Ympäristöjohtaminen ja organisoituminen

Projektin avulla tuetaan ja koordinoidaan Kymenlaakson ilmasto- ja energiatehokkuustyötä. Tavoitteena on varmistaa ympäristöön, energiankulutukseen ja -tuotantoon, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien näkökulmien huomiointi kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2020

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiatyö alkoi 2011 vuoden alussa. Strategiatyö tehtiin Kymenlaakson liiton johdolla ja strategiatyöhön osallistuivat kunnat, alueen yrityksen ja muut toimijat. Asukkailta kysyttiin oia ekotehokkuustottumuksia sekä suuntaa Kymenlaakson ilmasto- ja energiatavoitteille.

Strategia sisältää Kymenlaakson vision, energiatehokkuustavoitteita ja toimenpideohjelman, jolla Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Euroopan unioinin Suomea koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2020 hyväksyttiin maakunta-valtuustossa joulukuussa 2011. , löytyy alla olevasta tiedostosta sekä Kymenlaakson liiton internetsivuilta

Strategia, Tehtävä Kymenlaaksolle

www.kymenlaakso.fi

Kymenlaakson kunnat edelläkävijöinä ilmasto- ja energiatyössä

Ympäristö-, ilmasto- ja energiatehokkuusasioiden huomiointi kaikessa toiminnassa ja luonnollisena osana kuntien strategiatyötä takaa systemaattisen kehityksen. Kuntaorganisaatioissa on tärkeää tunnistaa toimintaan liittyvät ympäristönäkökulmat kunta-, hallintokunta- ja henkilötasolla.

Jokaisella toimialalla on suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksia. Oikeita päätöksiä tarvitaan virkamies- ja poliittisella tasolla.

Kymenlaakson kunnissa hyödynnetään Kuntaliiton Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeen sekä Kuntaliiton ja Itämeren kaupunkien liiton CHAMP-hankkeen tuloksia ja muiden kuntien hyviä käytännön esimerkkejä ympäristöjärjestelmän mukaisen toimintamallin toteuttamisesta kuntaorganisaatiossa.

Kymenlaakson kunnat ovat selvittäneet kasvihuonekaasupäästönsä ja tietävät nykytilansa ilmasto- ja energia-asioissa. Kuntastrategiat ja mm. Kymenlaakson sekä kansallinen ilmasto- ja energiastrategia määrittelevät tavoitteet. Oleellisten toiminnalliset tavoitteiden löytäminen sekä oikeat toimenpiteet ovat tärkeässä asemassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian jalkauttaminen lähtee kunnissa ohjelmatyön myötä sujuvasti liikkeelle.

Kotkan kaupungin Ilmasto- ja energiaohjelma rakennettiin poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän toimesta, lautakuntia kuullen ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2011.

Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma

Haminan ohjelmaa valmistellaan kaupunginjohtajan nimeämän poikkihallinnollisen työryhmän voimin elokuusta 2011 lähtien ja ohjelma valmistunee vuoden 2013 budjetointiin mennessä.

Pyhtää, Iitti, Virolahti ja Miehikkälä ovat selvittäneet nykytilansa ilmasto- ja energia-asioihin liittyen ja kehittävät alueen ekotehokkuutta.