Liite 15 Asukaskeskustelu­muistio

Kotkan Rantabulevardin asukastapaaminen

4.6. klo 17.00-19.00
Keskustelumuistio

TALOYHTIÖT (Satamakatu 11, Satamakatu 13, Asunto Oy Villa Kotka)
Millaisia tavoitteita taloyhtiöillä on?
Minkä asioiden huomiointi on yhtiöille tärkeää?

Näkymien säilyminen
Uusien asuntojen sijoittelu siten, ettei vanhoista asunnoista olisi suoraa näkyvyyttä vastakkaiseen asuntoon. Lohkomaisia taloja, joiden ikkunat eivät ole vastakkain.
Matalaa ja noppamaista rakentamista, jotta kaikki näkevät meren jostain suunnasta.
Merinäkymä tulisi säilyttää kaikissa asunnoissa.
– Taloista on hienot näkymät merelle, mutta alhaalta myös hienot näkymät kaupunkiin (esimerkiksi näkymä Tornatorintieltä). Uudet talot eivät saisi olla myöskään näiden näkymien esteenä.
Näkymissä tärkeää satama sekä vihreys.

Liikenne
Ennen uuden sisääntulotien rakentamista tulisi nykyiset liikenneongelmat saada kuriin. Rekat ja muut ajoneuvot ajavat yleisesti ylinopeutta, pihoilta ja autohallista ajettaessa tielle näkyvyys on erittäin huono.
– Uudet talot saattavat lisätä liikennettä Satamakadulla ennen uuden tien valmistumista.
Pitäisi tehdä uusi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) siitä mitkä vaikutukset rakentamisella on, jos uusi tie viivästyy.
Mahdolliset pysäköintiongelmat
– Lisääkö uuden tien rakentaminen radan viereen melua? Junat ajavat yötä päivää, kun puulasteja tuodaan.
Toivotaan vähemmän melua ja saasteita sekä enemmän kevyttä liikennettä ja turvallisuutta.
Liikennemelu aikataulukysymyksenä: jos joudutaan odottamaan 20 vuotta, niin ei voida laskea rakennuskannan varaan melun torjumisessa.
– Radan viereen on suunniteltu myös kevyen liikenteen väylää.
Toivotaan Satamakatua asuntokaduksi: kevyen liikenteen ja jalankulun ratkaisuja.

Ympäristö- ja kulttuuriarvot
Olemassa olevan viherkaistan säilyminen Satamakadun varrella. Ei hävitetä kaistaletta ja puita vaan kohdistetaan rakentaminen tukimuurin toiselle puolelle. Vanhat ja isot puut halutaan säilyttää.
Ympäristöarvot, kuten kaupunkipuut, graniittimuuri ja punainen talo huomioitava.
Villa Kotka (punainen talo) on suojeltava arvorakennus. Sen pitää näkyä ja sieltä pitää nähdä rantaan ja merelle!
– Villa Kotka (punainen talo) ei vielä suojeltu, mutta tarve on osoitettu (suojelupäätös vireillä).
Rakentaminen ei saa pilata kaupunkikuvaa. On säilytettävä puistomaisuus ja eri aikakausien rakennukset.

Kaupunkikuva
OAS tavoitteet asumisviihtyisyys, korkeatasoinen kaupunkikuva ja viheralueiden saavutettavuus toteutettava. Toivotaan matalaa rakentamista sekä puistoja.
– Asumisviihtyisyyden parantaminen tärkeää.
– Uuden asukkaan kannalta keskeistä liikenteen aiheuttamat häiriöt, kun taas vanhojen asukkaiden kannalta ympäristöarvot sekä näkymät ja kulttuurihistorialliset arvot.

KOTKAN KAUPUNKI
Mitä tavoitteita kaupungilla on?
Minkä asioiden huomiointi on kaupungille tärkeää?

Uusi sisääntulotie päällimmäisin tavoite kaavaprosessin käynnistämisessä. Liikenneongelmat ovat jo olemassa, tällä pyritään vastaamaan näihin. Taustalla ei ole hanketta. Kaupungin tavoite on, että kaava mahdollistaa tien toteuttamisen sitten kun se on mahdollista.
Painopiste on muussa kuin asuntorakentamisessa, mutta XAMK saattaa vilkastuttaa myös asuntorakentamista (2000 uutta opiskelijaa).
Keskustan elävöittäminen.
– Kaupungin täydentyminen mielekkääksi kokonaisuudeksi. ”Teollisesta muutos kaupungiksi”
– Viihtyisä kaupunkiympäristö voi pitää sisällään paitsi vehreyttä ja merinäköalan myös rakennettua ympäristöä.
Osayleiskaavan toteutuminen.

SENAATTI-KIINTEISTÖT
Mitä tavoitteita Senaatilla on?
Minkä asioiden huomiointi on Senaatille tärkeää?

Valtion näkökulmasta tavoite on, että kaupunkikeskustat ympäri Suomen säilyvät elinvoimaisina ja asuttuina (kuin PKS, Tampere, Turku)
Aseman läheisyyden hyödyntäminen, alueille halutaan lisää asukkaita ja palveluita (Senaatin Asema-alueet)
Asemakaavan muuttaminen käyttökelpoiseksi keskustan osaksi, joka myös toteutuu.
Kiinteistön arvon palauttaminen veronmaksajille.
Nykyisten rakennusten säilymisen turvaaminen (esim. punainen talo). Kumppanina Museovirasto.
Liikenteen sujuvoittaminen ilman lisähäiriöitä sekä melusuojauksen varmistaminen.
Parempi kävely-ympäristö. Suojaisaa, vaihtelevaa ja kiinnostavaa ympäristöä, mikä innostaa liikkumaan muulla kuin autolla.
– Radan ylityksen mahdollistaminen.
Keskeinen sijainti hyötykäyttöön.
– Kaupunkikuvan ja yhdyskuntarakenteen täydentyminen (eheytyminen) ja Kotkan keskustan elävöittäminen

KESKUSTELU IDEASUUNNITELMASTA
Kommentit ja huomiot

Näkymien peittyminen
Näkyvyys tärkeää kaikille taloyhtiöille. Ideasuunnitelma vaikuttaa siltä, että näkyvyys ei säily lainkaan. ”Muuri on vastassa kaikilla taloyhtiöillä”
Pilaa punaisen talon näkymät ja ympäristön. Talon koko idea ollut siinä, että se on hieman korkeammalla ja asukkaat näkevät sieltä suoraan merelle. Merinäköala on ollut syy muuttaa taloon ja tästä tapeltu.
– Merinäköala on ollut muissakin taloyhtiöissä tärkeä tekijä asunnon ostossa.

Rakentamisen määrä ja tiheys
Umpikorttelimainen vaikutelma.
Liian korkeita taloja, liian tiivistä rakentamista.
– Kotkaan ei tarvita tehokasta rakentamista, on tilaa ja varaa rakentaa puistomaisesti.
Punaista taloa ei ole huomioitu. Vieressä iso talo ja edessä näkymän blokkaava iso talo. Talo jää puristuksiin eikä enää näy sisääntuloväylältä.
Kerrosten määrä poikkeaa vanhasta kannasta.
– Osayleiskaavan tiheä rakentaminen liittyy siihen, että on haettu kaupunkimaista ympäristöä, reuna-alueesta tulee näin myös kiinteämpi osa keskustaa.

Ympäristö- ja kulttuuriarvot
Puiden menettäminen. Käytännössä vanhat puut poistetaan ja istutetaan uudet puut.
Monotoninen ja raskas näkymä.
Suunnitelma ei vastaa OAS tavoitteita (asumisviihtyvyys, korkeatasoinen kaupunkikuva, luonnon saavutettavuus).

Liikenne
– Huoli siitä, että liikennealue tulee olemaan paljon kiivaampi kuin mitä suunnitelma antaa ymmärtää.
Meluntorjunta positiivinen asia.
Uusi kävelykatu hyvä idea ja lisää kulkua.
– Liittymiä selvitetään vielä. Uuden satamakadun suunnitelmassa ei sallittu juuri mitään liittymiä, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia.
– Pysäköinti ajateltu kansien alle.

Muita kommentteja
– Kuka näihin taloihin muuttaa?
– Mihin rakennustarve perustuu? Tavoitellaan n. 500 uutta asukasta.
– Hankkeen kanssa ei ole kiirettä, mutta toiveena on, että Kotka pääsisi rakentumaan mahdollisimman nopeasti.
– Asemakaava on valmisteilla ja siinä määritellään korkeusmaksimit.
– Asemakaavassa ei tulla määräämään tarkkoja rakennuspalikoita, mutta jos on tiettyjä kohtia, joissa oltava matalaa tai aukko, näitä voitaisiin määritellä.
– Perusteet sille, miksi juuri tälle alueelle halutaan tehdä asuntotihentymää, kun kaupungissa on rakennuskelpoista maata?

Miten suunnitelmaa voisi muokata paremmaksi?
– Yksi rakennus kokonaan pois tai kerroksia merkittävästi pois.
– ”Pystysuunnassa” oleviin rakennuksiin kerroskorkeutta lisää ja ”poikittaisiin” vähemmän.
Satamakatu 11 vastapäinen korkea talo (6 krs) pois, tällöin olisi siedettävät näkymät.
Punaisen talon edessä oleva talo pois (esim. Palotornin puiston viereen) ja viereinen talo pienemmäksi.
Satamakatu 13 vastapäinen rakennus pois, turmelee alussa mainittujen tavoitteiden toteutumisen.
– Rakennusmassaa voisi siirtää Palotornin puiston eteen ja vähentää vanhojen talojen edestä.
– Tällä puolella kaupunkia ei ole harrastusalueita. Näille pitäisi jättää myös tilaa (puistot, luistinrata, tms.)
– Melu haittaa vähemmän kuin näkymien poistuminen. Poikittaiset rakennukset ovat kriittisimmät, pitäisi miettiä mahdollisuuksia ohjata rakentamista kulmiin.
– Radan viereinen rakennusrivi matalammaksi. Ei tarvitse olla tasakorkuinen. Painopisteet voisivat olla kummassakin päässä.

SEURAAVAT ASKELEET

Asemakaavaluonnos → Luonnoksesta saatava palaute → Kaavaehdotus

– Kyseessä viitteellinen ideasuunnitelma, on oma kysymyksensä miltä rakennukset näyttävät.
– Tässä vaiheessa tärkeitä kysymyksiä ovat korkeudet ja sijainnit. Nämä määritellään kaavassa.
– Rakennuspalikat eivät näy asemakaavaluonnoksessa, mutta periaatteet ovat esillä, esim. rakentaminen kiinni Satamakadussa ja tehokkuuskysymykset.
– Kaavaluonnos tulee nähtäville kesäkuun aikana, jolloin luonnokseen voi ottaa kantaa.
– Myös tämä tilaisuus on osa vuorovaikutusta ja palautteenantoa.
– Nähtävilläoloajan jälkeen luonnos työstetään ehdotukseksi. Taloyhtiöihin ollaan yhteydessä myös sen prosessin aikana.
– Asemakaava ei ole kiireellinen, ehdotus ehkä vuoden lopussa.

Takaisin edelliselle sivulle