Valtuusto hyväksyi uuden paloaseman asemakaavan

Julkaistu 04.04.2022

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karhulan paloaseman asemakaavan 0818, joka koskee Kotkan kaupungin osia 32. Helilä, 33. Rauhala ja 47. Otsola.

Asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen laatimisen lähtökohtana on mahdollistaa Karhulan paloaseman rakentaminen sille soveltuvimmaksi katsottuun paikkaan, joksi on päätetty valita Tapiontien varrella, jäähallia vastapäätä oleva kaupungin omistama maa-alue.
Kaavaillun paloaseman ympäristöä tutkitaan myös laajemmin mm. liikenneturvallisuuden, luonnonolosuhteiden sekä liikerakentamisen osalta.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintavarmuus edellyttää kolmea paloasemaa Kotkan ja Haminan alueelle. Kotkansaarella ja Haminassa olevia paloasemia täydentämään tarvitaan kolmas asema, joka samalla korvaa Jylpyn sisäilmaongelmista kärsineen paloasemarakennuksen.

Karhulan ympäristössä soveliaimmaksi osoittautui Kotkan jäähallia vastapäätä oleva rakentamaton kaupungin omistama maa-alue. Tarveselvityksen mukaan uuden paloasemarakennus tarvitsee toimiakseen laajan pihan, harjoitusalueen sekä vähintään kaksi ajoneuvoliittymää katuverkkoon, toinen hälytys- ja toinen ei-kiireellistä ajoa sekä asiakasliikennettä varten. Lisäksi tarvitaan Etelä-Kymenlaaksosta nykyisin puuttuva tarkoituksenmukainen helikopterin laskeutumispaikka.

Asemakaava mahdollistaa uuden paloasemarakennuksen sekä sitä ympäröivien tukitoimien rakentaminen valittuun paikkaan Kotkan Rauhalan kaupunginosaan. Asemakaava ja asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävänä 11.6 – 9.7.2021. Luonnosvaiheen aikana saatu palaute oli pääosin teknisluonteista.

Ehdotuksena asemakaava ja asemakaavamuutos olivat nähtävänä 1.10.- 1.11.2021. Ehdotusvaiheen kuulemisesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus.

Kaavaehdotusta muutettiin saadun palautteen pohjalta. Luonnon monimuotoisuuden säilymisedellytyksiä parannettiin merkitsemällä arvokkaat luontoarvokohteet luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) -merkinnällä.

Samalla paloaseman tontin pohjoisreunan pysäköintialuetta supistettiin niin, että paloaseman tontilla sijaitsevat luo-merkinnällä merkityt iäkkäät haapapuut säilyvät.

Uusi kirjastoauto käy sähköllä

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että uuden kirjastoauton käyttövoimaksi valitaan sähkö ja että hyvinvointilautakunta valtuutetaan aloittamaan sähkökäyttöisen kirjastoauton hankintaprosessin.

Lisäksi valtuusto päätti korottaa investointivarausta kirjasto-auton hankintaan 350 000 eurolla siten, että vuoden 2023 talousarvioon varataan kirjastoautohankintaa varten 350 000 euron investointimääräraha investoinnin jakaantuessa kahdelle vuodelle, kokonaisvarauksen ollessa yhteensä 800 000 euroa. Lisäksi rahoituksen vaihtoehdoksi otetaan tarkasteltavaksi se, että rahoitus voidaan toteuttaa myös leasing- tai huoltoleasingrahoituksena.

Kaupunginvaltuusto on varannut kaupungin talousarviossa 450 000 € investointimäärärahaa kirjastoauton hankintaa varten vuodelle 2022. Hankintaa on valmisteltu julkaisemalla lokakuussa 2021 alan yrityksille tietopyyntö ja markkinavuoropuhelukutsu hankintailmoitukset.fi -palvelussa.

Markkinavuoropuhelun perusteella ilmeni, että sähkökäyttöinen kirjastoauto on sekä elinkaarensa kokonaiskustannusten että ominaisuuksiensa puolesta kilpailukykyinen vaihtoehto verrattuna polttomoottorikäyttöisiin autoihin.

Sähkökäyttöisille autoille on olemassa useampiakin toimittajia ja teknologia on saavuttanut kypsyyden myös kirjastoautotoiminnan erityispiirteiden osalta. Pohjoismaissa liikennöi tällä hetkellä ainakin kolme sähkökäyttöistä kirjastoautoa, joista yksi Suomessa. Sähkö- ja polttomoottorikäyttöisen auton vähintään noin 15 vuoden elinkaaret eivät poikkea toisistaan.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman linjaukset puoltavat vähäpäästöisen kulkuvälineen hankkimista. Sähkökäyttöisen kirjastoauton valmistusprosessi kestää polttomoottorikäyttöistä kauemmin. Hankinta jakautuu kahdelle vuodelle seuraavasti: 450 000 euroa vuonna 2022 ja 350 000 euroa vuodelle 2023. Kustannuksiin sisältyy myös latausinfrastruktuurin toteuttaminen.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat