Hyvinvoinnin ja terveyden toiminta-avustukset

Avustuksilla halutaan tukea kotkalaisten osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, ennen kaikkea vanhusten ja vammaisten sekä lasten ja nuorten kohdalla. Lisäksi avustuksilla tuetaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan kotkalaisille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

Hakuaika 1.1. – 31.3.2023

 1. Ehkäisevän päihdetyön avustukset
 2. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta-avustukset
 3. Vanhusten virkistystoiminnan avustukset
 4. Veteraaniyhdistysten (sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit) toiminta-avustukset

Hyvinvointilautakunta päättänyt avustuksista 18.4.2023

Lähtökohtana hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat Kotkan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen toimintaa vahvasti tukevia ja edistäviä. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, omaan rahoitukseen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelman tulee olla hyväksyttävä.

Sähköiseen hakemukseen Timmissä on:

 • liitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle 2023 sekä
 • vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • yhteisön säännöt (uusi hakija tai säännöt muuttuneet)
 • Veteraaniyhdistysten toiminta-avustusten hakemuksissa on mainittava rintamatunnuksen omaavien kotkalaisten jäsenten lukumäärä ja avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus

Avustuksen myöntämisen ehtoja:

 • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kotkan kaupungin asukkaisiin, Kotkan kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan tai Kotkan kaupunkia muutoin hyödyttävään toimintaan.
 • Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity avustuksen käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustusta ei saa käyttää yhteisön varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä yhteisön rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen.
 • Avustuksen määrää harkittaessa toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä myöskään perintäkuluja eikä alkoholitarjoilukuluja. Avustuksella ei rahoiteta käyttöomaisuuden hankintaa.
 • Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi.
 • Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille seuraavin edellytyksin: 1. yhdistys/säätiö on merkitty yhdistys/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt em. rekisteriin ilmoituksen rekisteröitymistä varten 2. yhdistyksen/säätiön toiminnasta on oltava näyttö vähintään yhden vuoden ajalta (pöytäkirjat, tilinpäätös).
 • Avustusta ei myönnetä toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna.
 • Avustuksen myöntäminen ei saa vääristää kilpailua.
 • Veteraaniyhdistysten toiminta-avustusten jakoperusteena ovat:
  1. Sotainvalidien, Sotaveteraanien, Rintamaveteraanien ilmoittamat hakijayhdistysten jäsenmäärät.
  2. Avustukset koskevat ns. rintamatunnuksen haltijoita, leskiä ja puolisoita.
  3. Avustus jaetaan yhdistysten jäsenmäärän suhteessa.
  4. Piiritason yhdistyksille kohdennetaan kotkalaisten jäsenten osuus.