Uusi yhtiö operoimaan tapahtumakeskusta

Julkaistu 17.02.2020

Kotkan kaupunki on perustamassa Kantasatamaan rakennettavaa tapahtumakeskusta operoimaan uuden yhtiön, Kotkan tapahtumakeskus Oy:n.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Kotkan tapahtumakeskus Oy -nimisen osakeyhtiön perustamisen ja siihen liittyvät perustamisasiakirjat, merkitsisi kaikki osakeyhtiön 100 osaketta merkintähinnaltaan yhteensä 25 000 euroa ja myöntäisi 25 000 euron suuruisen lisämäärärahan talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin.

Kaupunginvaltuusto on aiemmin päättänyt tapahtumakeskuksen toteuttamisesta siten, että yritysrakenne noudattaa laaditun yritysrakenneselvityksen suositusta. Tapahtumakeskuksen toteuttaminen on osoitettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Kotkan julkiset kiinteistöt Oy:n tarkoitusta varten perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle.

Yritysrakenneselvityksen mukaan tapahtumakeskuksen myynnistä, markkinoinnista ja palveluista vastaa erillinen operaattoriyhtiö. Operaattoriyhtiön ja kiinteistöyhtiön välille solmitaan toimeksiantosopimus. Operaattoriyhtiön omistuksen on suunniteltu jakautuvan kaupungin ja tapahtumakeskuksen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken.

Operaattoriyhtiön toiminta on avainasemassa tapahtumakeskuksen taloudellisen menestyksen kannalta. Asiaa valmistelleen työryhmän näkemys on, että kumppanuusneuvotteluiden jatkamiseen ja liiketoimintasuunnitelman päivitykseen tarvitaan mukaan sekä yhteistyökumppanit että operaattoriyhtiön toimitusjohtaja tapahtuma-alan myynnin ja markkinoinnin osaajana.
Operaattori on itse luontevin taho neuvottelemaan ja laatimaan sopimukset ja tämä voidaan tehdä perustettavan yhtiön lukuun. Tapahtumakeskuksen myynnin ja markkinoinnin sekä kumppanien haun tulisi käynnistyä mahdollisimman pian.

Kaupunki perustaa operaattorin alkuvaiheessa 100 prosentin omistuksella. Osakkaiden mukaantulo ja osakassopimus neuvotellaan operaattorin toiminnan käynnistyttyä. Tapahtumakeskuksen kumppaneilla on käytyjen neuvotteluiden perusteella kiinnostusta tulla mukaan operaattoriyhtiön osakkaiksi.

Operaattoriyhtiö perustetaan markkinaehtoiseksi toimijaksi, siitä ei tule julkinen hankintayksikkö. Markkinoilla toimivalla yhtiöllä ei ole ns. yleisen edun mukainen luonne eikä kaupunki tai muu julkinen hankintayksikkö rahoita pääasiallisesti yhtiön toimintaa.

Yhtiön osakepääomaksi esitetään perustamisvaiheessa 25 000 euroa. Pääoma mahdollistaa yhtiön toiminnan käynnistämisen, toimeksiantosopimuksen neuvottelun Backstaff Oy:n kanssa sekä tarvittavien rahoitusjärjestelyjen tekemisen. Pääoman ei tule olla liian suuri, koska tarkoituksena on säilyttää mahdollisuus yhtiön enemmistöomistuksen siirtymiseen tapahtumakeskuksen keskeisille toimijoille.

Operaattoriyhtiön alkuvaiheen toiminta rahoitetaan Backstaff Oy:n kanssa tehtävällä toimeksiantosopimuksella, jossa Backstaff ostaa operaattoriyhtiöltä palveluita tapahtumakeskuksen myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan käynnistämiseen liittyen.
Backstaff varaa operaattorin käynnistysvaiheeseen tapahtumakeskuksen yritysrakenneselvityksen mukaisesti 350 000 euroa.

Risteilijäliiketoimintaa kehitetään

Kaupunginhallitus hyväksyi myös risteilijäliiketoiminnan kehittämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen.
Kaupunginhallituksen mukaan risteilijäliiketoimintaan liittyvä yhteistyö on tärkeää Kotkan ja seudun matkailun sekä erityisesti Kantasataman alueen kehittämisen kannalta.
Yhteistyösopimus mahdollistaa jatkon vuodesta 2013 aloitetulle systemaattiselle työlle Kotkan ja Kotkan-Haminan seudun nostamiseksi merkittäväksi kansainvälisen risteilijäliikenteen käyntikohteeksi.

Tällä hetkellä on saavutettu tasainen noin viiden aluskäynnin kysyntä kausitasolla. Tarkoitus on tähdätä 10-15 aluksen ja 30 000 risteilyvieraan kausittaiseen tuloon vuoteen 2021 mennessä, jonka arvioidaan tuovan noin 2,3 miljoonan euron aluetaloustulon suoraan palveluyrittäjille.

Aiempi yhteistyösopimus risteilyliiketoiminnan kehittämisestä on ollut voimassa Kotkan ja Haminan kaupunkien, HaminaKotka Satama Oy:n ja Cursor Oy:n välillä vuosina 2016-2019.
Risteilijäliiketoiminnan kehittäminen on vuoden 2019 aikana siirtynyt HaminaKotka satamalle, jolle kuuluu nyt risteilijäliikenteen kehittämiseen liittyvä markkinointi, asiakas-, tuotekehitys- ja koordinaatiovastuu.

Kotka, Hamina ja HaminaKotka Satama Oy sopivat kansainvälisen risteilyliikenteen toteuttamisesta ja lauttaliikenteen kehittämisestä 2020-2022 sekä markkinoinnin rahoituksesta siten, että Kotkan rahoitusosuus jakaantuu seuraavasti:

• v. 2020, 30 000 euroa
• v. 2021, 30 000 euroa
• v. 2022, 30 000 euroa

Muut rahoitusosuudet ovat HaminaKotka Satama Oy yhteensä 169 500 euroa ja Haminan kaupunki yhteensä 60 000 euroa.

Paimenportin ylikulkusilta uusitaan

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Väyläviraston esittämän Paimenportin ylikulkusilta -hankkeen toteutuksen kustannus- ja
vastuunjaon valtion ja Kotkan kaupungin välille.

Rautatien ylittävä Paimenportin ylikulkusilta joudutaan turvallisuussyistä uusimaan mahdollisimman pian. Nykyisen sillan omistavat valtio ja Kotkan kaupunki yhdessä. Väylävirasto ja kaupunki ovat neuvottelussa päätyneet esittämään uusimisen kustannusjaoksi mallia, jossa valtio maksaa hankkeen
suunnittelun sekä 75 % sillan toteuttamiskustannuksista. Kaupungin osuus on 25 % sillan toteuttamiskustannuksista.
Sillan pikaiselle uusimiselle ei ole käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Toimenpide turvaa sataman toimintakyvyn säilymisen ja ylläpitää kaupungin ulkoista ja sisäistä saavutettavuutta.

Hovinsaarelta Metsolaan kulkeva Kotkantie ylittää rautatien Paimenportin kohdalla. Vanha ylikulkusilta on heikkokuntoinen ja liikennettä sillalla on jo rajoitettu.
Vaihtoehtona vanhan sillan uusimiselle nykyiselle sijalleen on pidetty Paimenportin eritasoliittymän toteutusta, jonka suunnitelman mukaan silta korvataan uudella, eri paikkaan sijoitetulla sillalla. Eritasoliittymän toteutusta on pyritty saamaan käyntiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja Väyläviraston
kanssa, mutta valtion toteutuspäätöksen ja rahoituksen jäädessä puuttumaan eritasoliittymän toteutus on ajallisesti liian kaukana, jotta vanha silta voitaisiin pitää käytössä siihen asti.

Kaupunginhallituksen esitylista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat