Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

21.10.2017 / Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Mitä tänään koulussa opit?

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017.

Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja jokaista oppilasta tuetaan opinnoissaan. Oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan tavoitteiden pohjalta. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottamalla huomioon oppilaiden yksilölliset tavat oppia.

Kouluissa ja kodeissa on keskusteltu paljon siitä, mikä muuttuu tai on muuttunut perusopetuksen toimintatavoissa ja käytänteissä. Huoli poikien kiinnostuksesta lukemiseen, arviointikäytäntöjen muutokset ja monialaisen oppimiskokonaisuuden muodostavat ilmiöviikot ovat olleet viime viikkojen kestoaiheita myös Kotkassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu edelleen perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin kaikkien vuosiluokkien osalta. Oppiaineita opetetaan ja opiskellaan tuntijaon asettaman tuntimäärän ja opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti jokaisella vuosiluokalla, ja myös arviointi tehdään oppiaineittain kunakin lukuvuotena. Kotkan tuntijaossa äidinkielen ja matematiikan oppitunteihin käytetään kolmasosa koko perusopetukseen aikana käytettävästä tuntimäärästä.

Kaiken oppimisen pohjana ovat edelleen lukemisen- ja kirjoittamisen sekä laskemisen tiedot ja taidot. Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Aiempaa selvemmin nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa painotetaan arvioinnin jatkuvan palautteen annon luonnetta. Arviointia ei siis ole vain keväällä annettava lukuvuositodistus, vaan arviointia tapahtuu jatkuvasti aivan ensimmäisestä koulupäivästä alkaen läpi koko vuoden. Arvioinnin kohteena on oppiminen, työskentely sekä käyttäytyminen. Arviointia toteuttavat paitsi opettajat, myös oppilaat itse itsearviointina ja vertaisarviointina.

Arviointi suoritetaan paljon muuhunkin kuin erilaisiin kokeisiin liittyen eli arvioinnin tulee olla monipuolista. Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin tulee perustua tavoitteisiin eikä oppilaita ja heidän suorituksiaan verrata toisiin oppilaisiin.

Tältä pohjalta perusteet mahdollistavat erilaisia arviointikäytänteitä. Kotkassa päädyttiin siihen, että välitodistusta ei enää anneta, mutta sen sijaan järjestetään arviointikeskustelu, jossa on läsnä oppilas, huoltaja ja opettaja. Tässä keskustelussa painotetaan työskentelytaitoja, joiden kehittäminen luo pohjan kaikelle oppimiselle. Toki keskustelussa varmasti sivutaan myös oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Palautetta oppimisen etenemisestä tulee koteihin myös erilaisten kokeiden, tehtävien yms. arviointien mukana sekä mahdollisesti Helmi-viestein tai muissa yhteyksissä.

 

17.9.2016 / Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Perusopetus uudistuu - viisi merkittävintä muutosta

Kymmenen vuoden välein uusittava opetussuunnitelma on tärkein koulun työtä ohjaava väline, joka määrittelee opetettavat aineet, opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet eri luokka-asteilla. Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet laatii Opetushallitus ja kunnat täydentävät niiden pohjalta omat paikalliset opetussuunnitelmansa.

Kotkan paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan mm. kulttuuripolkua eri vuosiluokilla eli ensimmäisestä luokasta lähtien tutustutaan kirjastoon, sitten kulttuuriperintöön, musiikkiin, kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, teatteriin ja esittäviin taiteisiin, tanssiin, maailmankulttuureihin, mediaan ja lopuksi yhdeksännellä erilaisiin tapahtumiin Kotkassa kulttuuripassin avulla.


1. Toimintakulttuurin muutos

Uudessa opetussuunnitelmassa painottuvat yhdessä tekemisen muodot. Koulun tulee olla oppiva yhteisö, jossa toimitaan tiimeinä ja tehdään asioita yhdessä. Toimintakulttuuri mahdollistaa kokeilemisen, nauttii muutoksesta, sallii virheet ja kannustaa yhteistyöhön sekä opettajien että oppilaiden kesken.

2. Laaja-alainen osaaminen

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on oppilaiden ja opettajien laaja-alainen osaaminen. Laaja-alainen osaaminen on osana kaikkien oppiaineiden opetusta. Laaja-alainen osaaminen koostuu seuraavista pääkohdista, ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

3. Tieto- ja viestintäteknisten (tvt) taitojen hallitseminen

Koodaaminen on yksi tvt-taidoista. Koodaaminen tai ohjelmointi on kirjattu matematiikan opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin 1. luokasta lähtien. Tarkoitus on tuoda esille mistä ohjelmoinnista on kysymys ja kynnys on matalalla. Tavoitteena on innostaa oppilaita huomaamaan, että ohjelmointi voi olla jännittävää.

4. Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetussuunnitelmassa edellytetään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan monialainen oppimiskokonaisuus. Monialaiset oppimiskokonaisuudet eheyttävät opetusta tarkastelemalla todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina oppiainerajat ylittäen. On kuitenkin huomattava, että Suomessa opetetaan edelleen oppiaineita eikä vain ilmiöitä.

5. Oppimisen arviointi

Oppilaiden osaamisen arviointi monipuolistuu. Oppimista arvioidaan muutenkin kuin pelkästään kokeilla. Arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti monipuoliseen näyttöön perustuva osaaminen ja oppilaiden tekemä itsearviointi. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle ja huoltajalle.

 

13.6.2015 / Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Uusi opetussuunnitelma, yhdessä tekemällä tulevaisuuden taitoja

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan.
Paikallinen opetussuunnitelma työstetään Kotkassa yhteistyössä oppilaitten, huoltajien ja opettajien kanssa.
Helmikuussa opetustoimi tiedusteli arvoja, joita huoltajat haluavat lasten oppivan koulussa. Huoltajat arvottavat seuraavia; hyvä itsetunto, rehellisyys, toisen kunnioittaminen, myönteinen elämänasenne, oikeudenmukaisuus ja työrauha sekä yhteistyötaidot.
Maaliskuun tiedustelussa huoltajat muistelivat parhaita muistoja omilta kouluajoilta. Mieleen jäänyttä oli mm. henkilökohtaisen palautteen saaminen, luokalle kehittynyt yhteishenki, tutut ja turvalliset aikuiset koulussa sekä se, että työrauha oli hyvä, vaikka luokkakoot olivat suuria.

Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen taitoja. Kotkalaiset vanhemmat asettivat nämä seuraavaan järjestykseen:

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
4. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
6. Monilukutaito
7. Työelämätaidot ja yrittäjyys

Vanhemmat antoivat palautetta tulevaisuuden taidoista. He painottivat itsenäisen ja kriittisen tiedonhallinnan osaamista. Tällä on yhteys monipuoliseen tieto- ja viestintäteknisen osaamiseen. Huoltajat kokivat tärkeäksi myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja sitä kautta kyvyn ottaa toiset ihmiset ja ympäröivä luonto huomioon.
Opetustoimi jatkaa avointa keskustelua huoltajien kanssa siitä, millaista tulevaisuuden peruskoulua olemme rakentamassa Kotkaan. Haluamme tietää myös miten kotkalaiset näkevät uudet digitaaliset, avoimet oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen oppimistilanteissa. Digitaalisilla oppimisympäristöillä tavoitellaan oppilaiden yksilöllisiä oppimistarpeita ja erilaista oppimista tukevia ratkaisuja sekä opiskelumotivaation lisäämistä.

Juha Henriksson
opetustoimenjohtaja
juha.henriksson@kotka.fi
 

 

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala