KymECO2

Kymenlaakson ekotehokkuuden kehittämisen ja toiminnan jalkauttamisen yhteistyöprojekti

Suunta Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiasta

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020 (2011) on valmisteltu EU:n ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden pohjalta laajalla maakunnan toimijoiden yhteistyöryhmällä. Strategiatyössä on yhteistyössä päätetty alueen tavoitteet ja listattu tehtävät.

EkoKymenlaakso-projektin pohjatyö

Vuosina 2010-2013 toteutetussa EkoKymenlaakso-projektissa on lisätty alueen toimijoiden tietämystä ja valmisteltu Kymenlaakson ilmasto- ja energia-asioiden toimintamalli, jolla strategian tavoitteiden mukainen toiminta voidaan jalkauttaa kuntiin ja Kymenlaakson yritysten, järjestöjen ja asukkaiden elämään. KymECO2-projekti on valmisteltu tämän tarpeen pohjalta kehittämään alueen ilmasto- ja energia-asioiden toimintamallia sekä tukemaan ja varmistamaan toiminnan käynnistymistä.

KymECO2 tavoitteet

KymECO2-projektin tavoitteena oli Kymenlaakson kuntien, muiden toimijoiden ja asukkaiden kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen, ilmasto- ja energia-asioiden järjestelmällisen hoitamisen tukeminen ja EkoKymenlaakso-projektissa luodun toimintamallin kehittäminen ja toiminnan pysyvä jalkauttaminen. Toimintamallin avulla varmistetaan Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian ja ympäristöstrategian tavoitteiden toteutuminen. Ilmasto- ja energia-asiat hoidetaan maakunnassa järjestelmällisesti ja alueen toimijoilla ja asukkailla on hyvät mahdollisuudet lisätä omaa ekotehokkuuttaan.

KymECO2 tehtävät

Projektin resursseilla

 • vahvistettiin Kymenlaakson kuntien ympäristöjohtamista ja lisätään organisaatioiden ympäristötietämystä,
 • tuettiin Kymenlaakson ympäristökasvatusverkoston KYY:n syntymistä,
 • lisättiin alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden ympäristötietämystä ja -osaamista,
 • hyödynnettiin aktiivisesti alueellista yhteistyötä ja kehitettiin verkostoja ympäristöasioiden nopean kehittämisen mahdollistamiseksi,
 • etsittiin resursseja ja mahdollisuuksia tavoitetta edistävien hankkeiden koordinointiin ja hyödyntämiseen ja
 • edistettiin uusiutuvien ja muiden ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöönottoa.

Onnistumiset

 • Kymenlaakson asukkaiden ympäristötietämys ja kestävän elämän mahdollisuuksia lisättiin,
 • kuntien toimintaa tehostettiin ja ekotehokkuuden kasvu on mitattavissa myös taloudellisilla säästöillä,
 • alueen ympäristöimago paranee ja kilpailukyky kasvaa,
 • alueen yritysten toimintaedellytykset paranevat ja
 • Kymenlaakson me osaamme -henki vahvistuu.

Toimia Kymenlaaksossa 2013-2014

 • Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet toteutuvat (suunta, tehtävät sekä strategian päivitys, raportointi ja seuranta)
 • Kuntien ilmasto- ja energiatoimenpiteiden toteutuminen ja järjestelmällisen toiminta on luotu lähes kaikkiin kuntiin
 • Kymenlaakson energianeuvontatoiminta on käynnistynyt
 • Tehdään aktiivista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiaverkostojen kanssa

70 % EU:n aluekehitysrahoitusta, rahoittajana Kymenlaakson Liitto

KymECO2-projektin toteutusaika oli 1.6.2013-31.8.2014 ja sitä hallinnoi Kotkan kaupunki. Kustannusarvio oli 130 000 €. Kymenlaakson maakuntahallitus on 10.6.2013 myöntänyt projektille EU:n aluekehitysrahoitusta 91 000 € (70 %). Projektin muita rahoittajia ovat Kymenlaakson kunnat ja Kymenlaakson Jäte Oy.

KymECO2-projekti Kotkassa

Projektia hallinnoi Kotkan kaupunki. Kotkan rahoitusosuus vuonna 2013 on 4500 € ja vuonna 2014 7500 €. Projekti työllisti projektipäällikön kokopäivätoimisesti.

KymECO2-projekti tuki Kotkan kaupunkistrategian sekä ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Kotkassa projektin tavoitteita olivat erityisesti ilmasto- ja energiatyön jalkauttamisen tukeminen, ympäristökasvatusverkostotyön käynnistäminen, ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioiden viestinnän tukeminen, ekotukitoiminnan tukeminen ja ympäristöhallintajärjestelmän kehittäminen.