Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitukset ja hakemukset pyydetään täyttämään ensisijaisesti tietokoneella. Ilmoituksen voi jättää sähköpostilla, kirjeitse tai toimittamalla käyntiosoitteeseen Kotkantie 6, 48200 Kotka. Alla olevat lomakkeet ovat saatavilla myös ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön käyntiosoitteesta tarvittaessa paperiversioina.

Tiedostot ovat ladattavissa .docx ja .pdf muodoissa. Word-muotoinen lomakepohja on tarkoitettu tietokoneella täytettäväksi. PDF-muotoisen lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin. Ruotsinkielisiä lomakkeita on saatavilla pyydettäessä.

Elintarvikelain mukaiset lomakkeet

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen niiden saattamista vähittäismyyntiin, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Laitoshakemukset palautetaan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön kahtena kappaleena.

Elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa tiedotetaan sen kunnan elintarvikeviranomaista, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedottaminen on tehtävä viimeistään neljä päivää ennen toiminnan aloittamista valvonta-alueella. Tiedottamisen voi tehdä myös englanniksi.

Meripäivillä elintarviketoimintaa harjoittavien toivotaan tiedottavan Kotkan elintarvikeviranomaista toukokuun 2019 loppuun mennessä. Meripäivätiedottamisen voi tehdä halutessaan myös englanniksi.

Elintarvikehuoneistolle, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, ei tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi. Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen toiminta sekä 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia soveltava toiminta. Tällaisista elintarvikehuoneistoista on tehtävä ilmoitus.

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita, on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta.

Ensisaapumistoimija tekee kirjallisen ilmoituksen Ruokavirastolle toiminnastaan.

Elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on myös viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Elintarvikehuoneiston hyväksymisen tai toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on lainsäädännön yleisten vaatimusten mukainen. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Terveydensuojelulain mukaiset lomakkeet

Ilmoitus on tehtävä seuraavista terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista toiminnoista: toiminta tai huoneisto josta saattaa aiheutua terveydellistä haittaa, kauneushoitolat, tatuointipaikat, solariumit, julkiset majoitushuoneistot, vastaanottokeskukset, jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköt, yleiset saunat, uimalat, uimarannat, kylpylät, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, vesiosuuskunnat, yhteiskäytössä olevat kaivot, omilla laitteilla otettava vesi julkisen ja kaupallisen toiminna yhteydessä, kuntosalit ja muut liikuntatilat.

Hakemus on tehtävä talousvettä toimittavan laitoksen osalta (myös riskinarvioinnin hyväksyttäminen). Sekä uudet tilat ja toiminnat että mahdolliset olennaiset muutokset tulee ilmoittaa.

Muita terveydensuojelulain mukaisia lomakkeita

Laivatarkastustilauslomakkeella tilataan WHO:n ohjeistuksen mukaisesti tehtävä saniteettitarkastus kansainvälisen vesiliikenteen aluksille.

Asumisterveysasian esitietolomakkeella ilmoitetaan asumisterveyteen liittyvästä epäkohdasta.

Suurista yleisötilaisuuksista ja niiden jätehuollosta sekä käymäläjärjestelyistä ilmoitetaan kirjallisesti ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön hyvissä ajoin ennen suunniteltua tapahtumaa.

Tupakkalain mukaiset lomakkeet

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Lisätietoja ja linkki sähköiseen järjestelmään löytyvät Valviran internetsivuilta.

Linkki Valviran sivuille

Mikäli toimijan ei ole mahdollista hakea tupakan ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa sähköisesti, voi hakemuksen tehdä myös lomakkeilla, jolloin hakemuksen käsittelymaksu on suurempi.

Tupakan ja nikotiininesteiden tukkumyynti

Tupakan ja nikotiininesteiden tukkumyynnin aloittamisesta tai myynnin muutoksista on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön.

Tupakan ja nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti.

Lääkelain mukaiset lomakkeet

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Lupaa haetaan kirjallisesti ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköstä.

Yleiset lomakkeet ja ohjeet

Lopettamisilmoituslomakkeella ilmoitetaan toimijan vaihtumisesta, yhden tai useamman luvan-, hyväksynnän- tai ilmoituksenvaraisen huoneiston käytön tai toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

ymparistoterveys (at) kotka.fi
ymparistokeskus (at) kotka.fi

Puh. 05 234 4810