Lähiliikuntapaikka (ID #55)

Julkaistu 11.03.2021

EI JATKOON

Kuntosalimainen lähiliikuntapaikka, joka lisäisi uuden liikuntamahdollisuuden Länsi-Kotkan alueelle. Hyvänä sijaintina olisi esimerkiksi Hoviharjanpuiston leikkipaikan läheisyys, jossa on tilaa liikuntapaikalle ja joka palvelisi hyvin erityisesti Mussalon alueen asukkaita. Toinen hyvä paikka olisi esimerkiksi Savotan piha-alue, joka täydentäisi Savotan liikunta- ja palvelukokonaisuutta ja olisi hyvällä ”lenkkietäisyydellä” Mussalosta ja Karhuvuoresta. Hyvä ja kompakti lähiliikuntapaikka olisi esimerkiksi sellainen street workout -henkinen, jonka olen nähnyt Varkauden Hertunrannassa. Siellä on Kompan-yrityksen Combi 3 -ratkaisun ympärille rakennettu liikuntapaikka, joka on hyvin monipuolinen ja toimiva. Tässä tarkempi referenssi: https://www.kompan.fi/hertunrannan-lahiliikuntapaikka-varkaus.

Budjetin niin salliessa, liikuntapaikka voitaisiin rakentaa suhteellisen nopeasti kaupungin ja ratkaisun tarjoajan yhteistyöllä. Valmiit liikuntapaikkaratkaisut (esim. Kompan) ja helppo ideoiden kerääminen asukkailta nopeuttaisivat prosessia.

IDEAN HYÖDYT

Idea parantaisi Länsi-Kotkan ulkoliikuntamahdollisuuksia. Täällä on jo sisäliikuntapaikkoja ja monenlaisia reittejä ulkona liikkumiseen, mutta matalan kynnyksen kuntosalimainen ulkoliikuntapaikka puuttuu. Liikuntapaikka lisäisi kiinnostusta ja aktiivisuutta liikkumiseen alueella, jossa on suhteellisesti paljon asukkaita. Ehdotetut sijainnit olisivat hyvin saavutettavissa sekä alueen asukkaille että koululaisille, mutta myös kauempaa tuleville. Esimerkiksi Savottaan lapsensa harjoituksiin vievä vanhempi voisi lähiliikuntapaikassa tehdä oman liikuntasuorituksen.

Näin korona-aikana tällainen ulkoliikuntamahdollisuus olisi erityisen tarpeellista hyvinvoinnin kannalta. Osittain koronan myötä ihmisten kiinnostus ulkoliikuntaan on kasvanut, joten kuntosalimaisen lähiliikuntapaikan rakentaminen palvelisi Kotkan ja erityisesti Länsi-Kotkan asukkaita pitkällä tähtäimellä. Pitkän tähtäimen näkökulmasta on myös syytä korostaa sitä, että tällaisella matalan kynnyksen liikuntapaikalla voidaan parantaa sekä vanhenevan väestön terveyttä että houkutella uusia asukkaita ja veronmaksajia Kotkaan. Lopulta suhteellisen pieni investointi näkyisi koko Kotkan elinvoiman parantumisena – niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti.

MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Mainitsemani Kompan-yritys ja sen valmiit lähiliikuntapaikkaratkaisut voisivat olla toimivia vaihtoehtoja. Minulla ei ole henkilökohtaista sidettä yritykseen; olen vain kokeillut Kompanin edellä mainittua lähiliikuntapaikkaa ja todennut sen hyvin toimivaksi. Muillakin toimijoilla, esimerkiksi Lappsetilla, voi olla hyviä ratkaisuja. Idean käytännön toteuttaminen vaatinee vahvasti ratkaisun tarjoajan, kaupungin ja rakentajien yhteistyötä, mutta ideoinnissa asukkaat voivat olla hyvin hyödyllisiä tarpeiden mukaisen ja houkuttelevan kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

IDEAN JÄTTI: Jaakko Metsola

VASTAUS:

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon osallistuvassa budjetoinnissa. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät osallistuvalle budjetoinnille varatun määrärahan (15 000 euroa/alue). Ulkoliikuntapaikkoja ehdotettiin paljon ja saimme sitä kautta arvokasta tietoa kaupunkilaisten toiveista. Ulkoliikuntapaikat toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisesti huomioiden alueen kokonaispalvelut suhteutettuna alueen asukasmäärään. Tämän tyyppisissä palveluissa on myös paljon ylläpitokustannuksia, jotka tulee huomioida myös näiden rakentamispäätösten yhteydessä ja siksi päätökset vaativat laaja-alaista tarkastelua.