Vuosiavustukset

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2021

Kotkan kaupunki myöntää avustuksia talousarvioon 2021 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole erikseen nimetty avustuksensaajia.

Yleisiä ohjeita

Kaupunginhallitus ja lautakunnat julistavat Kotkan kaupungissa toimivien yhteisöjen haettavaksi avustuksia vuoden 2021 toiminnan tukemiseen.

Kaikkia alla mainittuja avustushakemuslomakkeita on saatavilla Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta).

Hakemukset palautetaan osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka (käynti Keskuskadulta).

Hakemukset on palautettava alla mainittuihin toimipaikkoihin viimeistään keskiviikkona 31.3.2021 kello 15.00 mennessä, jollei muuta määräaikaa ole mainittu.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen 30.10.2017 hyväksymiä yleisohjeita.

Yleisohjeet

Hakulomakkeita

Vuosiavustushakemuslomake

Yksityistieavustushakemuslomake

Kansainvälisen toiminnan avustukset

 

Kansainvälisen toiminnan kohdeavustuksia myönnetään Kotkassa järjestettäviä yleisötilaisuuksia varten. Avustuksia haetaan kirjallisella va-paamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee tapahtuman sisältö kustannusarvioineen, järjestävä yhteisö nimenkirjoittajineen ja yhteystietoineen sekä yhteisön pankkiyhteys. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Avustuksen haku on jatkuva.

Hakemus osoitetaan elinvoimalautakunnalle ja toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin käyntiosoite Kustaankatu 2 tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja antaa viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Nina Rauhala, puh. 040 585 0254.

Kulttuuriavustukset

Elinvoimalautakunta jakaa kulttuuriavustuksia rekisteröityjen yhteisöjen sekä yksittäisten taide- ja kulttuuritoimijoiden toiminnan tukemiseen.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Työskentelyapurahaa myönnetään yksittäisten ammattitaiteilijoiden taiteellisen työn tukemiseen. Apurahan saajan tulee olla Kotkassa kirjoilla oleva, taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan ansioitunut henkilö. Työskentelyapurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen.
Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain joulukuussa. Seuraava hakuaika on 1.12.2021 – 31.12.2021 klo 15.00.

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää Kotkan kaupungin alueella toteutettaviin hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja jotka ovat kaikille avoimia. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät. Kohdeavustuksia haetaan 1.4.2021 – 30.4.2021, 1.9.2021 -30.9.2021 ja 1.12.2021 – 31.12.2021. Hakuaika päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00.

Tila-avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen hallinnoimien tilojen (Konserttitalo, Nelosteatteri) vuokraamiseen. Tilojen vuokraan voidaan yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille myöntää harkinnanvaraista alennusta tai vapautusta vuokrasta. Haku on jatkuva.

Yksittäiset taiteilijat voivat lisäksi hakea tila-avustusta työhuoneidensa vuokrakustannuksiin kohdeavustushakemusten yhteydessä.

Hakemuslomakkeita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai www.kotka.fi/avustukset
Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi.

 

Lisätietoa kulttuuriavustushakemuksista

 

Vanhustenhuollon jäämistöavustukset
Vanhusten virkistystoiminnan avustukset
Sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen avustukset
Raittiustyön avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää yhteisöille avustuksia vanhusten virkistystoimintaan, sosiaaliseen lomatoimintaan ja raittiustyöhön sekä avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille.

Avustuksia myönnettäessä painotetaan avustuksen käyttötarkoitusta niin, että avustuksen myöntäminen

 edistää asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia,
 edistää asukkaiden turvallisuutta ja tasa-arvoa,
 edistää ennaltaehkäisyä,
 edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Avustusta ei myönnetä kaupallisten palvelujen tuottamiseen eikä pääomamenojen kattamiseen.

Hakemukset tehdään vuosiavustuslomakkeella, joita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Lisäksi hakemuslomakkeita on saatavana Kotkan kotisivuilta www.kotka.fi/avustukset.

Vuoden 2021 avustukset ovat haettavana 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Hakemukset toimitetaan hyvinvointilautakunnalle osoitettuina Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai postitse osoitteella Kirkkokatu 6, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja vanhusten virkistystoiminnan avustuksista antaa vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830 ja järjestöavustuksista controller Maija Spännäri, puh. 040 352 9082.

Vanhusten huoltoon tarkoitettua jäämistöavustusta voivat hakea ensisijaisti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen päättämien jakokriteerien mukaisesti (kh 14.1.2019/ 9 §). Jäämistövaroja voi hakea koko vuoden ajan vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisätietoja antavat toimistosihteeri Minna Pesonen puh. 040 570 6364 ja vs. hyvinvointijohtaja Anita Kytökangas, puh. 040 725 1830

Kotoutumisen tukemisen avustukset vuodeksi 2021

Kotoutumisen avustukset vuodeksi 2021 ovat haettavissa. Hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Vuoden 2021 määräraha on 100 000 euroa. Määrärahaa tulee kohdentaa mahdollisimman konkreettisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Määrärahasta myönnetyillä avustuksilla tulee toteuttaa Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteet ovat osallisuus yhteiskuntaan ja hyvä kotoutuminen. Kotkan kaupungin strategian tavoitteet ovat Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka.

Maahanmuuttotyön johtaja myöntää avustukset yhdessä Hyvinvointilautakunnan kanssa. Korkein yksittäinen avustussumma voi olla 20 000 euroa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

Avustusta voi hakea esimerkiksi

 • yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
 • toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot, harrastukset tai ryhmätoiminta
 • työntekijän palkkaan, joka työskentelee kotouttavassa toiminnassa
 • tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu

 • järjestön tilavuokriin omista tiloista
 • puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
 • talkootyöhön
 • ulkomaanmatkoihin

Alle 5 000 euron avustuksia voi hakea ympäri vuoden määrärahan puitteissa.

5001 – 20 000 euron avustusten hakuaika on 1.2.2021 – 28.2.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tarkemmat avustusten käyttöön liittyvät raportointiohjeet tulevat avustuspäätöksen yhteydessä.

Kaikkien hakemusten toivotaan noudattavan oheista otsikointia:

Kotoutumisen avustus 2021/ Avustushakemus

 1. Yhdistyksen virallinen nimi ja osoite tai työryhmän nimi
 2. Yhdistyksen Y-tunnus tai työryhmän vastuuhenkilön syntymäaika
 3. Avustushaun vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 4. Tilinumero ja tilin omistaja
 5. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa
 6. Tarkka kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan
  • mitä avustuksella tehdään ja miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
  • kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä ja kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
  • arvio osallistujamäärästä
  • toiminnan aikataulu
  • toiminnan yhteistyökumppanit
 7. Vaikutusten arviointi
  • minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
  • miten toiminta edisti kotoutumista
  • kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista
 8. Muualta saatavat avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2021
 9. Haettava avustussumma ja budjetti kustannuslajeittain
 10. Päiväys ja allekirjoitus

 

Kaikki avustushakemukset toimitetaan joko sähköisesti Kotkan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kotka.fi tai paperisena osoitteeseen Kotkan kaupunki, kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka.  Sähköpostin tai paperisen hakemuksen otsikoksi laitetaan Kotoutumisen avustukset.

Lisätietoja antaa vs. maahanmuuttajatyön johtaja Anu Kilpinen (anu.kilpinen@kotka.fi, puh. 040 560 5937).

 

Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää lähinnä junioritoimintaan tarkoitettuja toiminta-avustuksia (järjestöavustus) urheiluun ja liikuntaan erikoistuneille seuroille. Hakemuslomakkeita saa Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, 48100 Kotka sekä liikuntapalvelukeskuksesta, Metsontie 41 B, 48220 Kotka.

Järjestöavustus on haettavissa 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää junioritoiminnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, toiminnantarkastajien lausunto, luettelo toimivista sekä toimintavuoden aikana uusista koulutetuista valmentajista, harjoitusvuorojen kävijätilastot (jos ei ole jo ilmoitettu) sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Liitteet vain junioritoiminnasta.

Hyvinvointilautakunta on varannut vuoden 2021 järjestöavustuksista vähintään 5 % käytettäväksi erityis- ja kuntoliikuntaseurojen tukemiseen sekä terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin.

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut järjestöavustushakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin os. Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi.

Vuodelle 2022 haettavat merkittävät tapahtuma-avustukset
(yli 1 700 €) tulee jättää 31.10.2021 klo 15.00 mennessä. Avustusten myöntämisen kriteerit löytyvät internetsivulta www.kotka.fi/avustukset.

Muut kuin yli 1 700 euron suuruiset tapahtuma-avustukset vuodelle 2021 ovat haettavissa sääntöjen puitteissa koko toimintavuoden ajan.
Tapahtuma-avustushakemukset voi toimittaa postitse liikuntapalvelukeskukseen, Metsontie 41 B, 48220 Kotka tai sähköpostitse osoitteeseen: liikuntapalvelut@kotka.fi

Urheilija-, valmentaja- ja kuntostipendien haku päättyy 1.12.2021.

Lisätietoja antaa liikuntasuunnittelija Heidi Tattinen,
puh. 040 623 4695.

 

Nuorisoyhdistysten avustukset

Vuoden 2021 toiminta-avustukset ovat haettavana 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Nuorisoyhdistysten toimitila-avustukset ovat haettavana 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Nuorisoyhdistysten avustukset kohdennettuun erityistoimintaan ovat haettavana 1.1. – 29.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustukset ovat haettavana 29.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemuslomakkeita on saatavana Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai www.kotka.fi/avustukset
Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi.

Avustuksista lisätietoja puh. 040 768 2309 sekä nuorisotyökoordinaattori Tuula Tissari puh. 040 838 7039.

Projektiraha nuorille ja nuorten ryhmille

Haluatko järjestää tapahtuman, tehdä elokuvan, muodostaa harrastusryhmän tai onko sinulla joku idea?

Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi hakea projektirahaa 100 – 500 euroa. Haku on jatkuva. Projektirahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Nuorisotyönyksikölle osoitettu hakemus toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), postitse Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköpostitse avustukset@kotka.fi

Lisätietoja projektirahasta antaa nuorisotyönkoordinaattori Tuula Tissari, tuula.tissari@kotka.fi tai puh. 040 838 7039.

Yksityistieavustukset

Tekniset palvelut myöntää yksityisille teille avustusta ensisijaisesti yksityisteiden kunnossapitoon ja mikäli kunnossapitoavustusten jaon jälkeen määrärahaa jää, harkinnan mukaan jaetaan jäljellä oleva määräraha parantamisavustuksina tiekunnille. Parantamisavustushakemuksiin on liitettävä suunnitelma ja kustannusarvio tai muu luotettava selvitys parantamishankkeesta.

Hakemukset on tehtävä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle, joita on saatavana: www.kotka.fi/avustukset tai Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta). Sähköinen lomake on vain tulostettavassa muodossa.

Hakijan tulee huomioida yksityistielain muutoksesta aiheutuneet vaikutukset avustusperusteisiin. Jotta kaupunki voi myöntää avustusta, tulee yksityistien olla virallisesti perustettu ja rekisteröity maanmittauslaitokselle. Lisätietoja rekisteröinnistä saa maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Yksityistieavustuksiin on varattu käytettäväksi 60 000 euroa.

Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat.

Hakemukset on toimitettava Asiakaspalvelupiste Ruoriin, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), postin välityksellä osoitteeseen Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköpostitse (allekirjoitettu ja skannattu) osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja avustuksesta antaa kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski puh. 044 702 4386 tai sähköpostitse anu.heinikoski@kotka.fi.

Ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

Ympäristölautakunta myöntää Kotkassa toimiville yhteisöille avustusta lautakunnan toimialaan kuuluviin ympäristönsuojelua ja eläinsuojelua tukeviin tarkoituksiin.

Hakemus tehdään vuosiavustushakemuslomakkeella: www.kotka.fi/avustukset.
Hakemus liitteineen toimitetaan Asiakaspalvelupiste Ruoriin Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköisesti (allekirjoitettuna ja skannattuna) avustukset@kotka.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojeluavustuksista antaa ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, puh. 044 702 4805 ja eläinsuojeluavustuksista vs. kaupungineläinlääkäri Essi Jurvanen, puh. 040 577 2198.

 

Veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset

Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille (sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit, yhteisjärjestö).

Hakemuksessa on mainittava rintamatunnuksen omaavien kotkalaisten jäsenten lukumäärä.

Hakemus tulee osoittaa Kotkan kaupunginhallitukselle ja tehdä vuosiavustushakemuslomakkeella www.kotka.fi/avustukset. Hakemuslomakkeita on saatavilla myös Asiakaspalvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta).

Hakemukset toimitetaan asiakaspalvelupiste Ruoriin osoitteella Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta) tai postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi.

Lisätietoja antaa controller Paula Thilman,
puh. 040 688 3162.

 

Yleishyödyllisen yhteisön toimitila-avustus

Kotkalainen yleishyödyllinen yhteisö voi hakea avustusta sellaisen toimitilan kustannuksiin, jonka pääasiallinen käyttö on yleishyödyllistä. Avustushakemuksessa on perusteltava toiminnan yleishyödyllisyys.

Kotkan kaupungin talousarviossa 2021 yleishyödyllisten yhteisöjen toimitila-avustuksiin on varattu 9 300 euron suuruinen määräraha.

Hakemus tulee osoittaa kaupunginhallitukselle ja tehdä vuosiavustushakemuslomakkeella www.kotka.fi/avustukset.

Avustushakemus liitteineen toimitetaan asiakaspalvelupiste Ruoriin osoitteella Kustaankatu 2 (käynti Keskuskadulta), postitse osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköisesti (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen avustukset@kotka.fi

Lisätietoja antaa controller Paula Thilman
puh. 040 688 3162