miltä
rakennukset näyttävät.
– Tässä vaiheessa tärkeitä kysymyksiä ovat korkeudet ja sijainnit. Nämä
määritellään kaavassa.
– Rakennuspalikat eivät näy asemakaavaluonnoksessa, mutta periaatteet ovat
esillä, esim. rakentaminen kiinni satamakadussa ja tehokkuuskysymykset.
– Kaavaluonnos tulee nähtäville kesäkuun aikana, jolloin luonnokseen voi ottaa
kantaa.
– Myös tämä tilaisuus on osa vuorovaikutusta ja palautteenantoa.
– Nähtävilläoloajan jälkeen luonnos työstetään ehdotukseksi. Taloyhtiöihin
ollaan yhteydessä myös sen prosessin aikana.
– Asemakaava ei ole kiireellinen, ehdotus ehkä vuoden lopussa.

Takaisin edelliselle sivulle