Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki koostuu lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta toiminnassa. Oppimisympäristöä muokataan lapsiryhmän tarpeisiin sopiviksi yhdessä lasten kanssa. Jokaisen lapsen tulee kokea itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä.

Lapsen arjessa tuki toteutuu päivittäisessä toiminnassa ja näkyy erilaisin joustavin järjestelyin omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Tuen toteuttamisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muun yhteistyöverkoston välillä.

Veo (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) osallistuu lapsen kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen. Hän tekee tiivistä yhteistyötä oman alueensa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten huoltajien kanssa. Veo arvioi lasten tuen tarpeita ja suunnittelee sekä toteuttaa näitä tarpeita vastaavaa toimintaa pienryhmissä tai yksittäisten lasten kanssa. Lisäksi hän varmistaa tuen toteutumisen lapsiryhmissä ja arvioi tuen vaikuttavuutta säännöllisesti. Veo osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten tarpeiden mukaisesti.

Kotkan varhaiskasvatuksessa on käytössä Muksunetti, johon lapsen vasu sekä kehityksen ja oppimisen tuki kirjataan.Avautuu uuteen ikkunaan

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksessa puhutaan kehityksen ja oppimisen tuesta. Tuki on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Se kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Kun varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve, tarvittava tuki järjestetään lapsen omassa ryhmässä perhepäivähoidossa, päiväkodissa tai esiopetuksessa. Tuki toteutetaan ryhmässä esimerkiksi pedagogisina tai oppimisympäristöä koskevina järjestelyinä.

Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Lisäksi hyödynnetään varhaiskasvatuksen erityisopettajan erityispedagogista osaamista.

Tuen tavoitteena on edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kun varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve, tarvittava tuki järjestetään lapsen omassa ryhmässä perhepäivähoidossa, päiväkodissa tai esiopetuksessa.

Tuki toteutetaan ryhmässä esimerkiksi pedagogisina tai oppimisympäristöä koskevina järjestelyinä. Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Asiointikanavat