Kotoutumisen tukemisen avustus

Koko Kotka kotouttaa – avustukset kotoutumisen tueksi vuodeksi 2020 ovat haettavissa. Hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat hakea avustusta yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa.

Vuoden 2020 määräraha on 100 000 euroa. Määrärahaa tulee kohdentaa mahdollisimman konkreettisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Avustukset myönnetään pääsääntöisesti Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Määrärahasta myönnetyillä avustuksilla tulee toteuttaa Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteet ovat osallisuus yhteiskuntaan ja hyvä kotoutuminen. Kotkan kaupungin strategian tavoitteet ovat Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka.

Maahanmuuttotyön johtaja myöntää avustukset yhdessä Hyvinvointilautakunnan kanssa. Korkein yksittäinen avustussumma voi olla
20 000 euroa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Avustusta voi hakea esimerkiksi
• yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
• toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot tai harrastukset
• työntekijän palkkaan, joka työskentelee kotouttavassa toiminnassa
• tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu
• järjestön tilavuokriin omista tiloista
• puhelin- tai nettikuluihin
• laitteiden hankintaan
• talkootyöhön

Alle 5 000 euron avustuksia voi hakea ympäri vuoden määrärahan puitteissa.
5001 – 20 000 euron avustusten hakuaika on 12.12.2019 – 31.1.2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tarkemmat avustusten käyttöön liittyvät raportointiohjeet tulevat avustuspäätöksen yhteydessä.

Kaikkien hakemusten toivotaan noudattavan oheista otsikointia:

Koko Kotka kotouttaa -avustushakemus

1. Yhdistyksen virallinen nimi ja Y-tunnus
2. Avustushaun vastuuhenkilö
– nimi, puhelin, sähköposti
3. Haettava avustussumma ja budjetti
4. Tilinumero
5. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa
6. Tarkka kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan
– mitä avustuksella tehdään
– toiminnan aikataulu
– kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä
– arvio osallistujamäärästä
– toiminnan yhteistyökumppanit
7. Vaikutusten arviointi
– mitä tuloksia toiminnalla tavoitellaan
– miten toimintaa mitataan, jos mahdollista
– kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista
8. Muualta saatavat avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2020
9. Päiväys ja allekirjoitus

Kaikki avustushakemukset toimitetaan joko sähköisesti Kotkan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kotka.fi tai paperisena osoitteeseen Kotkan kaupunki, kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka. Sähköpostin tai paperisen hakemuksen otsikoksi laitetaan Koko Kotka kotouttaa -avustukset.

Lisätietoja antaa maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas (anita.kytokangas@kotka.fi, puh. 040 725 1830) tai seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori Anu Kilpinen (anu.kilpinen@kotka.fi, puh. 040 560 5937).

Hakijat voivat myös tutustua Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettaviin yleisohjeisiin. Avautuu uuteen ikkunaan

Kotka2025 – Kaupunkistrategia Avautuu uuteen ikkunaan

Seudullinen kotouttamisohjelma