Kotoutumisen tukemisen avustus 2021

Kotoutumisen tukemisen avustusten hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Vuoden 2021 määräraha on 100 000 euroa. Määrärahaa tulee kohdentaa mahdollisimman konkreettisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Määrärahasta myönnetyillä avustuksilla tulee toteuttaa Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteet ovat osallisuus yhteiskuntaan ja hyvä kotoutuminen. Kotkan kaupungin strategian tavoitteet ovat Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka.

Maahanmuuttotyön johtaja myöntää avustukset yhdessä Hyvinvointilautakunnan kanssa. Korkein yksittäinen avustussumma voi olla 20 000 euroa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

Avustusta voi hakea esimerkiksi

  • yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
  • toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot, harrastukset tai ryhmätoiminta
  • työntekijän palkkaan, joka työskentelee kotouttavassa toiminnassa
  • tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu

  • järjestön tilavuokriin omista tiloista
  • puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
  • talkootyöhön
  • ulkomaanmatkoihin

Alle 5 000 euron avustuksia voi hakea ympäri vuoden määrärahan puitteissa.
5001 – 20 000 euron avustusten hakuaika oli 1.2.2021 – 28.2.2021.

Tarkemmat avustusten käyttöön liittyvät raportointiohjeet tulevat avustuspäätöksen yhteydessä.

Kaikkien hakemusten toivotaan noudattavan oheista otsikointia:

Kotoutumisen tukemisen avustus 2021/ Avustushakemus

1. Yhdistyksen virallinen nimi ja osoite tai työryhmän nimi
2. Yhdistyksen Y-tunnus tai työryhmän vastuuhenkilön syntymäaika
3. Avustushaun vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
4. Tilinumero ja tilin omistaja
5. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa
6. Tarkka kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan mm.
– mitä avustuksella tehdään ja miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
– kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä ja kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
– arvio osallistujamäärästä
– toiminnan aikataulu
– toiminnan yhteistyökumppanit
7. Vaikutusten arviointi mm.
– minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
– miten toiminta edisti kotoutumista
– kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista
8. Muualta saatavat avustukset ja hankerahoitukset vuonna 2021
9. Haettava avustussumma ja budjetti kustannuslajeittain
10. Päiväys ja allekirjoitus

Kaikki avustushakemukset toimitetaan joko sähköisesti Kotkan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@kotka.fi tai paperisena osoitteeseen Kotkan kaupunki, kirjaamo, PL 205, 48101 Kotka. Sähköpostin tai paperisen hakemuksen otsikoksi laitetaan Kotoutumisen tukemisen avustukset.

Hakijat voivat myös tutustua Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettaviin yleisohjeisiin. Avautuu uuteen ikkunaan

Kotka2025 – Kaupunkistrategia Avautuu uuteen ikkunaan

Seudullinen kotouttamisohjelma