Kotkalle ylijäämäinen tilinpäätös – kumulatiivinen alijäämä on nyt kuitattu

Julkaistu 23.03.2020

Kotkan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on noin 140 000 euroa ylijäämäinen.
Tilikauden tulos oli lähestulkoon viime keväänä talouden tasapainotustoimien jälkeen vahvistetun talousarvion mukainen, eikä syksyllä ennustettu alijäämäinen tulos toteutunut.
Syksyn ennusteessa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman realistisesti mahdolliset tuloksen negatiivisuutta lisäävät tekijät, kuten Kymsoten mahdollinen iso alijäämä, jotka kuitenkin jäivät toteutumatta.
Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö iloitsee siitäkin, että myös koko Kotkan kaupunkikonserni (kaupunki + tytäryhtiöt) teki reilusti ylijäämäisen tuloksen, noin 6,7 miljoonaa euroa.

Alijäämät katettu

Kun Kotkan viime vuoden tilinpäätöksen varsin hyvään kokonaisuuteen lisätään vielä kaupungin taseeseen tehty korjauskirjaus, jonka johdosta taseeseen kertynyt alijäämä muuttui ylijäämäksi, on talouden kokonaiskuva hetkellisesti varsin mainio.
“Taseen korjauskirjaus, joka oli suuruudeltaan 15,2 miljoonaa euroa, oli välttämätöntä tehdä tilintarkastusyhteisön esityksestä. Korjauskirjaus perustui vanhaan, vuonna 1993, tehtyyn virheelliseen tasemerkintään”, kaupunginjohtaja Sirviö perustelee.

Korjauskirjauksen myötä emokaupungin taseessa on vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä kumulatiivista ylijäämää noin 9 miljoonaa euroa ja koko kaupunkikonsernin taseessa on puolestaan tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää noin 50 miljoonaa.
“Kokonaisuudessaan voimme todeta, että konserni pärjäsi tilikaudella 2019 varsin hyvin lähes kaikkien konserniyhtiöiden osalta. Joka tapauksessa olemme nyt siinä tilanteessa, että kuntalain vaade kaupungin taseessa olevien alijäämien kattamisesta viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä, on nyt toteutettu. Näin ollen tilanne on oleellisesti valoisampi kuin muutamia lähivuosia sitten”, kaupunginjohtaja Sirviö myhäilee.

Koronaviruksen vaikutukset huolettavat

Kaupunginjohtaja Sirviö muistuttaa, että hyvästä tilanteesta huolimatta myös Kotkan taivaalla näkyy synkkiä pilviä.
”Talouden tasapainottamisen haasteet eivät ole kadonneet mihinkään, vaan ne ovat edelleen olemassa ja talouden tasapainottamistoimia tulee jatkossakin tehdä vahvalla tavalla. Väestömme vähenemisen sekä ikääntymisen myötä verotulokertymämme kunnallisveron osalta tuskin tulee kasvamaan. Investointipaineemme on valtavan suuri jo lähitulevaisuudessa, mikä tuo oman haasteen talouden tulevaan toteutumiseen. Lisäksi koronaviruksen mukanaan tuomat haasteet näkyvät taatusti kaupunkimme tulokertymässä sekä toimintakuluissa ja tilanteen vaikutuksia kaupungin talouteen on vielä vaikea arvioida, mutta vaikutukset tulevat olemaan todella suuret”, Sirviö ennustaa.

Kymsoten onnistuminen on tärkeää

Suuri merkitys Kotkan taloudelle tulee olemaan myös vasta toimintansa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten onnistuminen.
”Kotkan maksuosuus Kymsotelle näyttelee merkittävää osaa kaupungin kokonaismenoista ja näin ollen kuntayhtymän onnistuminen niin palveluiden tuottamisen kuin talouden näkökulmasta on erittäin tärkeää”, Sirviö toteaa.
Ensimmäisenä toimintavuonnaan Kymsote pääsi varsin kohtuulliseen tulokseen vuoden aikana ilmi tulleista uhkakuvista huolimatta.
”Kuntayhtymä teki niukasti alijäämäisen tuloksen, mutta on syytä huomata, että tulos pohjautui muutamaan kertaluontoiseen erään. Ilman näitä kertaluontoisia eriä kuntayhtymän tulos olisi ollut voimakkaasti alijäämäinen ja jäsenkunnat olisivat joutuneet varautumaan kuntayhtymän alijäämän kattamiseen, joka olisi muuttanut myös Kotkan kaupungin tilinpäätöslukuja. Lienee selvää, että koronavirusepidemia vaikuttaa massiivisesti myös Kymsoten toimintaan ja talouteen”, Sirviö muistuttaa.

”Kymsoten viime vuoden kertaluontoiset erät eivät ole joka vuonna toteutuvia, joten on syytä toivoa, että kuntayhtymän talouden tasapainottamisen toimet näkyvät kuluvana vuonna sekä tulevaisuudessa.”

Keskeisimmät tunnusluvut

Toimintatuottoja tilikaudelta kertyi 81,2 miljoonaa euroa ja toimintakulut olivat 393,7 miljoonaa euroa. Olennainen ero syksyllä laadittuun tilinpäätösennusteeseen aiheutui, kun Kymsotelle merkitty pakollinen varaus (3 miljoonaa euroa) ei toteutunut. Tilikauden 2019 toteutunut toimintakate oli – 310,2 miljoonaa euroa.

Lopulliset tilikauden 2019 verotulot olivat 218,1 miljoonaa euroa eli noin 1,2 miljoonaa euroa ennustetta paremmat. Valtionosuuksien lopullinen määrä tilikaudelta 2019 oli 112,5 miljoonaa euroa, mikä oli 0,2 miljoonaa arvioitua pienempi.

Vuosikate oli 20,9 miljoonaa euroa. Tasapainotetussa talousarviossa vuosikate oli 18,9 miljoonaa euroa, mikä toteumassa ylitettiin 2,1 miljoonalla eurolla.

Tilikauden ylijäämä oli 0,1 miljoonaa euroa (141 942,35 eur). Investoinnit toteutuivat kaupunkitasolla nettomääräisesti 37,2 miljoonan euron suuruisena. Toteuma sisältää osakkeisiin kirjatun 15 miljoonan euron korjauskirjauksen.

Liitteinä tilinpäätös esittelevä KotkaTP 2019 diasarja ja tilinpäätös2019.

Alla olevaan taulukkoon on listattu kaupungin ja konserniin keskeiset tunnusluvut aikasarjana TP2015-2019.

Tunnusluvut tilinpäätös2019