Avustukset

Kulttuurihistoriallisin perustein myönnettävät hoito- ja entistämisavustukset

Avustuksia suunnataan maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviin alueisiin kuuluviin rakennuksiin ja mahdollisiin muihin kohteisiin. Tällaisia alueita ovat valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, kansallisissa kaupunkipuistoissa olevat kohteet ja rakennuksiin, joita koskee lakiin perustuva suojelumääräys. Avustettava kohde voi myös sijaita em. alueiden ulkopuolella, ilman suojelumääräystä oleva kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustettavat kohteet valitaan vuosittain saatujen hakemusten joukosta.

Museoviraston entistämisavustus

Jaetaan vuosittain kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Etusija on rakennussuojelulailla suojelluilla ja valtakunnallisesti merkittävillä kohteilla. Suunnataan kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Entistämisavustusta myönnetään etupäässä kohteisiin, jotka ovat suojeltuja tai ne kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön tai sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella. Myös muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset voivat olla avustuksen kohteena. Yksityiskohtaisemmat tiedot ja lomakkeet avustuksista saa osoitteesta:

NBA.FI/FI/ENTAVUSTUS

Avustus sitouttaa noudattamaan Museoviraston ohjeita.

Avustettavien korjaustöiden periaatteet on esitetty Museoviraston korjauskorteissa:

MUSEOVIRASTON KORJAUSKORTISTO

Rakennusperinnön hoitoavustus

Alueelliset ELY -keskukset jakavat vuosittain avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden ympäristöjen kunnostamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuuriympäristön hoidolle tärkeisiin selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin. Hyväksyttyjä avustuksen piiriin kuuluvia menoja ovat esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelmat, teline- ja konevuokrat sekä talkooväen kohtuullinen muonitus. Korjauksilta edellytetään rakennusperinteen vaalimista. Avustus on tarkoitettu lähinnä ulkovaipan ja rakenteiden korjauksiin. Yksityiskohtaisemmat tiedot ja lomakkeita saa osoitteesta:

RAKENNUSPERINTO.FI

Seurantalojen korjausavustus

Avustus on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen sekä maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittius-yhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen. Haetaan Suomen Kotiseutuliitosta vuosittain syyskuussa.

Lisätietoja seurantaloavustuksista ja lomakkeita saa osoitteesta:

KOTISEUTULIITTO.FI/SEURANTALOAVUSTUKSET