Sosiaaliasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom, tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntiin.

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen. Asiakastapaamiset järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotikunnassa.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

 • neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta asiakaslain mukaisen muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

 • Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia
 • Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Mm. seuraavat sosiaalipalvelut ja tukitoimet kuuluvat sosiaalihuollon asiakaslain piiriin

 • sosiaalityö
 • toimeentulotuki
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • päivähoito
 • kehitysvammaisten huolto
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • elatusturva
 • isyysasiat
 • vanhusten avo- ja laitoshuolto
 • lastensuojelu
 • omaishoito
 • kuntouttava työtoiminta

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.


Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies
Sirkku Bilaletdin
Puh. 040 728 7313
Puhelinaika ma 12-15
ti, ke ja to 9-11

Sähköposti:
sirkku.bilaletdin (at) socom.fi

Kaakkois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Oy Socom

Sosiaaliasiamies
Toimistotalo Otso
Karhulan teollisuuuspuisto
Pajatie 69
48600 KOTKA

Lomakkeet

Muistutus-lomake

Lokitietojen tarkistuspyyntö

Huom! Lomake on täytön jälkeen ainoastaan tulostettavassa muodossa.