Kotoutumisen tukemisen avustukset

Avustuksen tarkoitus

Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Hakijoilta toivotaan eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Kuka voi hakea?

Kotoutumisen tukemisen avustuksen hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Millaiseen toimintaan avustusta voi hakea?

Kotoutumista edistävän toiminnan tulisi pääsääntöisesti liittyä vuoden 2022 haussa
1) oman äidinkielen opetukseen,
2) suomen kielen opetukseen,
3) työllisyyden edistämiseen,
4) osallisuuden edistämiseen tai
5) hyvien väestösuhteiden edistämiseen.

Lisäksi toiminnan tulee tukea Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteet ovat osallisuus yhteiskuntaan ja hyvä kotoutuminen. Kotkan kaupungin strategian tavoitteet ovat Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka.

Kotkan kaupungin strategia
Seudullinen kotouttamisohjelma

Avustusta voi hakea esimerkiksi
– yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
– toistuviin tapahtumiin, kuten kerhot, harrastukset tai ryhmätoiminta
– työntekijän palkkaan (Työntekijän työtehtävät liityttävä avustuksessa haettuun toimintaan)
– tapahtumien tilavuokriin

Avustusta ei ole tarkoitettu esimerkiksi
– järjestön tilavuokriin omista tiloista
– puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
– järjestön yleiskustannuksiin ja hallintokuluihin
– talkootyöhön
– ulkomaanmatkoihin

Hakeminen

Vuoden 2022 määräraha on 100 000 euroa. Korkein yksittäinen avustussumma voi olla 20 000 euroa. Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Avustukset haetaan sähköisesti.

Tutustu kaupungin yleisiin sähköisen haun ohjeisiin. Lisäksi hakijoiden kannattaa tutustua Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettaviin yleisohjeisiin. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää avustuksella tapahtuvan toiminnan suunnitelma, jossa on selvitetty seuraavat kohdat:

1. Hakija
2. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa?
3. Mihin vuoden 2022 haun erillistavoitteisiin toiminta kohdistuu ja miten?
4. Tarkka ja selkeä kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan mm.
– mitä avustuksella tehdään
– miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
– kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä ja kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
– arvio osallistujamäärästä
– toiminnan aikataulu
– toiminnan yhteistyökumppanit
5. Vaikutusten arviointi mm.
– minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
– miten toiminta edisti kotoutumista
– kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista

Hakuajat

5001 – 20 000 euron avustusten hakuaika on 1.1. – 31.1.2022.
Alle 5 000 euron avustuksissa haku on 1.2.-31.12.2022 (määrärahan puitteissa)