Karhulan suurien kiinteistöinvestointien valmistelua jatketaan neljänä yksittäisenä hankkeena

Julkaistu 10.05.2021

Karhulaan suunnitellun investointikokonaisuuden eri hankkeiden valmistelua jatketaan neljänä yksittäisenä hankkeena ns. perinteisellä mallilla Kotkan kaupungin talonrakennuksen hankeohjeiden mukaisesti. Investoinnit tehdään kaupungin taseinvestointeina. Kaupunginhallitus päätti asiasta 10.5.

Lisäksi kaupunginhallitus haluaa, että kuhunkin toteutussuunnitelmaan sisällytetään erikseen kohteen elinkaarelle ylläpidon ja kiinteistönhoidon pts-toimintasuunnitelma toimenpiteineen ja aikatauluineen varmistamaan toimitilojen käytettävyys ja terveellisyys niiden elinkaaren ajaksi.

Kaupunginhallitus edellyttää myös, että vähintään yhdessä mainituista hankkeista asetetaan kilpailutusvaiheessa laadulliseksi kriteeriksi tai vähimmäisvaatimukseksi työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä.

Karhulaan rakennettavien uuden paloaseman ja alakoulun hankesuunnittelut tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa. Karhulan koulukeskuksen ja päiväkodin hankesuunnitelmia edistetään myöhemmin.

Kotka suunnittelee Karhulaan paloaseman, alakoulun, koulukeskuksen ja päiväkodin investointeja vuosille 2021-2026. Yhteensä investointien kustannusarvio on noin 55-60 miljoonaa euroa.

Hankekokonaisuus on laaja ja yksittäiseen kohteeseen verrattuna se on mahdollista toteuttaa useammalla eri mallilla. Sen on todettu laajuutensa puolesta olevan kiinnostava myös elinkaarihankkeena.

Hankkeet sisältävät suunnitelmien mukaan sellaisia ominaisuuksia, jotka on syytä huomioida toteutus- ja rahoitusmuotoa valittaessa. Päätöksentekoa varten ja hankevalmistelun ohjaamiseksi on päättäjille ja valmistelijoille hankittu tietoa eri tavoista toteuttaa tilahankintaa.

Hanketta valmistelleiden virkamiesten mukaan Karhulan hankekokonaisuuden eri kohteiden hankevalmistelua on syytä jatkaa yksittäisinä hankkeina ja ns. perinteisellä toteutusmallilla. Perinteisellä mallilla tarkoitetaan tässä hanketta, joka rakennetaan kaupungin taseeseen ja kilpailutetaan tilaajan teettämin suunnitelmin.

Hankkeet valmistellaan Kotkan kaupungin hankeohjeiden mukaisesti ja urakat kilpailutetaan yksittäisten hankkeiden omien aikataulujen mukaisesti. Kotkan kaupungilla on hyvä valmius viedä hankevalmistelua ja hankkeita läpi omalla organisaatiolla perinteisellä mallilla.

Vuosikymmenien aikana toteutetuista hankkeista ja rakennusten käyttöjaksolla hankittu tietotaito pystytään käyttämään parhaiten hyväksi silloin, kun suunnittelusta ja suunnittelunohjauksesta vastataan itse. Hankkeiden toteuttaminen esim. elinkaarimallilla siirtäisi tätä tehtävää elinkaaritoimijalle.

Kotkan kaupungin olemassa olevan rakennuskannan ylläpito- ja pts-toiminta on toteutettu pääsääntöisesti omilla resursseilla. Mikäli tässä käsitellyt uudishankkeet toteutettaisiin tavoilla, joissa ei omaa henkilöstöä käytettäisi, tulisi organisaatioon vajaakäyttöä ja mahdollisesti sopeutustarpeita.

Perinteinen malli on soveltuva kaikkien haastateltujen rakennusliikkeiden mielestä ja mahdollistaa myös paikallisten yritysten osallistumisen kilpailutuksiin. Jokin rakennusliike piti päiväkotia liian pienenä kohteena yksinään tarjottavaksi. Elinkaarihankkeiden osalta osallistujajoukko supistuisi pahimmillaan muutamaan tahoon. Kotkassa on syntymässä tilanne, jossa julkisen rakentamisen volyymi on korkealla, mikä lisää hinta- ja laaturiskiä.

Karhulan paloaseman hankesuunnitelma on hyväksytty Kymenlaakson Pelastuslaitoksen johtokunnassa 9.6.2020. Hankesuunnitelma valmistellaan tarkentuneilla rahoitusmallitiedoilla kaupunginhallituksen käsittelyyn siten, että hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää syksyllä 2021. Hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä keväällä 2022.

Karhulan alakoulun hankesuunnitelma on valmisteilla ja saadaan toteutusmallin osalta tarkennettuna lautakuntakäsittelyyn toukokuussa 2021. Hankkeen suunnittelun valmistelu käynnistyy syksyllä ja valmistuu talvella 2022. Kilpailutus keväällä ja rakentaminen käynnistyy kesällä 2022.

Karhulan koulukeskuksen osalta tulee tehdä päätös puukoulun kohtalosta ja valmistella hankesuunnitelma päätöksentekoon. Korttelin arkkitehtuurikilpailu käynnistettäisiin syksyllä 2021. Rakennussuunnittelu valmistuu 2022 loppuun mennessä ja hankkeen kilpailutus alkuvuodesta 2023. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2023.

Karhulan uuden päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään syksyllä 2021. Suunnittelu 2022-2023 resurssien mukaan. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2024.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat