Kymenlaakson TYP-verkosto, Kotkan Väylä

Kotkan Väylä on Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston, Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan, Kelan ja palveluntuottajien muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto. Kotkan Väylä on osa Kymenlaakson TYP-verkostoa, johon kuuluvat myös vastaavia palveluita tarjoavat Haminan Väylä ja Kouvolan TYP.

Työllistymistä edistävä monialai­nen yhteispalvelu (TYP) on TE-­toimiston, kunnan ja Kelan yhtei­nen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita asiakkaita.
 
Monialaisen yhteispalvelun asi­akkaat ovat pääsääntöisesti työ­markkinatukea saavia pitkäai­kaistyöttömiä, joiden ammatilli­nen kehittyminen edellyttää mo­nialaista yhteistyötä
  • työmarkkinatukea maksettu vähintään 300 pv tai
  • asiakas on yli 25 -vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kk tai
  • alle 25-vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 6kk.
Monialainen yhteispalvelu tar­joaa asiakkaille eri viranomais­ten palveluja yhden luukun peri­aatteella. Palvelu on tarjolla jo­kaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa Manner-Suomen kun­nissa.
 
Asiakkaat ohjautuvat Väylään pääsääntöisesti TE-toimiston, kunnan tai Kelan kautta, mutta voit myös itse olla meihin yhtey­dessä, jos koet tarvitsevasi mo­niammatillista tukea työllistymi­seesi.
 
Monialaisen yhteispalvelun ta­voitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukai­sia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntou­tuspalveluja. Ensisijaisena tavoit­teena on asiakkaiden työllistymi­nen tai ammatillisen koulutuksen hankkiminen.
 
Asiakkailla tulee olla riittävät sosi­aaliset ja terveydelliset valmiudet hyödyntää verkoston palveluja. Asiakkailta edellytetään val­miutta sitoutua suunnitelmalli­seen toimintaan työelämän tai koulutuksen suuntaan. Työ- ja toimintakyvyn tulee yltää vähin­tään toimimiseen kuntouttavassa työtoiminnassa ohjeistuksen mu­kaisesti.
 
Monialainen yhteispalvelu käynnis­tyy kartoitusjaksolla, jonka aikana asiakkaan tilanne arvioidaan koko­naisvaltaisesti yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostokumppanien kanssa.
 
Asiakkaan kanssa laaditaan hänelle soveltuva yksilöllinen monialainen työllistymissuunnitelma, jonka to­teuttamista tuetaan tiiviillä yhtey­denpidolla ja saatavilla olevilla pal­veluilla. Tavoitteeseen pyrittäessä apuna voidaan käyttää esim. työko­keilua tai kuntouttavaa työtoimin­taa.
 
Palvelemme asiakkaita pääsääntöi­sesti aikavarauksella, mutta tarvit­taessa tavoitat meidät myös puheli­mitse tai sähköpostilla.
 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vuorikatu 5 C, 48100 KOTKA
Avoinna: 9.00-11.00 ja 12.00-15.30

Kotkan kaupungin henkilöstö

Työllisyyspäällikkö
Elina Mäkelä
p. 040 669 3559
elina.m.makela(at)kotka.fi

Toimistosihteeri
Ensola Marja-Leena
p. 040 688 3556

Terveydenhoitaja
Laitalainen Varpu
p. 040 124 3316
puhelinaika ma, ke, pe
klo 12.00-12.30

Fysioterapeutti
Saarinen Päivi
p. 040 179 9616
puhelinaika ti ja to
klo 12.00-13.00
 

Kotkan Väylän sosiaaliohjaajat

Sosiaaliohjaajien puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00

Hakkarainen Marjo
p. 040 671 9872

Torkkeli Jarno
p. 040 183 9570

Hirvonen Mia
p. 040 669 3645

Mattila Hellevi
p. 040 661 4042

sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi

TE-palvelut - Monialainen yhteispalvelu

Asiantuntijoiden puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00

Jaatinen Kristiina
puh. 0295 042 215

Kairaneva Arja
puh. 0295 042 072

Rosendahl Maarit

puh. 0295 042 195

Luhtanen Hannele

puh. 0295 042 127

Kuntoutuspsykologi
Pennanen-Leppälahti Sirpa
puh. 0295 042 169

Sähköposti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi