Tiedote 22.2.2019

Asukkaat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun tulevaisuuden Karhulasta

Kaupunkirakennelautakunta linjasi tavoitteet Karhulan suunnittelulle

Vuodenvaihteessa käytiin laajaa keskustelua Karhulan keskustan tulevaisuudesta. Karhulan keskustan  osayleiskaavan tavoitteiden määrittelyyn osallistui erilaisten keskustelujen, asukastilaisuuksien ja kyselyn  kautta noin 500 asukasta. Yritysten näkökulmia tuotiin mukaan yritysjärjestöjen kautta.  Vuorovaikutuskokonaisuus rakennettiin siten, että mahdollisimman monelle löytyisi sopiva  osallistumiskeino.

Tiivistäen keskustelussa nousivat esille seuraavat tarpeet

• Karhulan roolin selkiyttäminen ja yhteinen määrittely

• Inhimillisen mittakaavan ja yhteisöllisyyden tärkeys

• Karhulan kanjonin kattaminen. Kommenteissa korostuivat ennen kaikkea kevyemmät kattamistavat  (puisto, oleskelualue, julkinen tila jne.) yhdistettynä pienen mittakaavan kaupallisiin palveluihin ja  joukkoliikenteen järjestämiseen.

• Kaupunkikuvan piristäminen ja kehittäminen keskustan ydinalueilla

• Liikennejärjestelyt kokonaisuudessaan kävely‐ ja pyöräilyolosuhteita korostaen

• Julkisten palveluiden järjestäminen nykyaikaisin tavoin yhdistelemällä ja monikäyttöisinä  ratkaisuina tukemaan keskustan elävyyttä

• Historian, teollisuusperinteen ja kulttuuriympäristön korostaminen

• Uusien houkuttelevien asuinpaikkojen osoittaminen ja Kymijoen voimakkaampi hyödyntäminen.

 

Käydystä keskustelusta laadittu yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan kaupungin nettisivuilta  http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat

 

Vuoropuheluun perustuen kaupunkirakennelautakunta linjasi osayleiskaavan tavoitteet kokouksessaan  19.2.:

Karhula on palvelukeskus, joka ottaa huomioon inhimillisen mittakaavan ja yhteisöllisyyden

 • Julkisten ja keskustahakuisten kaupallisten palveluiden mahdollistaminen
 • Kekseliäästi historiaansa hyödyntävä ihmisläheinen asuinpaikka

Keskustan elinvoiman kehittäminen

 • Keskustan ydinalueen kokonaisratkaisun tutkiminen ja linjaaminen (mm. kanjonin kattaminen,  tori, Sammonaukio, linja‐autoasema ja Karhulan koulu)
 • Julkisten palveluiden toteuttaminen keskustan muita toimintoja tukevalla tavalla

Houkuttelevuuden parantaminen 

 • Keskustaympäristön viihtyisyyden kehittäminen katutiloja, kohtaamispaikkoja, viherympäristöä,  valaistusta sekä jalankulku‐ ja pyöräilyreittejä toteuttamalla
 • Uusien houkuttelevien asuinpaikkojen kaavoittaminen Kymijokea, teollisuusperinnettä ja  kulttuuriympäristöä hyödyntämällä

Liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen 

 • Eri liikkumismuotojen kehittämisperiaatteiden linjaaminen
 • Saavutettavuuden parantaminen erityisesti kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä

Yhteisöllisyyden korostaminen ja hyödyntäminen 

 • Avoin monipuolisia menetelmiä hyödyntävä suunnitteluote
 • Etsitään aktiivisesti nopeasti toteutettavia tapahtumia ja hankkeita
 • Tunnistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa keskustan uudistumisen kannalta merkittävimpiä  rakennushankkeita ja muodostetaan niistä kokonaisuutta tukevia esimerkkiratkaisuja
 • Kotkan 3D‐kaupunkimallin pilotointi.

 

Lisäksi tavoitteiden lähtökohtana ovat maankäyttö‐ ja rakennuslaki, kaupungin strategia sekä muut  strategiset suunnitelmat ja ohjelmat.

Nyt laadittavalla kaavalla päivitetään Karhulan keskustan (v. 1988) osayleiskaava ja edistetään sujuvaa  asemakaavoitusta. Lisäksi sillä konkretisoidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava,  seudun strateginen yleiskaava ja muut strategiset linjaukset Karhulan keskustan osalta.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on, että luonnos Karhulan keskustan osayleiskaavasta valmistuu vuoden  2020 alussa ja että kaava voitaisiin hyväksyä vuonna 2021.

 

Lisätietoja

Pauli Korkiakoski

pauli.korkiakoski@kotka.fi

p. 0406208620

 

 

Takaisin edelliselle sivulle