Esiopetus

Perustuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 lukien. Perusopetuslain (26 a§) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetukseen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kunta on myös velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille maksutonta esiopetusta.

Kotkassa esiopetus järjestetään v. 2019 - 2020 varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteydessä.

Tavoitteena on, että esiopetuksen toteuttaminen tapahtuisi siinä koulussa, jossa lapsi todennäköisemmin ensiluokkalaisena aloittaa.

Lapsen tarvitsema muu varhaiskasvatus pyritään järjestämään välittömästi esiopetukseen liittyvänä.

Esiopetuspaikat voivat muuttua tämänvuotisista riippuen esioppilaiden määrästä, varhaiskasvatuksen tarpeista sekä tilavaihtoehdoista.

Esiopetusaika on pääsääntöisesti klo 9 - 13.

Esiopetussuunnitelma

Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.

Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatiminen näiden perusteiden mukaisesti on käynnistynyt. Suunnitelman mukaiset oppimissisällöt rakennetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Uudistunut opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Velvoite osallistua esiopetukseen on kaikilla:

  • 6-vuotiailla
  • 7-vuotiailla lapsilla, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulua
  • 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta (Perusopetuslaki 25 § 2)

Suunnitelmatyön pohjaksi on kysytty vanhempien näkemyksiä esiopetuksen tavoitteista. Vanhemmat painottivat esiopetuksen tavoitteissa selkeästi yleisiä tavoitteita yksittäisten sisältöalueiden tavoitteita enemmän. Tärkeimmäksi koettiin yhteistyötaitojen kehittäminen. Sosiaalisten taitojen alueelle kuuluivat myös tärkeysjärjestyksessä seuraavaksi sijoittuneet yhteisten sääntöjen oppiminen ja hyvät tavat. Omatoimisuus, rohkeus itseilmaisuun ja itseluottamuksen vahvistaminen nousivat myös tärkeiksi tavoitteiksi vanhempien valinnoissa.

Vanhemmat katsoivatkin, että esiopetussuunnitelman yleiset kasvatustavoitteet vastasivat hyvin heidän arvojaan.

Koko esiopetuksen opetussuunnitelman ja toiminnan arviointi tapahtuu osana koko kaupungin koulutusjärjestelmän arviointia.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen TVT-strategia/suunnitelma