Kotka helpottaa yritystensä tilannetta

Julkaistu 24.03.2020

Kotkan kaupunginhallitus päätti 24.3. lukuisista toimista, joilla pyritään auttamaan paikallisia yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamassa ahdingossa.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa kaupungin tytäryhtiöitä ottamaan käyttöön vastaavat toimet ja pyytää tytäryhtiöiltä yrityskohtaiset suunnitelmat toimenpiteiden toteuttamisesta jo maanantaihin 30.3. mennessä.

Kaupunginhallitus päätti myöntää yritystilojen vuokranmaksuun tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä. Maksuaikojen pidennykset koskevat sekä yritystilojen vuokria että maanvuokria.
Mikäli yrityksen tilanne koronavirusepidemiasta johtuen on huomattavasti vaikeutunut, yritys voi pyytää kaupungilta vuokranantajana helpotusta virusepidemian aikana kertyneiden vuokrasaatavien määrään. Kaupunki tai sen tytäryhtiö voi perustellusta syystä myöntää helpotuksen epidemian ajalta maksettavan vuokran määrään.

Kaupunki aikaistaa ostolaskujen maksua

Kaupunki pyrkii aikaistamaan ostolaskujen maksuajankohtaa eräpäivää aikaisemmaksi. Tarvittaessa laskuttaja voi sopia nopeammasta laskutusrytmistä. Laskutusrytmin sopimuksesta poikkeava määräaikainen muutos sovitaan sopimusvastuuhenkilön kanssa.

Myyntilaskutusta myöhäistetään

Kaupungin myyntilaskutusta myöhäistetään tulevien laskutusaineistojen osalta. Lisäksi laskutusaineistoihin määritellään pidemmät maksuehdot. Maksuehtojen pidennykset toteutetaan tarvittaessa jo laskutettuihin maksamattomina oleviin laskutussaataviin. Maksuehdoksi voidaan maksimissaan määritellä 90 päivää. Maksuaikamuutoksien osalta laskutuksen saaja on yhteydessä laskuttajaan.

Laskutuksen perintätoimenpiteet voidaan keskeyttää, mikäli perinnän keskeyttämisestä ei ole oletettavissa huomattava maksun tai maksun perintäoikeuden menetys.

Julkisia hankintoja vauhditetaan

Kaupunginhallituksen mukaan yritysten tilanteen tukemiseksi on tärkeää, että julkisia hankintoja toteutetaan suunnitelmallisesti tai vauhdittamalla niiden toteutusta. Kotkan Hankintaperiaatteet -hankintaohjelma on linjassa tämän tukipaketin kanssa.
Voimassa olevia hankintaohjeistuksia täsmennetään seuraavasti:

 • Hankinnat viedään eteenpäin sovitusti ja aikaistetaan toteutusta mahdollisuuksien mukaan
 • Sovitellaan maksuehtoja yhdessä sopimuskumppanien kanssa
 • Voimassa olevien hankintasopimusten osalta pyritään löytämään sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään joustoja
 • Soveltuvissa hankinnoissa pyritään löytämään nykyisille sopimuskumppaneille korvaavaa työtä, jos sopimuksen mukainen toiminta on estynyt
 • Huolehditaan siitä, että alueen yritykset saavat tietoa tarjouspyynnöistä ja tukea vastaamiseen. Cursorin yritysneuvonta toimii tehostetusti.

Pienhankinnat (alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat)

 • Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostitarjousten avulla, mikäli voimassa olevia sopimuksia ei ole. Hintatiedustelut ja tarjouspyynnöt tulee lähettää vähintään kolmelle yritykselle.
 • Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät soveltuvasti.

Hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat

 • Hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Lisäksi valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi, mikäli se on mahdollista.
 • Markkinavuoropuheluita ei lopeteta, vaan ne pidetään tarvittaessa verkkokokouksina tai hankinta-asiakirjat lähetetään potentiaalisille tarjoajille kommentoitavaksi.
 • Huomioidaan huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät soveltuvasti.

Sote- ja varhaiskasvatuspalveluiden tuettajia tuetaan

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että yksityisten sote- ja varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien tilannetta tuetaan toteuttamalla palveluostoja ja palveluseteleiden myöntämistä mahdollisimman normaaliin tapaan.
Mikäli varhaiskasvatuksen palveluntuottaja tarjoaa palvelua ja yksikkö on auki, maksaa kunta palvelusetelin niiden asiakkaiden osalta normaalisti, jotka palvelua käyttävät. Mahdolliset karanteenitilanteet ja toimipisteiden sulkemiset käsitellään tapauskohtaisesti. Tiiviillä yhteistyöllä turvataan yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden jatkuvuus kriisin jälkeen.

Mikäli asiakas sitoutuu olemaan pois yksityisestä varhaiskasvatuksesta pidemmän yhtäjaksoisen jakson koronaepidemian aikana, kaupunki korvaa yksityiselle palvelutuottajalla myös asiakkaan omavastuuosuuden, mikäli palveluntuottaja hyvittää asiakasmaksun asiakkaalle (tai ei peri asiakasmaksua ko. ajalta). Poissaolojakso voidaan keskeyttää, mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen.
Jos perhe on 14 vuorokautta kotikaranteenissa ulkomailta palattuaan, on mahdollista hakea palvelusetelin omavastuun tarkistusta kunnalta.

Myös konserniyhtiöiden toimenpiteillä vaikutusta

Kaupunginhallitus muistuttaa, että myös kaupungin konserniyhtiöiden toimenpiteillä on alueen yrityksille merkittävä vaikutus ja yhtiöiden osalta on tarpeen tehdä erilliset toimenpidesuunnitelmat tämän tukipaketin mukaisesti yritysten tukemiseksi.
Konserniyhtiöitä pyydetään tekemään yrityskohtaiset suunnitelmat edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoimaan niistä 30.3. mennessä kehitysjohtajalle.

Lisäksi kaupunginhallitus huomioi, että valmistelussa on yhteinen edunvalvontakirjelmä TEM:lle ja valtioneuvostolle, jossa tuodaan esille itärajan erityisasema ja perustelut EU:n ja kansallisten
investointitukien ulottamiseksi Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin.

Konsernitilin ja tilapäisluottojen limiittejä nostettiin

Kaupunginhallitus päätti myös tehdä muutoksia kaupungin konsernitilin ja kaupungin nostamien tilapäisluottojen limiitteihin. Konsernitilin luottoraja nostettiin 20 miljoonasta eurosta 40 miljoonaan euroon.

Kaupunki on käyttänyt konsernitilin luottoa ainoastaan muutaman kerran viimeisten neljän vuoden aikana. Korona-viruksen aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi on tullut selväksi, että likviditeetin turvaaminen lähitulevaisuudessa on ensi arvoisen tärkeää sekä kaupungille itselleen että kaupungin tytäryrityksille.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin tytäryhtiöille esitetyt tilapäisluottojen enimmäismäärän nostot, ottaen huomioon kaupungin taloudellinen etu ja kassavarojen riittävyys ja sen, että kaupungin myöntämä tilapäisluotto voi olla enintään kaupungin omistusosuutta vastaava määrä. Tilapäisluotto on enintään yhden vuoden pituinen.
Tilapäisluottorajojen enimmäismäärän nosto on voimassa 31.12.2020 saakka, minkä jälkeen se palautuu entiseen määräänsä.

Kuntatodistusohjelmaa muutettiin

Kaupunginhallitus päätti myös Kotkan kuntatodistusohjelman muutoksesta.
Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus: se on nopea ja helppo tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta, tehokas keino kilpailuttaa rahoitus ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan.

Korona-viruksen aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi on tullut kaupunginhallituksen mukaan selväksi, että likviditeetin turvaaminen lähitulevaisuudessa on ensi arvoisen tärkeää.
Jotta kaupunki pysyy vastaamaan tuleviin maksuvalmiushaasteisiin, on kuntatodistusohjelmaa muutettava seuraavasti:

 • Kuntarahoitus 200 milj. euroa tai
 • Danske Bank maksimissaan 200 milj. euroa tai
 • Nordea maksimissaan 200 milj. euroa tai
 • Swedbank maksimissaan 200 milj. euroa tai
 • OP maksimissaan 200 milj. euroa tai
 • Svenska Handelsbanken maksimissaan 200 milj. euroa
 • Kuntarahoitus maksimissaan 200 milj. euroa tai
 • muut rahoituslaitokset yhteensä maksimissaan 200 milj. euroa.

Yhteensä maksimissaan 200 miljoonaa euroa.

Kuntatodistusohjelmat tulevat muutoksen jälkeen samalle viivalle kilpailutilanteessa.
Kuntatodistusohjelman nostolla ei sinänsä ole tarkoitus kasvattaa lainamäärää vaan tällä varaudutaan mahdollisiin lyhytaikaisiin häiriötilanteisiin markkinoilla ja turvataan kaupungin maksuvalmius.

Kaupungin lainasalkussa oli vuoden 2019 lopussa 109,37 milj. euroa pitkäaikaista lainaa ja 150 milj. euroa lyhytaikaista lainaa. Talousarvioiden 2018 ja 2019 mukaan uuttaa lainaa olisi nostettu yhteensä 75 milj. euroa uutta lainaa.
Uutta lainaa ei kuitenkaan ole nostettu vaan rahoitus on tapahtunut kuntatodistuksilla sekä konsernitilin kautta.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat